ReadyPlanet.com
dot dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


สมาคมคนพิการ ฯ (ส.พ.ค.)


 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (สพค.)


ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY INTERNATIONAL (APDI.)

www.apdi2002.com

Page Facebook : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

  

  

   

  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

ความเป็นมา

แรกเริ่มสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.) เป็นองค์กรของคนพิการ ที่บริหารงานโดยคณะกรรมการที่เป็นคนพิการทั้งหมด เป็นสมาคม ฯ ที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน งานช่วยเหลือฟื้นฟู เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการทุกประเภท ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมถูกต้องตามกฏหมาย จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตาม เลขอนุญาต ที่ ต.439/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และ เลขทะเบียนลำดับที่ 4/2545 ของนายทะเบียนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่โดยเพิ่มชื่อ คำว่า " สากล " ต่อท้าย คือ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ตามทะเบียนเลขที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 ลงชื่อโดยนายทะเบียนสมาคมจังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบันและได้รับการจดทะเบียน รับรอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 0928 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  

 

 

 

มอบ WHEEL CHAIR สามล้อโยก ให้คนพิการ 
โครงการปี 2567 จำนวน 101 คัน

(แจกเป็นล็อตใหญ่ตามถิ่นทุรกันดาร ไม่แจกย่อยรายบุคคล)

 

 

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่มของคนพิการ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ หรือประกอบอาชีพตามความสนใจ และความถนัด ส่งเสริมการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภทให้กับสมาชิกของสมาคมฯ หรือจำหน่ายสลากทุกประเภท ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือรัฐบาลจำหน่าย 
 2. พัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งส่วนบุคคล และองค์กรของคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ
 4. ส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพของคนพิการทั้งในชนบทและในเมือง
 5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรของคนพิการและหน่วยงานฟื้นฟูพัฒนาคนพิการที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์ของสมาคมทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อสาธารณกุศล
 6. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำคนพิการ และองค์กรของคนพิการทุกระดับ
 7. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตัวแทนของคนพิการระดับจังหวัดและเป็นองค์กรตัวแทนของคนพิการระดับชาติ เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของคนพิการแต่ละจังหวัดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกได้รับการพัฒนาพบปะองค์กรเครือข่ายคนพิการที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และได้เข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศรวมถึงการไปดูงาน
 9. สนับสนุนและร่วมปฎิบัติการทุ่นระเบิด เพื่อมนุษยธรรมกับศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการเก็บกู้ และกวาดล้างทุ่นระเบิด สำรวจปักป้ายพื้นที่อันตราย ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากทุ่นระเบิด

 

 การดำเนินการที่ผ่านมา

 • เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการทั่วประเทศ
 • เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือคนพิการด้านความรู้ทุกเรื่องในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับความเป็นธรรม
 • เป็นแกนกลางในการให้คำปรึกษา แนะนำ รับบริจาค และแจกจ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เช่น รถวีลแชร์ รถสามล้อโยก ให้กับคนพิการทั่วประเทศ
 • ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำคนพิการ และช่วยเหลือเบื้องต้น ตามต่างจังหวัด
 • ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมให้กับคนพิการ

   

   

 • ปี 2546 – 2566   ที่ผ่านมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องคนพิการมากกว่า 530 ครั้ง
 • ปี 2546 – 2566   ที่ผ่านมา แจกรถวีลแชร์ สามล้อโยก ฟรี 3,567 คัน
 • ปี 2547 – 2566   ที่ผ่านมา ผลิตรถเด็กพิการพิเศษเฉพาะราย จำนวน 14 คัน
 • ปี 2566   ที่ผ่านมา มอบรถสกูตเตอร์ จำนวน 1 คัน 
 • ปี 2547             ธันวาคม เขียนภาพพระราชทานในหลวงใหญ่ที่สุดใน
                                ประเทศไทย ติดตั้ง ณ มณฑลท้อง สนามหลวง 5 ธันวา  
                                มหาราช นาน 1 เดือน 
 
 
 • ปี 2550              จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
                                ร่วมกับมูลนิธิ 5  ธันวา มหา ราชเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  
                                มีเวทีคนพิการเฉพาะวันที่ 1 - 9 ธันวาคม ณ มณฑลพิธีท้อง
                                สนามหลวง
 
