ReadyPlanet.com


ԧͧ ҷ ôš


 

นกชกรบรฐบลพดทลบงง-หลกลง ปชช.จดฉกรหนขร 16 กรกฎค 2551

นกชกรจกลรฐบลโกหกปรชชน รหนปนจกบกพชหขนทบยนปรทพรหรตงตตน ตจดฉกหลกคนทงปรท ลบดบนขล ปดกรกรทรงบก งถงรชลขธกร นท 20 .ย.ตนบผนพฒนพนทรป 2010 ลตนรงทบยนรดกโลกรยบรย ปงยนรงคทกทงถงลโลกกบ ตบกกลบบดบนปพดกบปรชชน ทยยดนดนหขร นปดทตนธรณหทง 2 ฝย ดหขลตปรชชนพคกรจง
       

       
       
นน (16 ก.ค.) ล 14.30 น.ทชน 9 ถบนทยคดก หทยลยธรรตร (ธ.) กลนกชกรนนกลปรชชนชทย ผปนตทนปรททย ปรกบดย .ล.ลย จรญโรจน นกจยชยชญรดบ 9 ถบนทยคดก ธ.นยทพนตร ลปพย นกชกรปรตตร ลดตคณกรรกรพฒนนครปรตตร พรนครรยธย ดร.ปง จรตกล ดตกครรชทตทยนฐนผชยดต ร.ตงปรท นยจพลด ธนรชต น.พ.ตลย ทธง จรยคณพทยตร จลงกรณหทยลย ล พลกปฐพง กรกร รกนถลงข รหงชต ปรทขพรหร โดย นยทพนตร กล กรทรงกรตงปรทดกรทผดรยรง โดยทกรงถงรชลขธกร ลงนโดย นยกต กรจตต ธบดกรนธญญลกฎหย ปฏบตรชกรทนปลดกรทรงกรตงปรท ซงหนงดงกลลงนท 20 ถนยน 2551 ซงนนดงกลคณกรรกรรดกโลก ยงดปรกขนทบยนปรทพรหรปนรดกโลก ตกรทกรทรงตงปรทงถงรชลขธกรนน กลบผนพฒนพนทรรดกโลก ค..2010 รยงนขนปดย ลผนผงทรบทงกรกพชจพฒนพนทนนขงทย พรนตนรงทบยนรดกโลก ซงรบถงลตจด ลงจจด กหนดขตพนทขงทยลกพชนบรณปรทพรหร ดงหหน กรทรงกรตงปรทรดยงร ปรทพรหรจดปนรดกโลกถงนผนผงนปทลกลฯ บงง ดงกรทรงกรตงปรทรรงตงตตนลตจดฉกหลกลงคนทย
       
       
นกจกน กรทงถงรชลขธกรยงจดนงกต ค กรทรงกรตงปรทดรบชดจน รฐนตรกรกรทรงกรตงปรท ลคณดดนทงปหรกบฝยกพชทกรงปร โดยยนโกรยดย นท 22 พ.ค.2551 พหขยตรงปรทพรหร ซงทงงฝยดจดทรงคถลงกรณร โดยงลบชดจน Jiont communiqué ดง นยกต รยลขตกลงทนยนดลปลงนรกบกพชนนปนถลงกรณร ตกลบบกช
       
       
นยทพนตร กลตปก นหนกรงถงรชลขธกร รบทปรชคณรฐนตรนท 27 พ.ค.2551 ดหคหนชบนหลกกรตรงถลงกรณรดงกล ดงคณรฐนตรทงคณดรบทรบรงดงกล ตงตนท 27 พ.ค.ล ตครกปดผย กรดงกลยงรบตปถนลดนน ฝยกพชดงผนทปรกบคขจดทบยนรดกโลกปรทพรหรฉพตปรทหฝยทย ตตรจบลพบขบขตขงปรทพรหรบรณชงบนดหกลขนพนทททยงทธ ปรณ 38.215 ตรง ฝยทยจงดกขกลบปลตทงกพชดกข ลงผนทฉบบกขลหกฝยทย กรทรงกรตงปรทจงดนรงคถลงกรณรลผนทตคนคง นท 16 .ย.2551 ลนขพจรณนทปรชคณรฐนตร นท 17 ถนยน 2551
       
       “
ตขบงคบขงคณกรรกรรดกโลกรบ กรทปนขตกลงขงรฐบลทง 2 ฝย จตงงคณกรรกรรดกโลกกนกรพจรณขนทบยน 6 ปดห ดงนน จงชดกรทยนตคณกรรกรรดกโลกนน ปนกรทลงนนท 22 พ.ค.2551 ชถลงกรณรทผนทปรช คร.นท 16 .ย.2551 ซง ต คร.นท 16 .ย.ปนพยงกรจดฉก ปนรงตลกททย ร.ตงปรททปกปก นรงปหลกลงนกรชลขธกรนยทพนตร กล
       
