ReadyPlanet.com


ความคืบหน้าเรื่องคนพิการระดับสากล


 

Subject: FW: Email to RI members re: Jordan ratifies the Convention

 

เรียนทุกท่าน

 

ข่าวล่าสุดครับ ตอนนี้ประเทศจอร์แดนให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งองค์การสหประชาชาติแซงหน้าประเทศไทยเป็นประเทศลำดับที่ ๑๘ ไปแล้วครับ ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่า ประเทศไทยจะเป็น ๑ ใน ๒๐ ประเทศแรกที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญา ฯ ได้หรือไม่

 

Mr. Sawang Srisom

Assistant Regional Development Officer

 

การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

 

วันนี้(1 เม.ย.) เมื่อเวลา 10.00    ห้องประชุม ชั้น ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่  ทำเนียบรัฐบาล นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

 

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ ได้ดังนี้

 

               คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ  ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ  และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเตรียมการให้สมบูรณ์ก่อนการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ต่อไป  ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย

                       

               กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  เสนอว่า คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในคราวประชุมครั้งที่  1/2551  วันที่  25 มกราคม  2551  ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน  มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ  และให้ พม.

รวบรวมความเห็นจากการประชุมเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการเพื่อเตรียมการให้สัตยาบัน  ซึ่งมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  เนื่องจากอนุสัญญาฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ  เน้นในเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ  ทั้งในด้านกฎหมาย การปกครอง และการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันของคนพิการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง ข้อมูลข่าวสาร และบริการสาธารณะ  การยอมรับความเท่าเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมายสำหรับโอกาสในการเข้ารับการศึกษา  การเข้าทำงาน  การรักษาพยาบาล  การประกันสิทธิโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 

 

              อนุสัญญาฯ  จะมีผลใช้บังคับในวันที่สามสิบนับแต่วันที่ได้มีการมอบสัตยาบันสารและภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบแล้ว   ส่วนรัฐแต่ละรัฐหรือองค์กรการรวมตัวระดับภูมิภาคซึ่งได้ให้ สัตยาบัน  ยืนยันอย่างเป็นทางการ หรือได้เข้าภาคยานุวัติภายหลังจากที่ได้มีการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบ  อนุสัญญาจะมีผลใช้บังคับกับรัฐนั้นสามสิบวันหลังจากวันที่รัฐนั้นได้มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตนแล้ว 

  

ที่มาของข่าว

Pwdmedia

  ขอบคุณครับ ที่กรุณาเสียสละเวลาอ่านจดหมายฉบับนี้.

 

  ขอบคุณครับ..

  ขอแสดงความนับถือ

  นายภัทร ตันติวงศ์เจริญ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0304510852ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2008-04-03 08:40:53 IP : 124.121.139.142


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.