ReadyPlanet.com


»Ѻ ǻ


 

ทยปรบลห หตรงกนทปรท

บงคบช 23 .ค.51
    
    จกคหลลทงลขงทย จนทหปนตรฐน ถบนตรทยกรทรงทยตร ลทคโนโลย จงดนนกรปรบปลยนลขงทยหทปรท พหถกตงนยตหลกกล

   
    ทงน นท 5 งหค พล..ต.ดร.พยร โตทโรง ผนยกรถบนตรทยหงชต ปดผย ขณนถบนตรทยฯ จดนนกรปรบปลยนลขงปรท ทยหทปรท พหถกตงนยตหลกกล พรทผนตรฐนลขงทยคยตรงกน ซงจปนปตปรกกรทรงทคโนโลยรนทลกรร (ซท) รงหลกกณฑกรกบรกขลจรจร ทงคพตรขงผหบรกร พ..2550 ถกตงนยตหลกกล ซงจพรรชบญญต ดยกรกรทคผด
           
โดยจทกรปรบลปรททยหรกลปจจบน 30 นท ตย ง ปจจบนล 8:30 น.จตงปรบปน 8:00 น. พรฉนนปรชชนชทยทงปรทจตงตนรกปกต 30 นท พรกพกรดนนชตหหนดปกต กนทจกรปรบล โดยผลบงคบชนนท 23 งหคน

   
    โดยกหนดหผปรกบ 4 ปรท ดงน

   
    1. ผ ปรกบกจกรโทรคนคลกจกรกรจยพลยง ท ผหบรกรโทรพทขนพนฐน โทรพท คลนท ผหบรกรท ปนตน

   
    2. ผห บรกรกรขถงรบบครขยคพตร ท ผหบรกรนตรนต จขงหพก โรงร หนยรชกร บรทตง ปนตน

   
    3. ผหบรกรชรบบคพตร

   
    4. ผหบรกรรนนตรนตตง

        ทงนผหบรกรทงหด ตงปฏบตตกฎหยยงครงครด หกปฏบตตตกฎหยขงกรทรงซท จตงโทปรบปรณ 1-5 นบท  

   
    พล..ต.ดร.พยรกลก หรบปรชชนทป หกตงกรตงลหปนตรฐน ขณนถบนตรทยฯ ดปรนกบกรทกตร กงทพร พตงลตรฐนหรบปรททยล ลกลงปรนกบกรปรชพนธ พทยบลผนทงถนทยฟ พหปรชชนทยบลทงทยฟด ตตงตญญณรบทรยก ท ซรฟร ตดทนกทตงกรจชกบญญณฟดย น นนทงถบนตรทยฯ จปรนกบบรททผลตนก พผลตนกพทตรงล ลคนยกทด    

   
    "กรปรบปลยนลหครงน ถคคญก พรทกคนตงกรคนย โดยฉพหนยงนททงนกยขงกบขล รงขงคนคง รงขงขพ กรทดลงทงทยตร บรทกรจกทยซฮ จกด หชน พกญญณดทย กรทยยบนฟรฮ ลทคญงนทงดนนตทยตร ทจชยกรยขงชญกรร ลรถชปนหลกฐนดตผกรทผดด โดยลปนครงยนยนกรกรท หนดชดจกกรณบดงขง นยยงยทธ ตยพรช กยกบกรทผดกฎหยลกตง หลกฐนคญกจกรงขงล" พล..ต.ดร.พยร กล ล ทผนลขงปรททยตรฐนนนน ลตรงกน หนดชดจนทดชง 08.00 น. ล 18.00 น. ทปนชงครพธงชต ตลจงหดลครพธงชตจทกนลย กรทงฟรทนบนงกยงลตรงกน

*********************

พนตรรชย  ทรพยร

คคนพกรทงกรคลนหกล

โทร. 02-990-0331

1408511655

 www.waddeeja.com駡з ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: ѹŧС 2008-08-14 16:56:48 IP : 124.121.139.91


[1]

Դ繷 1 (2893362)

ถบนตรทยฯ ยนปรบปลยนลตลง 14 .ค.51


ผขรยงน บซตขงถบนตรทยหงชต ดผยพรขปรกรง "ถบนตรทยหงชต จดทลรกลตรฐนตกล ชปนกรปรบกล หรปรบปลยนลดทงน" ซงรบ ตขทกรผยพรขลทงนตรนต รง กรปรบลปรททย หรกลปจจบน 30 นทนน ปนคจรง
*********************

 


ถบนตรทยหงชต ขรยนหทรบ ถบนฯ หนทจดทลรกลตรฐนตรบบกล ลหบรกรถยทดลตรฐนโดยกรปรบทยบลตรฐน พหผทตงกรลทถกตงทยงตรงรถนปชด ดปนกรปรบกล หรปรบปลยนลดทงน ตทปนข 
 
