ReadyPlanet.com
dot dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


โครงการรับบริจาคคอมพิวเตอร์

สมาคมคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวสากล

จัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคม คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

รับบริจาค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด  

 

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย และแผ่น CD / DVD

 

 

 

พ.ศ. 2567

 

 

 

1. ชื่อ โครงการ  “ รับบริจาค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย ”

 

2.   หลักการและเหตุผล                    

          คนพิการในประเทศไทย จำนวนประมาณ  6,700,000 คน  ยังคงเป็นกลุ่มบุคคลที่ด้อยโอกาส ทางสังคม ยังคงต้องได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน ทั้งที่กฎหมายมากมายหลายฉบับ ได้พูดถึงสิทธิและเสรีภาพของคนพิการ ให้สังคมเปิดโอกาสให้กับคนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคมเพราะสาเหตุจากความพิการนั้น ๆ  สิ่งที่กล่าวนี้ ในสังคมไทยปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า บุคคลใด หรือครอบครัวใดก็ตามที่มีคนพิการอยู่ด้วย เขาจะเข้าใจเรื่องคนพิการมากกว่าคนอื่นๆ ที่ไม่มีคนพิการ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดยนายกสมาคมเป็นคนพิการทางร่างกายได้จัดทำกิจกรรมร่วมกับคนพิการทุกประเภทความพิการมาเป็น ระยะเวลา 21 ปี ได้พบได้เห็น อุปสรรคนานับประการของคนพิการ และครอบครัวได้ พร้อมประชาชนในพื้นที่ ที่สมาคมลงไปทำกิจกรรม ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของคนพิการต่อสื่อให้สังคมรับทราบว่า คนพิการมีชีวิตจิตใจ มีความต้องการเหมือนคนปกติทุกประการ เพียงแต่สภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย การดำรงชีวิตก็ลำบากมากกว่าคนปกติทั่วไป แต่จิตใจของคนพิการ ไม่ได้พิการไปตามร่างกาย    

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดยมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   เนื่องใน   โอกาสที่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ทั่วประเทศไทย 77 จังหวัด ได้มีมติ ให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลทำ โครงการ  “ รับบริจาค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย ” เพื่อนำมารีไซเคิล รียูส ดัดแปลง เพิ่มเติม สร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปจำหน่าย เพื่อหารายได้มาช่วยเหลือคนพิการ ครอบครัวคนพิการ โรงเรียนเรียนร่วมที่มีนักเรียนพิการ ที่มีความต้องการคอมพิวเตอร์ไว้ช่วยสอนเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ แต่ไม่เพียงพอ  สมาคมคนพิการ จึงได้ดำเนินโครงการนี้ เพื่อ การมีส่วนร่วม ในการประสานกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยการรับบริจาค สิ่งของดังกล่าวและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้มาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นการต่อเนื่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือ มอบให้กับคนพิการ ครอบครัวคนพิการ นักเรียน ประชาชนในพื้นเป้าหมาย  ตามที่สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวคนพิการ ตามเป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2567 จึงได้ดำเนินการต่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป  และจัดพิธีมอบ หรือส่งมอบถึงพื้นที่

 

3.      วัตถุประสงค์

3.1   เพื่อนำมารีไซเคิล รียูส ดัดแปลง เพิ่มเติม สร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปจำหน่าย เพื่อหารายได้มาช่วยเหลือคน พิการ นำไปจัดซื้อรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์

3.2   เพื่อนำคอมพิวเตอร์ทีดีใช้งานได้ ไปมอบให้โรงเรียน ที่ห่างไกลความเจริญ อยู่ในที่กันดาร

3.3   เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันคนพิการสากล ทั่วโลก ซึ่งจัดในวันที่ 3 ธ.ค.ของทุกปี

3.4   เพื่อต้องการเผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบว่าคนพิการมีความสามารถที่จะทำงานและประสานงานได้โดยที่ ความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรค

3.5   เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตเพื่อตนเอง และครอบครัว

3.6   เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปได้ตระหนักว่า องค์กรคนพิการที่ทำงานเกี่ยวกับคนพิการ ยังต้องการความช่วยเหลือ จากทุกภาคส่วนของสังคม  ซึ่งรัฐให้การดูแลไม่ทั่วถึง

3.7   เพื่อให้คนที่ด้อยโอกาส ได้รับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และ จะช่วยลดภาระในครอบครัว

3.8   เพื่อร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย ต่างๆ บริษัท ห้างร้าน ที่มีจิตเมตตาร่วมกันเพื่อ ช่วยเหลือสังคม

 

4.  เป้าหมาย

      -   ต้องการให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ นักเรียน ในพื้นที่ถิ่นห่างไกลในชนบทได้รับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ดี) ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ในปี  2567

 

5.  ผู้รับผิดชอบ

5.1 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 802/410 ม.12 ม.วังทองริเวอร์ปาร์ค ซ.10/4 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12130

 โทร 02-990-0331, 02-120-4992, 081-735-2316 ,063-919-3615  

 เว็บไซต์ WWW.APDI2002.COM

 E-mail apdi9000@gmail.com

 PAGE FACEBOOK : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (@apdi.official)

 

6.   สถานที่ดำเนินการ

-          77 จังหวัด ทั่วประเทศ      

 

7.   ระยะเวลาดำเนินการ

-          เริ่มตั้งแต่ 2 มกราคม  2567  –  สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2567        

 

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.คุณภาพชีวิตคนพิการ ครอบครัวคนพิการ นักเรียนที่ได้รับอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ต้องดีขึ้นและลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว    

8.จะได้รับความร่วมมือจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรม

8.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล มีรายได้เพิ่มขึ้น ไว้ช่วยเหลือคนพิการ

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

  

update : 3 Jan 2024 







สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.