ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ขอบคุณผู้บริจาค ปี 2561
dot
bulletรายชื่อผู้บริจาคไส้ลูกแม็กซ์-ห่วงอลูมิเนียม 2561
bullet รายชื่อผู้บริจาคคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ไฟฟ้าเสีย ปี 2561
bulletรายชื่อผู้บริจาคแผ่น CD ปี 2561
bulletรายชื่อผู้บริจาคตุ๊กตา-เสื้อผ้า ขนม ฯลฯ ปี 2561
dot
ขอบคุณผู้บริจาค ปี 2560
dot
bulletรายชื่อผู้บริจาคไส้ลูกแม็กซ์-ห่วงอลูมินียม ปี 2560
bulletรายชื่อผู้บริจาคคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ไฟฟ้าเสีย ปี 2560
bulletรายชื่อผู้บริจาคแผ่น CD ปี 2560
bulletรายชื่อผู้บริจาคตุ๊กตา เสื้อผ้า ขนม ฯลฯ ปี 2560
dot
ขอบคุณผู้บริจาค ปี 2558-2559
dot
bulletรายชื่อผู้บริจาค ห่วงฝาอลูมิเนียม-ไส้ลูกแม็กซ์
bulletรายชื่อผู้บริจาค คอมพิวเตอร์เสีย
bulletรายชื่อผู้บริจาค แผ่นCD
bulletรายชื่อผู้บริจาค เสื้อผ้า ตุ๊กตา ขนมฯลฯ
dot
สำหรับคนพิการ
dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


หลักเกณฑ์ในการทำสมุดประจำตัวคนพิการ article

หลักเกณฑ์ในการทำสมุดประจำตัวคนพิการ

หลักฐานต้องเตรียมมีดังนี้.

1. เอกสารรับรองความพิการ (ขอได้จาก ร.พ.ของรัฐหรือเอกชนก็ได้ ที่มีชื่อในบัญชีสามารถออกเอกสารรับรองได้ ไม่เสียเงินครับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมเอกสารตัวจริง

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเอกสารจริง

สถานที่รับจดทะเบียนคนพิการ

1. กรณีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จดทะเบียนได้ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สำหรับคนพิการ ( one - stop services center ) อาคาร 1 ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ถ.กรุงเกษม สะพานขาว  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.  โทร. 0-2659-6170-1

2. กรณีที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด จดทะเบียนได้ที่ จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ( ประชาสงเคราะห์จังหวัด เดิมนั่นเอง ) ส่วนใหญ่สำนักงานจะตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

3. สำหรับคนพิการที่ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาของตน เช่นย้ายไปประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดอื่นหรือ กทม. สามารถจดทะเบียนได้ ณ จังหวัดที่ตนอาศัยอยู่

การจดทะเบียนแทนคนพิการ    หากคนพิการนั้นไม่สามารถไปจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเนื่องจากสภาพความพิการมาก ให้ผู้อื่นมาจดทะเบียนแทนได้ พร้อมต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ ไปแสดงความจำนงกับเจ้าหน้าที่ ที่รับจดทะเบียน คือ

1. เอกสารหลักฐานของคนพิการ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของผู้ที่จะไปจดทะเบียนแทน พร้อมต้นฉบับตัวจริง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จดทะเบียนแทน พร้อมต้าฉบับตัวจริง

4. ใบมอบอำนาจจากคนพิการหรือหนังสือรับรองจากทางราชการ

5. ในกรณีเป็นคน เสมือนไร้ความสามารถ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ ต้องสำเนาคำสั่งศาลไปด้วย

สมุดประจำตัวคนพิการ

คนพิการจะได้รับสมุประจำตัวนพิการเมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว เพื่อนำไปแสดงในการขอรับบริการสงเคราะห์ หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ  สมุดนี้จะมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกสมุด เมื่อครบกำหนด 5 ปีแล้ว ต้องนำมาขอต่อสมุดใหม่ ตามที่ตนเองไปขอจดทะเบียนไว้ หากสมุดประจำตัวคนพิการหาย ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำใบแจ้งความมายื่นขอจดทะเบียนใหม่

เมื่อจดทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิ

-  บริการทางการแพทย์  คือการรักษาพยาบาลเพื่อแก้ไขความพิการ เพื่อปรับสภาพ ความพิการ  รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการต่าง ๆ รับคำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

บริการทางการศึกษา  คือการเข้าเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการเรียน คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวเรื่องการศึกษา ติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม.

- บริการทางอาชีพ  แนะนำการประกอบอาชีพ การจัดฝึก ให้***้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพได้รายละไม่เกิน 40,000 บาท / ราย ไม่มีดอกเบี้ย ส่งคืนภายใน 5 ปี ตลอดจนบริการจัดหางานในสถานประกอบการอาชีพ  มีสถานที่ฝึกอาชีพให้ฟรี

- บริการทางสังคม  ให้คำปรึกษาแนะนำ บริการช่วยเหลือคนพิการ และครอบครัวคนพิการที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาทางเศรษกิจ รวมถึงเบี้ยยังชีพคนพิการที่พิการขนาดหนัก  ติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และจะได้รับคะแนะนำเพิ่มเติมเป็นราย ๆ ไป
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ผู้บริจาค CD เดือนธันวาคม 2559
ผู้บริจาค CD เดือนพฤศจิกายน 2559
ผู้บริจาค CD เดือนตุลาคม 2559
ผู้บริจาค CD เดือนกันยายน 2559
ผู้บริจาค CD เดือนสิงหาคม 2559
ผู้บริจาค CD เดือนกรกฎาคม 2559
ผู้บริจาค CD เดือนมิถุนายน 2559
ผู้บริจาค CD เดือนพฤษภาคม 2559
ผู้บริจาค CD เดือนเมษายน 2559
ผู้บริจาค CD เดือนมีนาคม 2559
ผู้บริจาค CD เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ผู้บริจาค CD เดือน มกราคม 2559
เดือนธันวาคม 2559
เดือนพฤศจิกายน 2559
เดือนตุลาคม 2559
เดือนกันยายน 2559
เดือนสิงหาคม 2559
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนเมษายน 2559
เดือนมีนาคม 2559
เดือน กุมภาพันธ์ 2559
เดือน มกราคม 2559
ผู้บริจาค CD เดือนธันวาคม
ผู้บริจาค CD เดือนพฤศจิกายน
ผู้บริจาค CD เดือนตุลาคม
ผู้บริจาค CD เดือนกันยายน
ผู้บริจาค CD เดือนสิงหาคม
ผู้บริจาค CD เดือนกรกฎาคม
ผู้บริจาค CD เดือนมิถุนายน
ผู้บริจาค CD เดือนพฤษภาคม
ผู้บริจาค CD เดือนเมษายน
ผู้บริจาคCD เดือนมีนาคม
ผู้บริจาค CD เดือนกุมภาพันธ์
ผู้บริจาค CD เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคม
เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม article
เดือนกรกฎาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนเมษายน
เดือนมีนาคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.