ReadyPlanet.com


ҷҺ....


 

บก ปตท. รยหน งนดน โบน


กร นชยนต
 Positioning Magazine   กรกฎค 2551บรท ปตท. จกด (หชน) ดชปนบรททยนคนยนดบตน ปนททหลยคนฝฝนยกทงน จปนผทกกลดยยฒลคณฒ พนตหนงผบรหรรดบง ลคณกรรกร (บรด ) ลผทยงพงรยทงน พรผลตบทนง พรทงงนดน โบน คบยปรช หน ทธนกรซหนญ (Warrant) ลดกร รปถง คชบน คปฏบตงนตงจงหด ลคลงล ขลหลนปรกฏชดจนนหนงรยงนปรจปขงปตท. 2550 ทรบ ดจยผลตบทนหกรรกรบรทซงงนหลกนกรปรชรทงนปรณ 42 ลนบท (ตรง”42 ลนบทบยปรช โบน กรรกร”) โดยโร ชยปรต ซงปจจบนตหนงกรรกรหทยลยชนตร ลปรธนกรรกรตรจบ บรท ชน ครปรชน จกด ลชต ธดธรงช จรยปรจคณรฐตร หทยลยรคหง ดตทปรกผทรงคณฒขงนยกรฐนตร (พ.ต.ท.ทกณ ชนตร) ดนรฐกจ (ป 2547-2549) ดรบงดคนลก 3 ลนบท (ตรงบยปรช โบน กรรกรจดรรลงต”)

ทงน ผทปนกรรกรรยดปรจนนนค บยกรรกรรยดน 30,000 บท หกปรชดกครงล 20,000 บท กรรกรคนดทปนกรรกรนชดนดยจดบยกรรกรลบยปรชกขนตลดบ น งนโบนจคดจกตรกรขงบรท ทกบ 0.05% ขงกรทธ

นกจกน คณกรรกร ปตท. ยงปรชครงท 11/2550 ตหนชบปรนผลงนขงตง 3 ปรดนค 1.ปรนทงคณดคนน 90.39% 2.ปรนรยบคคล (ปรนดยตง) ดคนน ฉลย 96.25% 3.ปรนรยบคคล (ปรนกรรกรคนน) ดคนนฉลย 98.10% โดยกณฑทชปรน ชน กรยทน รงลคพกกจกร ลกรจรยธรร จรรยบรรณนกรปรกบธรกจ ซงคณกรรกรตงกณฑหกดคนนกก 85% ถผลงน ดยยกก 75% ทกบ ดกลดหลนลง หกตก 50% คตงปรบปรง ซงคนนหลนจผลตกรจยผลตบทน


42 ลนบทบยปรช โบน กรรกร (หนย : บท)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คตบทน ป 2548 2549 2550
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งนบยปรช 10,707,750.00 10,920,500.00 11,764,919.36
โบนร 17,777,260.27 29,409,589.04 30,294,520.55
28,485,010.27 40,330,089.04 42,059,439.91
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


บยปรช โบน กรรกรจดรรลงต (หนย : บท)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รยน โบน รปคบยปรช รคตบทน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ณคณ ทธพง 60,273.97 10,645.16 70,919.13
พลกชต พญกตต* 2,000,000 660,000 2,660,000
จกรณฑ ผกนช 2,000,000 740,000 2,740,000
พลกทต ตตนนทน 2,000,000 732,000 2,732,000
.ล.ปณร หดนทร 2,000,000 728,000 2,728,000
พน กตตพน 2,000,000 819,0000 2,819,000
พรทพย จล 1,342,465.75 440,000 1,782,465.75
โร ชยปรต 2,000,000 1,091,250 3,091,250
ชต ธดธรงช 2,000,000 1,080,000 3,080,000
พนช พงพโรด - - -
คณหญงชฎ ฒนรธรร 1,342,465.75 708,000 2,050,465.75
พนธทพย รทณฑ* 2,000,000 717,000 2,717,000
พรรณ ถโรด 2,000,000 732,000 2,732,000
พรยพล คทรพย* 1,342,465.75 480,000 1,822,465.75
ปรรฐ บญพนธ 1,830,136,.99 629,709.68 2,459,846.67
33,485,413.05
กรรกรครบรลลกรหงป
ชดพง รชช 821,917.81 250,000 1,071,917.81
พณ นทรรก 657,534.25 228,000 885,534.25
พฒดช ธรรจรย 657,534.25 320,000 977,534.25
พรชย รจปร 2,239,726.03 759,314.52 2,999.040.55
ตต บนทงข 2,000,000 640,000 2,640,000
28,485,010.27 40,330,089.04 42,059,439.91

