ReadyPlanet.com


ม.30 / ม.53 เรื่อง คนพิการ ผ่านแล้ว.


ม.30 / ม.53 ผ่าน สภาร่างฯ ได้รับการตอบสนอง.

คำว่า ความพิการ

ในที่สุด ความพยายามของคนพิการก็ประสบความสำเร็จ จากข้อเรียกร้องที่ขอให้คนพิการมีความเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยบรรจุคำว่า “ ความพิการ ” ในมาตรา ๓๐ พร้อมทั้งขอให้คนพิการซึ่งมีข้อจำกัดที่หลากหลายได้มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยปรับคำว่า “ ได้รับ ” ในมาตรา ๕๐ เป็น “เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก ” ข้อเรียกร้องดังกล่าวได้รับการตอบสนองจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีมติให้ มาตรา ๓๐ และ มาตรา ๕๓ มีข้อความ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

มาตรา ๕๓ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นที่เหมาะสมจากรัฐ

บุคคลวิกลจริตย่อมได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

www.waddeeja.comผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2007-06-15 15:52:26 IP : 124.121.140.77


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.