ReadyPlanet.com


1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ


1 พ.ค.52 วันแรงงานแห่งชาติ วันแรงงานสากล ปี 2552

 

วันนี้..... สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร / สมาชิก / อาสาสมัครคนพิการ ของสมาคมไปไปร่วมกับเครือข่าย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย / พร้อมเครือข่ายแรงงานทั่วประเทศ ประมาณ 5000 คน ในการนี้....องค์กรของคนพิการทั้งหลาย ทั้ง พิการร่างกาย / ตาบอด / หูหนวก / สติปัญญา รวมเดินรณรงค์ จาก ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหลวงด้านทิศเหนือ

 

และได้มีโอกาสเข้าร่วมกับเครือข่ายคนพิการยื่นข้อเสนอในภาพรวมของประเทศ ในนามของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 7 ข้อ ให้กับ รองนายกรัฐมนตรี พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ บนเวทีในพิธีเปิดวันแรงงานแห่งชาติ ของกระทรวงแรงงาน

 

รายละเอียดข้อเสนอต่าง ๆ 7 ข้อของคนพิการ ทางสมาคมฯ จะนำมาลงให้อ่านต่อไป............

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0105521922 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-05-01 19:23:05 IP : 124.121.78.2


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3002774)

เรื่อง     ข้อเสนอจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ

และวันแรงงานสากล พ.ศ.2552

 

                ในโอกาสครบรอบวันแรงงานสากลและวันแรงงานแห่งชาติอีกวาระหนึ่งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 นี้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในฐานะองค์กรรวมความพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ใคร่ขอยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลดังต่อไปนี้

     1.   ให้รัฐบาลดำเนินมาตรการอย่างจริงจังให้มีการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่จำกัดสิทธิหรือเลือกปฏิบัติต่อคนพิการด้านอาชีพและการจ้างงาน  เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการโดยยึดแนวคิด งานที่ทรงคุณค่า (decent work)จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

     2.   ให้รัฐบาลดำเนินการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับที่ 159 ว่าด้วยการฟื้นฟูอาชีพและการจ้างงานคนพิการ พ.ศ. 2526และมาตรา 27 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันไปแล้ว

     3.   ให้รัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อขจัดอุปสรรคและบังคับใช้กฎหมายในการจ้างงานคนพิการ  รวมทั้งส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงานเพื่อให้คนพิการสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่และเสมอภาคในตลาดแรงงาน

     4.   ให้รัฐบาลมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด  เพื่อป้องกันการเกิดความพิการจากการทำงาน  และขอให้จัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ  ทั้งจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตลอดชีวิต จากเดิมเพียง 15 ปี

     5.   ให้รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าทำงาน  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เรื่องการจ้างงาน มาตรา 33 โดยกำหนดอัตราส่วนร้อยละ 2 หรือ คนพิการ 1 คนต่อลูกจ้างทั่วไป 50 คน ตามมติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2552 ณ โรงแรม บุญสยาม จังหวัดกระบี่

     6.   ให้รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 และ 34 ให้ปฏิบัติตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (เอกสารแนบ)

     7.   ให้รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (เอกสารแนบ)

           สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยมีความเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า และจะดำเนินการตอบสนองต่อข้อเสนอจากคนพิการในด้านอาชีพและการจ้างงาน เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติและวันแรงงานสากลประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 นี้ด้วย

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0205521934 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-02 19:34:37 IP : 124.121.143.74[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.