ReadyPlanet.com


โครงการประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ปี 2553.


  โครงการประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการประจำปี ๒๕๕๓

 

โครงการประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ ๒

และจะมีการจัดอย่างต่อเนื่อง โดยใน ๒ ปีที่ผ่านมาโครงการนี้สามารถกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าของอาคารที่สนใจเข้าร่วมการปรับปรุงอาคาร สถานที่เพื่อส่งเข้าประกวด รวมถึงการเกิดความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการและเอกชน อีกทั้งยังมีแนวร่วมระดับชุมชนเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงได้มีโครงการประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการประจำปี ๒๕๕๓ ขึ้น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๓ ประเภทสถานที่ประกวดฯ แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๑. หน่วยงานราชการ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ สำนักงานเขต/แขวง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล สำนักงานเทศบาลนคร/เมือง/ตำบล สำนักงานเมืองพัทยา สำนักงานประกันสังคม สำนักงานที่ดิน สำนักงานจัดหางานจังหวัด สถานีตำรวจและอื่นๆ (ยกเว้นโรงพยาบาล /สถานพยาบาล / สถานีอนามัย)

๒. หน่วยบริการเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อุดมศึกษา (ยกเว้น สถาบันการศึกษาที่จัดเฉพาะสำหรับคนพิการ) ศาสนสถาน ศูนย์การเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ ๓ วัย ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนา

๓. หน่วยบริการเพื่อการท่องเที่ยว/บันเทิง ได้แก่ สถานีขนส่งมวลชน/ท่าอากาศยาน/ท่าเรือ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร/ภัตตาคาร ร้านขายของที่ระลึก วนอุทยาน อุทยานสวนสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว สนามกีฬา สวนสัตว์/สวนสนุก/โรงภาพยนต์ /โรงละคร

๔. ที่พักอาศัยรวม ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท อาคารชุด และหอพัก

๕. อาคารหรือสถานที่อื่นๆ เช่น ธนาคาร ตลาด ไปรษณีย์ ปั๊มน้ำมัน สหกรณ์ ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า หน่วยงาน/องค์กรเฉพาะ (ของหรือเพื่อคนพิการ) และอื่นๆ (ยกเว้นโรงพยาบาล/สถานพยาบาล/ สถานีอนามัย)

หลักเกณฑ์ในการประกวดการคัดเลือก

- พิจารณาจากสิ่งอำนวยความสะดวกภายในและภายนอกอาคาร เช่น เป็นอาคาร สถานที่ที่จัดให้มี ที่จอดรถ ทางลาด บริการที่จัดสำหรับคนพิการ ห้องส้วม ทางเดินเชื่อม ราวจับ ลิฟต์ บันได ป้ายสัญลักษณ์ ห้องพัก (กรณีเป็นโรงแรม รีสอร์ท อาคารชุด หอพัก) และ สิ่งอำนวยความสะดวก อื่นๆ ที่จัดไว้เฉพาะสำหรับคนพิการ

- สิ่งอำนวยความสะดวกฯที่จัดทำต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘

รางวัล

รางวัล ดีเยี่ยม มีจำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐-บาท พร้อมป้ายประกาศเกียรติคุณ

รางวัล ดีมาก มีจำนวน ๕ รางวัลๆ ละ ๕๐,๐๐๐.-บาท พร้อมป้ายประกาศเกียรติคุณ

รางวัล ดี มีจำนวน ๑๐ รางวัลๆ ละ ๓๐,๐๐๐.-บาท พร้อมป้ายประกาศเกียรติคุณ

รางวัล พอใช้ มีจำนวน ๑๕ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท พร้อมป้ายประกาศเกียรติคุณ

รางวัล ชมเชย มีจำนวน ๒๐ รางวัล ได้ป้ายประกาศเกียรติคุณ

เงื่อนไขการประกวด

- สาขาหรือหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน/องค์กรทุกแห่งสามารถส่งประกวดในนามของสาขาหรือหน่วยงานย่อยได้

- กรอกข้อมูลรายละเอียด และจัดทำเอกสารประกอบ ตามแบบที่กำหนด ส่งคณะกรรมการฯ ดังนี้

- แบบเสนอข้อมูลการประกวดฯ

- แบบสำรวจ Checklist สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอาคาร สถานที่ ที่เป็นมิตรกับคนพิการ

-แผนที่ตั้ง หน่วยงาน/องค์กร/สถานประกอบการ อย่างละเอียด

-ภาพถ่ายอาคาร / สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ที่ส่งประกวด

DOWNLOAD แบบเสนอข้อมูล แบบสำรวจ กฎกระทรวงฯ คู่มือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และตัวอย่างฯ ที่

- www . nep.go.th

กำหนดเวลาการสมัครและส่งผลงาน

-        ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

-        สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ๒๐ มี.ค.๒๕๕๓

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2003532051

*********************

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-03-20 20:51:21 IP : 124.121.143.222


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3181298)

 สำหรับจังหวัดปทุมธานี.....โครงการประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการประจำปี ๒๕๕๓ ..ผมเป็นคณะทำงานของคณะกรรมการชุดนี้..................

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-20 18:43:18 IP : 124.121.141.8[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.