ReadyPlanet.com


ԷѺ˹稢Ҫþԡ


 

ทธรบบหนจ ขรชกรพกร

กรบญชกลงหนงถงนกงนคณกรรกรกฎก

 (รงรจท /) ค ปญหขกฎหยกยกบกรชลกรตค พ.ร.บ.บหนจบนญขรชกร พ.. ลกขพต พ.. กบหลกกณฑกรจยงนชยหลดรงชพผพกรทพพลพ ตรบยบนกนยกรฐนตรดยบหนจคชบ คทดทน กรชยหลจหนทลปรชชนผปฏบตหนทรชกรหรชยหลรชกร นงนกรปงกนธปตยลรกคงบรยบรยขงปรท พ.. (รบยบ บ.ท.ช.) ดงน

 .กรณผทดรบงนชยหลดรงชพผพกรทพพลพตรบยบ บ.ท.ช. ยกนล ตยหลงดยนขรบทธบนญพหตทพพลพฯต พ.ร.บ.บหนจบนญขรชกรจตงดนนกรยงร

.กรณผทธดรบบนญพหตทพพลพลปนผทธดรบงนชยหลดรงชพผพกรฯ ต พ.ร.บ.บหนจบนญขรชกร พ.. บญญตหผทธดรบบนญพหตทพพลพทดรบรกบบนญปกต ถจนนงนรกนถงดนล , บท หดรบบนญพพขนกจนครบ , บท ซงงผลหผทธดงกลขงตนดรบงนบนญพหตทพพลพ ลงนพรยดนตง กนก ทขงตรงนดนขรชกรพลรนขนต ดงนน จถ บคคลดงกลทธดรบงนชยหลดรงชพผพกรฯลตงตดงนชยหลฯตรบยบ บ.ท.ช. หร ยงร

คณกรรกรกฎก (คณท ) หน ทธนกรรบบนญพหตทพพลพปนปต พ.ร.บ.บหนจบนญขรชกร นทธกรดรบงนชยหลดรงชพผพกรฯปนปตรบยบ บ.ท.ช.) กรพจรณงนขหงกรดรบทธดงกลจงตงพจรณยกตงหกจกกน ทธนกรดรบบนญพหตทพพลพปนทธทบญญตน พ.ร.บ.บหนจบนญขรชกร ปนทธทกฎหยรบรงโดยดงนขนกรตดทธนล จงจนรงกรดรบ

งนชยหลดรงชพผพกรฯ ตรบยบ บ.ท.ช. ปนหตตดทธกรดรบบนญพฯด หรบกรดรบงนชยหลดรงชพผพกรฯปนนโยบยกรบรหรรชกร กรพจรณ บคคลดครจดรบกรชยหลยงร ตงปนปตหลกกณฑทกหนดนรบยบ บ.ท.ช. ลตงปนปตขทจจรงทกดขนยตรบยบ บ.ท.ช. ถหน หลกกณฑนนยงห กรถนนต คร.พกขปรบปรงตปด ปญหขหรปนปญหกรพจรณขทจจรง ซงจตกตงกนนตลรย ลยนนจหนทขงคณกรรกรพจรณบหนจคชบ คทดทน ลกรชยหล (ก.บ.ท.ช.) ทจปนผพจรณ

(ตชนนลน พค. )

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พนตรรชย ทรพยร

นยกคคนพกรทงกรคลนหกล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พพ apdi. หร คคนพกร

 0506510933駡з ѹԪ Ѿ :: ѹŧС 2008-06-05 09:35:12 IP : 124.121.139.80


ʴԴ
Դ *
ʴԴ  *
 
ͧʴ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.