ReadyPlanet.com


คณะอนุกรรมาธิกาด้านคนพิการ


 

วุฒิสภาแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ

นางยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ รวม ๑๐ คน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดย ประกอบด้วย

ประธาน - นายมณเฑียร บุญตัน

รองประธาน นายประสงค์ นุรักษ์

อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา - ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

อนุกรรมาธิการและเลขานุการ - นางพวงแก้ว กิจธรรม

และอนุกรรมาธิการ ๖ คน ได้แก่ นางเบญจา ชลธาร์นนท์

นางสาววันทนีย์ พันธชาติ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นางพิมพา ขจรธรรม

นายธีรยุทธ สุคนธวิท และนายสุรศักดิ์ จิตตเศรษฐกุล

คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ มีหน้าที่กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับคนพิการ รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ ประชาคมภายในประเทศและนานาชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาคนพิการ การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ การคุ้มครองและดูแล การพัฒนาสังคม การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

ประกอบด้วยประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน รวม ๖ ประเด็น ได้แก่

๑) การจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

๒) การบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

๓) การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรคนพิการในระดับจังหวัด

๔) การติดตามนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ

๕) การประสานความร่วมมือกับนานาชาติด้านคนพิการ และ

๖) ดำเนินงานอื่นๆตาม กรอบอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการฯและข้อเสนอแนะต่องานด้านผู้พิการโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการ ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0506511006ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-05 10:07:07 IP : 124.121.139.80


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.