       
นยทพนตร กลก กรชปรดนนนกชกรดตงกรคดงงรงรดกโลก ตทนหทรฐบลทยจดฉกหลกลงคนทย ลกพดกรทง ทยดยกผนดนหกพชปลตงตครงลโลกพพก โดยรฐบลปกปดพดรงพนททบซนทตงบรหรจดกรรกน ทคญขลทนนจ ค กรทนยนพดลปลงนหรทปรนนท 23 พ.ค.2551 รงนกรงผนหกพชดรบกรขนทบยนปนรดกโลกกนทจกรตดนจรงยก พรนยนพดลดพบกบผชยชญชตงปรททงผนจดตงงคกร ANTV ทปรกบดย นกชกรจกปรทหรฐรก บลยย ฝรง ล นดย พจดงทย จน ล ญปน รงผนบรหรจดกรพนททบซน ปนกรงหกกนทคณกรรกรรดกโลกจปรกขนทบยนปรทพรหรปนรดกโลกลห 7 ปรทดงกล รปนคณบรหรจดกรร ปนปรดนทชโยงกบกรกรหรขงกรทรงกรตงปรทกบกพช รถงหนงทงถงนกรชลขธกร ททนหหน กรงผน ลพดทลบงง
       
       “
กลนกชกร ยกขหรฐบลปดทตนธรณหรบพจรณรงน โดยฉพซงกยขงกบรงชยดน นงจกทงกลนกชกรยกหคลยร รงกรปดผยขลตง ตงต ป 2505 จนถงปจจบนรงรกดขนบง พหคชดจนตธรณชน ลยกหทง รฐบล ลคปรชชน ดโกชจงทงงฝย โดยทชปนกรชจงฝยดฝยหนง ทนน พรจรงคบนตกรรบรขงปรชชน นกจกน หกทงรฐบลคดงคกรกลง ทจจดทดงกลห กขหน ทงนกชกรยนดทจปนนน กทงตนดพบผนทปกปนขตดนทจดทโดยปรทฝรง ป พ..2450 ซงผนทดงกล ฝรงดชนกรตทลโลกคดปรทพรหร ลผนทฉบบนชดจนยดนปนนปนนบงขตดน กตงดรหลกฐนหชนน หนยงนทกยขงจดนนกรยงรดบงนยทพนตรกล
       
       
ดน นยปง กล จกกรปรชคณกรรธกรกจกรชยดนทย ผทนรฎร โดย นยกต ล พล.ท.ดน ชรรถ จกรผนททหร ขชจงกรณทรฐบลนบนนหกพชขนทบยนปรทพรหรปนรดกโลก โดยงถงหนงจก พ..ถนด คนตร ร.ตงปรท ยรฐบลจพลด ธนรชต ทงถงนย ถน รกกรลขธกรหปรชชต พ..2505 โดยหนงนบดบนขทจจรงท นยกต นถลงหธรณชนรบร ตนทรบรงนด พรปนผรงหนงฉบบดงกลนหกบ พ..ถนด ง ดงนน จงขงนหปรชชนพจรณจกขทจจรง ลขหผทกยขงยบดบนขล นงจกบคคลบงคนพยยหยบยกหนงขง พ..ถนด ทงถงลขธกรยน นป 2505 พดพยงบงนทนน ซงดพดถงนคนหนงทรบ ขพจขจงหทนทรบดย กรตดนจปฏบตตคพพกขงลยตธรรรหงปรทนคดปรทพรหรนน รฐบลทยปรรถนจตงขงนยงชดจน พงนซงทธทปรททย หรพงนนคตนกรรยกคนปรทพรหร โดยชถทงทชบดยกฎหยทยนปจจบนหรนนคต ลขยนยนกรคดคนคพพกขงลยตธรรรหงปรท ซงนจฉยหปรทพรหรปนขงกพช ขพจจงขรยนพทรบ พรทงขหทนงยนหนงฉบบนปยงปรทชกขงหปรชชตทกปรท
       