 • ปี 2550               จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ภาคกลางคืนครั้งแรกในประเทศ
                                ไทย 3 ธันวาคม 2550  เพื่อแสดงความสามารถ ของคนพิการ  
                                เวที 18 เมตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 
                                                                           
  โครงการใหญ่ที่ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่  17 ในขณะนี้ คือ

 

 
 “ โครงการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ”  

(**ขณะนี้ปิดโครงการแล้ว**)

 

 

กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก คนพิการที่ใช้แล้วที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือเป็นเงิน เพื่อนำไปจัดซื้อแจกจ่ายให้คนพิการ ผู้สูงอายุทั่วประเทศที่ทำเรื่องขอมาที่สมาคมฯ ดำเนินการมาเป็นปีที่  15 แล้ว ( ปี 2546 – 2560 ) รวมยอด 15 ปี มอบรถให้คนพิการ จำนวน  

2,838 คัน 

  

กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2561 มอบรถไป จำนวน 170 คัน 
 

กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2562 มอบรถไป จำนวน 154 คัน 
 
 
 
 

กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2563 มอบรถไป จำนวน 105 คัน
 
 
กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก , วีลแชร์ไฟฟ้า
ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2564 มอบรถไป จำนวน 104 คัน

กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก , รถสกูตเตอร์ ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2565 มอบรถไป จำนวน 198 คัน 

 

"รวมโครงการที่ผ่านมา 20 ปี มอบรถให้คนพิการรวมทั้งสิ้น 3,569 คัน"

(แจกเป็นล็อตใหญ่ตามถิ่นทุรกันดาร ไม่แจกย่อยรายบุคคล)

  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

                         

 ท่านสามารถช่วยคนพิการได้

ยิ่งให้ ...... ยิ่งได้.........

 • โดยให้โอกาส และยอมรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
 • ร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของ ผ่านโครงการของสมาคม ฯ
 • โครงการรับบริจาค รถวีลแชร์ รถสามล้อโยกคนพิการ ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ เพื่อให้คนพิการที่อยู่ตามต่างจังหวัด
 • โครงการรับบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อ รถวีลแชร์ รถสามล้อโยก สำหรับคนพิการทั่วประเทศ

การบริจาคสามารถทำได้ดังนี้

 1. เงินสด
 2. ธนานัติในนาม " สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล "
  สั่งจ่าย ปณ.รังสิต 12130
 3. เช็คสั่งจ่าย ในนาม " สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล "
 4. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซียร์รังสิต
  ชื่อบัญชี " สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล "
  เลขที่ 229-2-06437-1

update : 3 Jan 2024


 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

ปี พ.ศ.2564-2568

1.  พันตรีศิริชัย                     ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคม

2.  นายสมโภชน์                   ฝูงกระโทก

อุปนายกสมาคม

3.  นางกนกวรรณ                โรจน์ปาน

เลขานุการ

4.  นางสาวศรีวิไล                 ศรีหา

เหรัญญิก

5.  นางสาวจุฑามาศ             ทรัพย์ศิริ

นายทะเบียน

6.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวพร     ทรัพย์ศิริ

ปฎิคม

7.  นางจิรภา                         ทรัพย์ศิริ

ประชาสัมพันธ์

 อัลบั้มภาพ ของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 ธันวาคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด:

ภาพกิจกรรมของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บรรยายให้ความรู้ ตรวจเยี่ยม คนพิการ ร่วมมือกับต่างประเทศ อเมริกา ไต้หวัน จัดกิจกรรมให้คนพิการ รับมอบห่วงฝาอลูมิเนียม รับมอบเงินบริจาค ให้คำปรึกษากับคนพิการ และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และบรรยาย มอบรถให้คนพิการตามโครงการในต่างจังหวัด และให้สัมภาษณ์สื่อสารมวลชน

จำนวนรูป : 60 รูป
เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 สิงหาคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม เดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม 2555
รายละเอียด:

  ภาพกิจกรรมของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บรรยายให้ความรู้ ตรวจเยี่ยม คนพิการ รับมอบห่วงฝาอลูมิเนียม รับมอบเงินบริจาค ให้คำปรึกษากับคนพิการ และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และบรรยาย มอบรถให้คนพิการตามโครงการในต่างจังหวัด และให้สัมภาษณ์สื่อสารมวลชน

จำนวนรูป : 74 รูป
เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม เดือน กุมภาพ้ันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2555
รายละเอียด:

  ภาพกิจกรรมของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บรรยายให้ความรู้ ตรวจเยี่ยม คนพิการ รับมอบห่วงฝาอลูมิเนียม รับมอบเงินบริจาค ให้คำปรึกษากับคนพิการ และลงพื้นที่ และมอบสิ่งของบริจาค จัดงานวันเด็ก ร่วมงานวันคนพิการสากล ร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้สัมภาษณ์สื่อสารมวลชน

จำนวนรูป : 73 รูป
เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2012
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม เดือน มกราคม-กุมภาพ้ันธ์ 2555
รายละเอียด:

ภาพกิจกรรมของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บรรยายให้ความรู้ ตรวจเยี่ยม คนพิการ รับมอบห่วงฝาอลูมิเนียม รับมอบเงินบริจาค ให้คำปรึกษากับคนพิการ และลงพื้นที่ และมอบสิ่งของบริจาค จัดงานวันเด็ก ร่วมงานวันคนพิการสากล ร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้สัมภาษณ์สื่อสารมวลชน

จำนวนรูป : 76 รูป
เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ตุลาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 2554
รายละเอียด:

ภาพกิจกรรมของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บรรยายให้ความรู้ ตรวจเยี่ยม คนพิการ รับมอบห่วงฝาอลูมิเนียม รับมอบเงินบริจาค ให้คำปรึกษากับคนพิการ และลงพื้นที่ เยี่ยมคนพิการน้ำท่วม และมอบสิ่งของบริจาค  ร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

จำนวนรูป : 51 รูป
เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 กันยายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม เดือน กรกฏาคม-สิงหาคม 2554
รายละเอียด:

ภาพกิจกรรมของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บรรยายให้ความรู้ ตรวจเยี่ยม คนพิการและเลี้ยงอาหาร รับมอบห่วงฝาอลูมิเนียม รับมอบเงินบริจาค ให้คำปรึกษากับคนพิการ และลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เยี่ยมคนพิการและมอบรถ ร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

จำนวนรูป : 73 รูป
เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม เดือน มิถุนายน-กรกฏาคม 2554
รายละเอียด:

 ภาพกิจกรรมของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บรรยายให้ความรู้ ตรวจเยี่ยม คนพิการและเลี้ยงอาหาร รับมอบห่วงฝาอลูมิเนียม รับมอบเงินบริจาค ให้คำปรึกษากับคนพิการ และร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

จำนวนรูป : 42 รูป
เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มิถุนายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2554
รายละเอียด:

ภาพกิจกรรมของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บรรยายให้ความรู้ ตรวจเยี่ยม คนพิการและเลี้ยงอาหาร รับมอบห่วงฝาอลูมิเนียม รับมอบเงินบริจาค ให้คำปรึกษากับคนพิการ และร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

จำนวนรูป : 58 รูป
เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2554
รายละเอียด:

 ภาพกิจกรรมของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บรรยายให้ความรู้ ตรวจเยี่ยม ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือน  รับมอบห่วงฝาอลูมิเนียม รับมอบเงินบริจาค ตรวจเยี่ยมคนพิการต่างจังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้รวมถึงคนพิการ ให้คำปรึกษากับคนพิการ และร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนรูป : 52 รูป
เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 เมษายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : ภาพกิจกรรม เดือน มีนาคม-เมษายน 2554
รายละเอียด:

 ภาพกิจกรรมของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บรรยายให้ความรู้ ตรวจเยี่ยม ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือน  รับมอบห่วงฝาอลูมิเนียม รับมอบเงินบริจาค ตรวจเยี่ยมคนพิการต่างจังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้รวมถึงคนพิการ ให้คำปรึกษากับคนพิการ และร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนรูป : 77 รูป
เข้าชมอัลบั้ม )

 

1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]

 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.