 

 

 

พนตรรชย  ทรพยร

คคนพกรทงกรคลนหกล

โทร. 02-990-0331

1708511010

 www.waddeeja.com

ʴԴ ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)ѹͺ 2008-08-17 10:11:40 IP : 124.121.139.82


Դ繷 2 (2894031)

 

9. พหขลจรจรคถกตงลนชปรโยชนดจรง ผหบรกรตงตงนกขงปกรณบรกรชนดหตรงกบลงงกล (Stratum 0) โดยผดพลดกน 10 ลลนท ทจนดกรผนผนลผลบงคบชนนท 23 .ค.51
       
       
กฏดงกล กหนดผปรกบกรครขยคพตรหรบหบรกรปรชชน ดก
       
       1.
ผปรกบกจกรโทรคนคลกจกรกรจยพลยง ท ผหบรกรโทรพทขนพนฐน โทรพทคลนท ผหบรกรท ปนตน
       
       2.
ผหบรกรกรขถงรบบครขยคพตร ท ผหบรกรนตรนต จขงหพก โรงร หนยรชกร บรทตง ปนตน
       
       3.
ผหบรกรชรบบคพตรพหบรกรโปรกรปรยกตตง
       
       
4.ผหบรกรรนนทรนตตง ตงปรบลหตรงกบลตรฐนปรทโดยผดพลดกน 10 ลลนท ชนนนจคผดตกฏหย ลโทปรบกน 500,000 บท
       
       
ทงน พล..ต.พยร หขลพต ทง . ดกจยกรตรจดญญณคคลดคลนขงรบบนทพ (Network Time Potocol: NTP) นกรปรบทยบลตรฐนปรททย (Thailand Standard Time: TST) ผนรบบนทรนต นจงหดตง ชน ชยงห ชยงรย ขนกน บลรชธน พบ คคลดคลนนยทด 20 ลลนท ลบงจงหดคลดคลนกถง 120 ลลนท ซงกนกทกรทรงซทกหนด
       
       
ตทงนคคลดคลนงดครกน 200 ลลนท ดงนนหกกฏหยกหนดหคลดคลนดกน 10 ลลนท พยงกงคกรทนนทรถทด ตหกกหนดหคลดคลนกน 200 ลลนท จรถทดทปรท
       
       
ยงรกด ผจดกรทยตรดณ นยนย ยบย ผนยกรนกกกบกรชทคโนโลยรนท กรทรงทคโนโลยรนทลกรร (ซท) พตทงโทรพท ซงนยนย ชจง จกกรทดลงชปรกกรทรงทคโนโลยรนทลกรร รง หลกกณฑกรกบรกขลจรจรทงคพตรขงผหบรกร พ.. 2550 ปนล 1 ป พบยงบงจดทจตงกขหห รทงกรณทกหนดหผหบรกรครขยคพตรตงปรบลหคลดคลนกน 10 ลลนท ซงจปนปดลบก
       
       
รคญขงปรกดงกล กพตรจบขลจรจรคพตรนกรณทกรกรทผดกดขน ชน หกกรผยพรขลทหผนทงนตร ลตรจบพบตนตกจกครงคพตรขงงคกรหนง กจตงตรจบตปครปนผชคพตรดงกลนลนน พหตผกรทผด ซงหกลขงรบบคพตรนนคลดคลนปจกลตรฐน กจผลตกรบหตผกรทผดด
       
       
นยนย ชจงต หกตรจบลพบหนยงน หรงคกรดงกลตทรบนปรกขงกรทรงซท กรบนทกขลจรจรตทกฏขงกรทรงรบ จโทปรบกน 500,000 บท ทงนทงนนขนยกบดลพนจขงล ตชหนยงนดงกลจโทลถกปรบจกกรทปรบลคลดคลนปจกลตรฐนขงปรททยกนก 10 ลลนท ตทหลยคนขจ
       
       
นกรณฟรรดลทจ ทรบตรทยจปรบลปรททยรขน 30 นท นยนย กล ถปนกรหขลทจลทหปรชชนตกตน จงถปนกรกรทผดตพรรชบญญตดยกรกรทผดกยกบคพตร พ..2550 ซงจดนนบหตผกรทผดดนนคดตป.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พนตรรชย   ทรพยร

นยกคคนพกรทงกรคลนหกล 

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พพ apdi. หร คคนพกร

1808511558

 

ʴԴ ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)ѹͺ 2008-08-18 15:58:15 IP : 124.121.139.170[1]


ʴԴ
Դ *
ʴԴ  *
 
ͧʴ


Ҥԡ÷ҧ͹ҡ 802/410 12 ҹѧͧ 10/4 ӺŤ٤ ١ ѧѴҹ 12130 : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.