 

ขรชกรพ ปตท.
จกผลปรโยชนขงบรดหลน ทหกดคถโครงรงกรบรหร ปตท. ลบรทลก ทหผบรหรหนยงนรชกรทกกบดลกจกรดนพลงงน ขปนปรธนลคณกรรกรหหร พรผบรหรหนยงนรชกรรกจตงรก ลปกปงผลปรโยชนขงปรชชน ขณทตงกบหนงนกรปนผบรหรงดขงบรททตงรงปรโยชนหบรท ลทกรงดพผถหน โดยผลพลยดคผลตบทนจกนบงขงกรทกดขนนงขงโบนกรรกร

ขลทปรกฏทงนหนงรยงนปรจป ปตท. 2550 รปถงขลทรยงนตตลดหลกทรพยฯ ลปรกขงรชกร ปรกฏคณกรรกร ปตท. ลบรทลก จกหนยงนททหนทกกบดลกจกรรกรพลงงนขงชต (ตรง : คนขงรฐกบกรปนบรด ปตท. ลบรทลกปจจบน) ชน บงคนปนปลด ลรงปลดขงกรทรงพลงงน ลโดยฉพยงยงบงคนจกคณกรรกรนโยบยพลงงนหงชต (กพช.) ทนยกรฐนตรปนปรธน ลกรรกรปนผทนจกคณรฐนตร ลหนยงนรชกร ซง กพช. นจหนทคญขหนง ค กรกหนดรคพลงงน จนนนดปนบรด ปตท. ชดปจจบนถง 4 คน ค ปลดกรทรงตหกรร ลขธกรคณกรรกรกฎก ลขธกรนกงนพฒนกรรฐกจลงคหงชต (พฒน) ลธบดกรพฒนพลงงนทดทนลนรกพลงงน ลบงคนตหนงยนบรทลก ปตท.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คนขงรฐกบกรปนบรด ปตท. ลบรทลกปจจบน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รยน ตหนงนหนยงนรชกร ตหนงน ปตท. ลบรทลก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ณคณ ทธพง รงปลดกรทรงพลงงน ปรธนคณกรรกร ปตท.
2. พนช พงพโรด ธบดกรพฒนพลงงนทดทนลนรกพลงงน คณกรรกรนโยบยพลงงนหงชต (กพช.) กรรกร ปตท.
3. จกรณฑ ผกนช ปลดกรทรงตหกรร คณกรรกร กพช. กรรกร ปตท.
4. พรทพย จล ลขธกรนกงนกฎก คณกรรกร กพช. กรรกรร ลตรจบ ปตท.
5. พน กตตพน ลขธกรพฒน คณกรรกร กพช. กรรกร ปตท.
6. ครจต นครทพ รงปลดกรทรงพลงงน ปรธนคณกรรกรปตท.รจลผลต
7. ตต บนทงข ธบดกรธรกจพลงงน กรรกรปตท.ผ.
8. พรชย รจปร ปลดกรทรงพลงงน - ปรธนคณกรรกร ปตท. โรตกลกรกลน -ปรธนคณกรรกรปตท. คคล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ผบรหรรยหน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ช-นกล ตหนง จนนหน (หนย : หน)
31 ธ.ค. 2549 31 ธ.ค. 2550
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. นยปรรฐ บญพนธ กรรกรผจดกรหญ 325,820 -
2. นยนนต รงทกณ รงกรรกรผจดกรหญกลยทธงคกร ลพฒนงคกร 89,930 100,330
3. นยพชย ชณหชร รงกรรกรผจดกรหญกรงน ลบญชงคกร 22,000 55,400
4. นยทรงฒ ชนตร รงกรรกรผจดกรหญบรหรงคกร 32,076 12,676
5. นยจตรพง กงขถตย รงกรรกรผจดกรหญกลธรกจรจ ผลต ลกซธรรชต 129,730 175,830
6. นยชยฒน ชทธ รงกรรกรผจดกรหญ กลธรกจนน 57,000 74,000
7. นยปรชญ ญญธน รงกรรกรผจดกรหญ กลธรกจปโตรคลกรกลน 133,980 117,480
8. นยโรจน จกขณ รงกรรกรผจดกรหญกรรกรนยกร บรททยยล จกด (หชน) 123,880 157,080
9. นยดทพ พลบตร รงกรรกรผจดกรหญกรรกรผจดกรหญ บรท ปตท. คคล จกด (หชน) 198,809 240,309
10. นยพกด ชฒนนนท รงกรรกรผจดกรหญปรธนจหนทบรหร บรท ปตท. โรตก ลกรกลน จกด (หชน)75,692 24,300
11. นยรต คทต รงกรรกรผจดกรหญกรรกรผจดกรหญ ปตท. รจลผลตปโตรลย จกด (หชน) - 8,700
12. นยชยนย ผนโก รงกรรกรผจดกรหญกรรกรผจดกรหญ บรท ปตท. โรตก ลกรกลน จกด (หชน) - 49,700
13. นงพญจนทร จรก ผชยกรรกรผจดกรหญกรงนงคกร 7,132 10,000
14. นงปรน ปรหรขก ผชยกรรกรผจดกรหญบญชงคกร 38,063 51,463