       “
กรทรฐบลบก ทยดยกปรทพรหรหกพชปลนน ปนคจรง พรนยนนทยดลกรคครงหนธปตยหกพชตคพพกขงลโลก โดยนนท 3 ก.ค.พ..2505 คณรฐนตรตหรงรลดหนกนบรณปรทพรหรทนน ตทขณนรฐบลทยจงยนกลบปดคหนยงนกรตดนขงลโลกทจปนชงทงนกรรยกคนปรทพรหร โดยนขณนนกรตนลโลก ผชยชญตงปรทรยงนผลกรจดทผนทปรทพรหรตลโลก พบ พนททยนนปนนบรณหนผปนนขตดนขงทย
       
ยงรกต ลโลกจขยงรงปญหดนดนททยลกพช ครจรจรกน ตกรท นยกต นหนงขง พ..ถนด ปชจง ทยดลธปตยหนปรทพรหรปล ทงหดนปนกรคญผด ผขจ ทคนทยดยกนงจงพยยนขลบดบน หลกลงปรชชน ลทตงชจงขลทขขงกพชทกยงดยนยปง กล
       
       
นยปง กลก ตนน

駡з ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: ѹŧС 2008-07-18 16:15:58 IP : 124.121.140.225


[1]

Դ繷 1 (2878619)

 

นยปง กลก ตนน ทยครปรกจดยนคดคนตขงคณกรรกรรดกโลกทหกพชขนทบยนปรทพรหรพยงฝยดย ดงน
       
       1.
ปรทพรหรตงยบนพนท ซงยงขพพททยงดรงบ คพพกขงลโลกถงทด ทยกหนดยดคดคนลตงขงนโดยกหนด

       2.ปรทพรหรฉพตปรทขหลกกณฑหรดคลงกบขหนงขดนหลกกร 6 ขขงคณกรรกรรดกโลก รทงขดคบรณนขท 1 ซงนปปรกบกรพจรณ

       3.ครรงกรณยกน ทง ทยงขพพทลขดบรณพ
       4.
ทยงรงบถลงกรณร ซงปนโฆ นงจกผลงนนจหนทนกรลงน โดยดรบนตจกลปรชตตกฎหยรฐธรรนญ 5.คณกรรกรรดกโลกจบงคบทยหปฏบตตตด นตจพจรณกขหกรขนทบยนรกนทงงปรท หปรทพรหรปนรดกโลก ซงจยหยตฝยหนงฝยดลจกรทรจดดยด
       
       
จกนนกลนกชกรฯ ดปดดดทนกชกรขพบ .ดร.ดล ชยรจรญ ดตคณกรรกรรดกโลกทย ซงหนดยกบกรปรกขนทบยนปรทพรหร ลหนดยกบกรกรทขงรฐบลทย ทปนบนนกรขนทบยนขงกพชตฝยดย

* * * * * * * * * * * * *

 

พนตรรชย  ทรพยร

คคนพกรทงกรคลนหกล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

1807511619

 

ʴԴ ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)ѹͺ 2008-07-18 16:18:50 IP : 124.121.140.225


Դ繷 2 (2878627)

 

คณปลก ขนชยคนฝปรทพรหรร! ยคขยชตตกปนรดกโลก กพช

 

รก- คณป นย74 ป ลกชยขนชยปลดขผดรบบหยฝ ปรทพรหรร! ยนโกตขนทบยนยกปนรดกโลกขงกพชตพยงฝยดย ยปนรดกโลกรฐบลทยตงผลกดนชกพชกปจกขตดนทย ทชงขพรหรหจงด พรปดกชยงนหกบคญยนยงหญขงชตทย จกคพพกลโลก 15 .ย. 2505 2551 ยครฐบลหนชด ขยชตครงง
       
       
นน (8 ก.ค.) นยนย ชยยดช ย 74 ป บนซรล ต.ธงชย .กนทรลก จ.รก ลกชยขงขนชย ชโนปกตตปลดขน จงหดรก ซงปนตหนงขรชกรชนผหญยกน ลปน ปลดขผดรบบหยหปฝดลปรทพรหรนชงป 2484-2500 ปดผย กรทขงคกรยนโกตหนชบ หขนทบยนปรทพรหรปนรดกโลกตขปรทกพชตพยงฝยดยนน หกปนคจรงตนรกยจก
       
       
ทงน นงจกตนลปรชชนช .กนทรลก รทงชรกทกคนคผกพนกบปรทพรหรหงนชนน ตงตยงปนดกตนขนปงลนยบนปรทพรหรทบทกน ฝยกพชคยดงตปนจขง ลดขยดครงนขตปรทพรหรตยงด พยงนกทงทยชทยทนนทขปทยชปรทพรหร โดยจตงนงกยนดนทงขป ซงชลนนหลยนทดยกจขปถงชงขพรหรลขนปยงตปรทพรหร
       
