ReadyPlanet.com
dot dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


หลักเกณฑ์ในการทำสมุดประจำตัวคนพิการ article

หลักเกณฑ์ในการทำสมุดประจำตัวคนพิการ

หลักฐานต้องเตรียมมีดังนี้.

1. เอกสารรับรองความพิการ (ขอได้จาก ร.พ.ของรัฐหรือเอกชนก็ได้ ที่มีชื่อในบัญชีสามารถออกเอกสารรับรองได้ ไม่เสียเงินครับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมเอกสารตัวจริง

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเอกสารจริง

สถานที่รับจดทะเบียนคนพิการ

1. กรณีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จดทะเบียนได้ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สำหรับคนพิการ ( one - stop services center ) อาคาร 1 ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ถ.กรุงเกษม สะพานขาว  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.  โทร. 0-2659-6170-1

2. กรณีที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด จดทะเบียนได้ที่ จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ( ประชาสงเคราะห์จังหวัด เดิมนั่นเอง ) ส่วนใหญ่สำนักงานจะตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

3. สำหรับคนพิการที่ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาของตน เช่นย้ายไปประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดอื่นหรือ กทม. สามารถจดทะเบียนได้ ณ จังหวัดที่ตนอาศัยอยู่

การจดทะเบียนแทนคนพิการ    หากคนพิการนั้นไม่สามารถไปจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเนื่องจากสภาพความพิการมาก ให้ผู้อื่นมาจดทะเบียนแทนได้ พร้อมต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ ไปแสดงความจำนงกับเจ้าหน้าที่ ที่รับจดทะเบียน คือ

1. เอกสารหลักฐานของคนพิการ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของผู้ที่จะไปจดทะเบียนแทน พร้อมต้นฉบับตัวจริง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จดทะเบียนแทน พร้อมต้าฉบับตัวจริง

4. ใบมอบอำนาจจากคนพิการหรือหนังสือรับรองจากทางราชการ

5. ในกรณีเป็นคน เสมือนไร้ความสามารถ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ ต้องสำเนาคำสั่งศาลไปด้วย

สมุดประจำตัวคนพิการ

คนพิการจะได้รับสมุประจำตัวนพิการเมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว เพื่อนำไปแสดงในการขอรับบริการสงเคราะห์ หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ  สมุดนี้จะมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกสมุด เมื่อครบกำหนด 5 ปีแล้ว ต้องนำมาขอต่อสมุดใหม่ ตามที่ตนเองไปขอจดทะเบียนไว้ หากสมุดประจำตัวคนพิการหาย ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำใบแจ้งความมายื่นขอจดทะเบียนใหม่

เมื่อจดทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิ

-  บริการทางการแพทย์  คือการรักษาพยาบาลเพื่อแก้ไขความพิการ เพื่อปรับสภาพ ความพิการ  รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการต่าง ๆ รับคำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

บริการทางการศึกษา  คือการเข้าเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการเรียน คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวเรื่องการศึกษา ติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม.

- บริการทางอาชีพ  แนะนำการประกอบอาชีพ การจัดฝึก ให้***้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพได้รายละไม่เกิน 40,000 บาท / ราย ไม่มีดอกเบี้ย ส่งคืนภายใน 5 ปี ตลอดจนบริการจัดหางานในสถานประกอบการอาชีพ  มีสถานที่ฝึกอาชีพให้ฟรี

- บริการทางสังคม  ให้คำปรึกษาแนะนำ บริการช่วยเหลือคนพิการ และครอบครัวคนพิการที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาทางเศรษกิจ รวมถึงเบี้ยยังชีพคนพิการที่พิการขนาดหนัก  ติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และจะได้รับคะแนะนำเพิ่มเติมเป็นราย ๆ ไป
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

ประวัติสมาคมฯ
คลิปต่างๆของสมาคมฯ
แบบฟอร์มรับบริจาครถเข็น article
ประวัติ ท่านพันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ article
ภาพการแจกรถวีลแชร์ และสามล้อโยก -2 articleสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.