ReadyPlanet.com


20 กุมภาพันธ์ วันมาฆะบูชา


วันมาฆะบูชา

    "มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชา พระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชา
จึงตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ


เดือน ๔ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา   ที่เรียกว่า "จาตุรง
คสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์   แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก    ณ   เวฬุวันวิหาร


กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะยังพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป     คำว่า "จาตุรงคสันนิบาต"
แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ "จาตุร" แปลว่า ๔ "องค์" แปลว่า ส่วน" สันนิบาต"แปลว่า ประชุม ฉะนั้น จาตุรงคสันนิบาต  จึงหมายความ
ว่า"การประชุมด้วยองค์ ๔ "กล่าวคือ มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ


          ๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์  โดยมิ
ได้นัดหมาย
          ๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"    คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า  ทั้งสิ้น
          ๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค
          ๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

    การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ   การทำบุญ ตักบาตรใน  ตอนเช้า   หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไป
ทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระ แสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน  จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อ
ชุมนุมกัน
ทำพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ   พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า  นะโม ๓ จบ   จากนั้นกล่าวคำ ถวาย
ดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดิน เวียนขวา   ตลอดเวลาให้ระลึกถึง  พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
จนครบ ๓ รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัด เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จพิธี
 

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

      ๑. ทำบุญใส่บาตร

      ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา

      ๓. ไปเวียนเทียนที่วัด

     ๔. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 

1102510822ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2008-02-11 08:12:23 IP : 124.121.136.214


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1572199)

เหตุสำคัญในวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคม “มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน 3 “มาฆบูชา” ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3
 
ในวันนั้นมีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” คำว่า จาตุรงคสันนิบาต แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ “จาตุร” แปลว่า 4 “องค์” แปลว่า ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ กล่าวคือมีเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียว
 
เหตุการณ์อัศจรรย์คือ เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่าง ๆ เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมาย พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่ ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆ รูป  และประชุมตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน 3) วันพระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา โอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
 
โอวาทปาติโมกข์ คือ ข้อธรรมย่ออันเป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา 3 ประการ ได้แก่ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง เว้นจากความชั่วด้วยกาย วาจา ใจ, ทำแต่ความดี คือ ประกอบสุจริต ได้แก่ การประพฤติดี ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา และใจ และ ทำจิตใจให้ผ่องใส คือ การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสหรือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมอง
 
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา คือทำบุญใส่บาตร, ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา และไปเวียนเทียนที่วัด
 
ในตอนเช้าพุทธศาสนิกชนที่ดี ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด  ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไปทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน นำดอกไม้ ธูปเทียนไปที่วัดเพื่อประกอบพิธีเวียนเทียน เมื่อไปถึงวัดแล้วควรอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อ วิ่งเล่น หรือกระทำการอันมิควรต่าง
 
เมื่อถึงเวลาเวียนเทียนควรเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วปฏิบัติตนในการเวียนเทียนอย่างสำรวม เมื่อถึงเวลา พระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า นะโม 3 จบ จากนั้น กล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดินเวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แล้วนำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัดเตรียมไว้ จึงเสร็จสิ้นพิธี.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 

1702510855

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2008-02-17 08:45:17 IP : 124.121.138.238


ความคิดเห็นที่ 2 (1602561)

 

มาฆบูชาธรรมยาตราคุ้มครองโลก งานมหากุศลใหญ่-พุทธพุทธมณฑล


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดงานวันมาฆบูชาอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน "มาฆบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก" ระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ. ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม หวังโน้มน้าวชาวพุทธคำนึงถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา และดึงผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