       
นยนย กลต หกทยตงญยปรทพรหรหปนรดกโลกขงกพช ตพยงฝยดย นบปนคญยทยงหญกขงทย กบกรตงพยพกปรทลก ยงกพชกครงหนงนยคยน หลงจกททยพคดนลโลกลนนท 15 ถนยน ป 2505 ทงทปจจบนปรทรตปดยผคนทครครถ ขณทกพชนนยงคงปนปรท ทตงพงพยคชยหลจกทยยนหลยรงทบทกดน
       
       
ยงรกต ถงนนปรทพรหรจปนรดกโลกขงกพชตพยงฝยดยกต กขหรฐบลทยดดนนกรผลกดนชกพช ทขตงชชน รนคยยทชงขพรหร ซงปนขตดนทยหกปจกผนดนทยโดยรทด พรหกปลยหชกพชยบรณนตป ผนดนทยบรณชงขพรหรกจตกปนขงกพชกยงนนน ลคนทยกจพบกบคจบชยงนจบน นยนย กล
       
       
ปดกชคณปลกปลดขขนชย
       
คนฝรดกทยปรทพรหร
       
       
นยนย ชยยดช 74 ป ลกชย ขนชย ชโนปกตต ปลดข .น จ.รก ขรชกรชนผหญ ผดรบบหยหฝดลปรทขพรหร หงป 2484-2500 บกลกบผขก ยกนนนขพรหรรกรงตปดยงรต ลปรกทบจนนก ซงบนปรทพรหรยงผดขนปดงตปนจขง พยงกลงทหรขงทยทฝรกกรณยบรณขพรหรทนน
       
       
นกจกน พปนกรดงธปตยทยบนปรทพรหร ดกรกรงฐนตงธงชตทยยทบรณ ปยตดซงปนจดงทดขงปรทพรหร โดยธงชตทยดโบกบดยบนปยตดนนหลยป
       
       
ตปรณป 2488 ดชทยททรบขพกนนงกยนลยปขนปทยชคยงขงปรทพรหรกนยงขดย โดยทงรชกรดง ขนชยซงปนพขงตนหปฝรกปรทพรหร ลตพดกยณยรชกร จงดบหยห ขนรซงปนกนนบนผ ปนผฝดลปรทขพรหร ตป
       
       
โดยทพกยทถตทงขนปรทพรหร ซงนกทงทยดนขนปชปรทพรหรกจพกนพกท ถขนรซงปนถนทกงขง รถหลบดดหลบฝนดปนยงด
       
       
คณปนย ลต ขณนนตนขนปงลนบนปรทขพรหรปนปรจทบทกน จนกรทงตป 2502 ดจหน กพช ดยนฟงตลโลก พขธปตยหนปรทพรหร ซงตคปนจรงลบรณปรทพรหรคยฝยขรขครบครงดลตยงด พยงคนทยทนนทขปชยกนผถงดล
       
       
ยงชน นยนง หยจนทร ปรธนปรชคกนทรลก นขณน ยยงหนนนดนจหนทจกกรลปกร ขปตรจบดลปรทขพรหรดย ทหชทยทกคนครกตรงกน ปรทพรหรคดนดนลรดกขงทย โดยตลด ตนงจกขณนนกรตรหงลทธคนตกบโลกรกลงรนรง ลพกฝรงกล ขรจถกฝยคนตครบง จงดรหกนหนนขรหทธหนปรทพรหร จนกรทงลโลกดคพพกนท 15 ถนยน 2505 หขรธปตยหนปรทขพรหร
       
       
ทหพกรชทยขณนน ครกรยจปนยงก พรหนปรททยดรบคปนธรรจกกรพพกขงลโลก
       
       
ยงรกต ลโลกจตดนหซกปรทพรหรปนขงกพช ตครกขงรชทยทงชตกยงคงครก ปรทพรหรยงคงปนขงคนทยตลด
       
       
กรทกพชขขนทบยนปรทขพรหรปนรดกโลก ปรททยครนรนรงนยงตท ตรฐบลทยกลบทชนนน ทหพกรชรกลชทยทปรทตงจบชยงนหกครงนนน กบคญยปนครงท 2 ลคงนทงคนดกล คณปนยกลนตนทยดยนยงนนคร ลดทจกลนนตด

 

* * * * * * * * * * * * *

 

พนตรรชย  ทรพยร

คคนพกรทงกรคลนหกล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

1807511629

 

 

ʴԴ ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)ѹͺ 2008-07-18 16:28:58 IP : 124.121.140.225[1]


ʴԴ
Դ *
ʴԴ  *
 
ͧʴ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.