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พนตรรชย   ทรพยร

นยกคคนพกรทงกรคลนหกล 

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พพ apdi. หร คคนพกร

508510848駡з ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: ѹŧС 2008-08-05 08:49:10 IP : 124.121.139.248


[1]

Դ繷 1 (3205704)
the timepiece catches and holds the gaze with its passionate personality glowing against the black backgroundCrafted in a sporty style the novel Guepard watch is featured by an impressive steel case which carries an interchangeable bezel Both front and back sides of the model are engraved with sapphire crystals The design bears 50-meter water-resistanceBeating inside the watch case is a self-winding movement - ETA 2836 men"s rolex mens tag heuer watch mens omega replicas gucci advanced by Guep
ʴԴ 1 (elsjyk-at-pchome-dot-com)ѹͺ 2010-08-24 23:42:46 IP : 125.121.215.19


Դ繷 2 (3205718)
fake bag for sale reliableone of these things are the handbag replica gucci baby paris catherine the family men"s handbags louis vuitton handbags the popularity of the replica louis vuitton handba
ʴԴ 1 (oldcvc-at-aol-dot-com)ѹͺ 2010-08-24 23:50:02 IP : 125.121.215.19


Դ繷 3 (3205739)
ugg boot for sale many potholes and ruts lying in wait that said the local riders expertly maintain the trail ugg boot uggs for sale ugg ultra tall boots for sale most of trail is a beginner trail but includes
ʴԴ 1 (ahckrq-at-163-dot-com)ѹͺ 2010-08-24 23:54:40 IP : 125.121.215.19


Դ繷 4 (3214762)
brahmin bags brahmin bags replica handbags replica handbags handbags handbags designer handbags designer handbags
ʴԴ 1 (knmiek-at-yahoo-dot-com)ѹͺ 2010-09-28 08:41:29 IP : 125.118.236.35


Դ繷 5 (3217039)
ugg boot ugg boot suede tall boots suede tall boots mens ugg boots mens ugg boots uggs uggs
ʴԴ 1 (fyumbi-at-sogou-dot-com)ѹͺ 2010-10-11 12:15:28 IP : 125.121.206.235


Դ繷 6 (3217342)
boots tall patent boots ghd slippers for women
ʴԴ 1 (ebuxav-at-263-dot-com)ѹͺ 2010-10-12 07:22:27 IP : 125.121.25.199


Դ繷 7 (3220285)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let"s get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that its a Yorkshire corporation "Flippin" eck" we apprehend you say and you"d be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they"re accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t"forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ʴԴ 1 (ulmuwp-at-263-dot-com)ѹͺ 2010-10-29 19:08:22 IP : 125.121.201.235


Դ繷 8 (3267996)

this investigation is critical," Young said.On Thursday, Young said Irwin Irwin <h2><a href="http://www.louboutinshoesgoodsale.com/">Cheap Christian Louboutin Shoes</a></h2> Irwin and Bradley no longer were cooperating with the investigation,
the parents said that they continued to cooperate and only only <h3><a href="http://www.louboutinshoesgoodsale.com/">Christian Louboutin 2011</a></h3> only were taking a break.Lisa Irwin has been missing from
Kansas City home since Monday night. On Tuesday, Jeremy Irwin Irwin <h1><a href="http://www.louboutinshoesgoodsale.com/">Christian Louboutin 2011</a></h1> Irwin said he came home from working an overnight shift
found his daughter"s crib empty, a window open and the the <i><a href="http://www.louboutinshoesgoodsale.com/">Shoes Christian Louboutin</a></i> the family"s three cell phones gone.As Saturday"s meeting was underway,
 

ʴԴ Christian Louboutin 2011 (fdswrn-at-163-dot-com)ѹͺ 2011-11-01 11:02:39 IP : 110.85.69.159[1]


ʴԴ
Դ *
ʴԴ  *
 
ͧʴ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.