"นางจุฬารัตน์ บุญยากร" ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า วันมาฆบูชา ถือเป็นวันที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก เพราะในวันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัย ครบ 3 ประการคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ดังนั้น ในวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทุกคนควรจะได้มีส่วนร่วมกันแสดงปฏิบัติบูชาในวันมาฆบูชาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสืบทอดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง ซึ่งในการจัดงานทุกปีที่ผ่านมา ปกติจะใช้พื้นที่บริเวณ "สนามหลวง" เป็นสถานที่ในการจัดงาน แต่เนื่องจากในปีนี้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดสร้างพระเมรุ ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ดังนั้น ทางคณะผู้จัดงานจึงเลือกใช้สถานที่ของพุทธมณฑล บริเวณรอบๆ องค์พระประธานในการจัดงานแทน ในส่วนนี้จะสามารถรองรับจำนวนพุทธศาสนิกชนและกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยสำหรับการจัดงานทั้ง 3 วันจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและวันมาฆบูชา ควบคู่กันไป เพื่อสร้างความหลากหลายและดึงดูดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทั้งการจัดนิทรรศการจำลองบอกเล่าเรื่องราวและความสำคัญของวันมาฆบูชา กิจกรรมธรรมยาตรา กิจกรรมตักบาตรความดี ธรรมบรรยาย ในส่วนของการเล่นเกมให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ร่วมรับชมการ์ตูนธรรมะและเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ตลอดจนกิจกรรมธรรมสัญจร นั่งรถรางชมสังเวชนียสถาน 4 ตำบลและสถานที่อื่นๆ บนพื้นที่ของพุทธมณฑลที่มีความกว้างขวางถึง 2,500 ไร่ พร้อมกับวิทยากรที่จะร่วมบรรยายตลอดการชมสังเวชนียสถาน

ทั้งนี้ ในวันที่ 21 ก.พ.2551 นอกจากจะเป็นวันมาฆบูชาแล้ว ยังเป็นวันครบรอบ 50 วัน การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ อีกด้วย ในโอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ จะจัดพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล ณ ลานพระราชวังดุสิต พร้อมกับจัดพิธีตักบาตรที่ลานรอบองค์พระประธานที่พุทธมณฑล ในเวลา 07.00 น. เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำบุญถวายเป็นพระกุศลอีกทางหนึ่ง ส่วนในช่วงเย็นเวลา 16.00 น. จะมีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระประธาน โดยในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี (ผู้แทนพระองค์) เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน

"การจัดงานมาฆบูชาในปีนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยมีจุดมุ่งหวังให้ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนา มีนโยบายที่จะปลูกฝังเรื่องราวของคุณธรรมและจริยธรรม ในทุกกิจกรรมที่สำนักพุทธศาสนาฯ จัดขึ้น ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวันมาฆบูชาและร่วมกิจกรรมอันเป็นกุศล ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีคนให้ความสนใจเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คนอย่างแน่นอน" ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กล่าว

ผู้สนใจเข้าร่วมงานวันมาฆบูชา ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ จัดขึ้น สามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร. 0-2441-4501, 0-2441-4536 และ 0-2441-4539 หรือทางเว็บไซต์ www.onab.go.th

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 

2002512044

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2008-02-20 20:34:57 IP : 124.121.138.38


ความคิดเห็นที่ 3 (1612633)
“สมเด็จพระสังฆราช” ประทาน “พระวรธรรมคติ” เนื่องในวันมาฆบูชา
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2551 10:34 น.
       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทาน “พระวรธรรมคติ” แก่พุทธศาสนิกชน เนื่องในวันมาฆบูชา ความว่า
       
       เจริญพร ท่านสาธุชนทั้งหลาย
       
       วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พุทธศักราช 2551 ตรงกับวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกาศหัวใจพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
       
       ท่ามกลางพระอรหันตขีณาสพ 1,250 รูป ฉะนั้น เมื่อวันมาฆบูชามาถึง เราทั้งหลายควรทำการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม เพื่อความสุข ความร่มเย็น แก่ประเทศชาติบ้านเมือง และเพื่อนร่วมโลกสืบไป
       
                                                   ขออำนวยพร
       

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 

2102511739

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2008-02-21 17:30:12 IP : 124.121.142.107[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.