ReadyPlanet.com


ѡԷʵ蹻 2551


 

2 นกจยพทยรบรงล "นกทยดดน"51

"นกทยดดน" ปรจป 2551 ตกปนขง 2 นกจยดนกรพทยรบรงล หนงปนนกจยนตบดจกทคนคกรพทย ช. จขงชดตรจนบดลดขผปยด "ดร.ชร กนก" ลกหนงจขงผลงนกลงลกรดบดน "ดร.ตน ทรงกร"
       
       
ผจดกรทยตรดขรงนปรกผลรงลนกทยตรดดนปรจป 2551 ขงลนธงรทยตรลทคโนโลยนพรบรรชปถ ซงจดนท 31 .ค.51 ณ โรงรยซต โดยปนรงลตกปนขง .ดร.ชร กณก จรยจกคณทคนคกรพทย หทยลยชยงห ล .นพ.ดร.ฒน ทรงกร จรยพทยตร จลงกรณหทยลย
       
       
ผลงนขง .ดร.ชรกคกรกจยพผลตลโโนโคลนลนตบด ซงปนรชโลกลททปฏกรยกบนตจนดยงจพลรถผลตดนหงปฏบตกร จงกรนโโนโคลนลนตบดนปปรยกตชพปงกนลรกโรค รถงกรพฒนชดตรจนจฉยโรค
       
       
ทงนขดนครซงกตนง 15 ปนปพฒนชดนยตรจนบดลดขชนด "ซดโฟร โพทฟ ลโฟซต" (CD4+ lymphocytes) หรบผปยด โดยตงยครงโฟลซโตตร (Flow cytometer) ทยฉพนโรงพยบลลยงลดลตรจนยลง 4
       
       
.ดร.ชรยงผยกบผจดกรทยตรลผขทรงนถลง ดนครนตบดนปชพฒนชดตรจผปนพหโรคธลซย ซงรถยกยดจกยนกตผปนพหโรคลกดยกน ลดกทกดกจปนโรคธลซยหรจจยชตตงตกด
       
       
ทงน ชดตรจพหธลซยดงกลปนบบถบคลยชดตรจกรตงครร ซงพยงหยดลดผนนยลชถบกรดจลงปพยง 3 นทกทรบผล หกปนถบง 2 ถบดงปนพหตถปนถบดยดงช
       
       
นกจกน .ดร.ชรยงโครงกรทจพฒนชดตรจณโรค รถงดกจยชดตรจรยรตนกนทจปนรง ตพฒนด 3 ปลยงปรบครจ รถงดรกบนกจยจกโรงพยบลรรชพฒนชดตรจขลดก โดยขรบผดชบนกรผลตนตบด ซงขดรปน ชดตรจตง ทพฒนขนนนฐนจกกรกนตบด
       
       
ทงดน .นพ.ดร.ฒนกโรครงนรดบพนธกรร โดยชหกขจกรปลยนปลงรดบยนขงซลลจนปทคนคกรรกโรครงนนคต ทงนกรรกรงดยยนปจจบนผลกรทบทรถฆฉพซลลรง หกรทรบซลลหนครงกรถพฒนยทจพตซลลรงชนดนนด ลผลจกกรกพบดนขงชรพตนบรหรบ (Epstein Barr virus: EBV) ปปนนกรลดซงยงครคนพบกน ซงนปกรตรจนจฉยผปยโรครงโพรงจกลปนตรฐนนกรคดกรงรงชนดน
       
       
พรกนนลนธงรทยตรลทคโนโลยนพรบรรชปถยงดบรงลนกทยตรรนหปรจป 2551 จนน 5 รงลดก ผ.นพ.ดร.นรตถพล จรญพนธ จกครขยจยดนคลซยลกรดก ลคชรรทย คณทยตร หทยลยหดล ซงงจยพตบคถจทยงรหกรดกขงคนทยบรณลขงรงทด จงดจยพทคขจกลกคบคดลคลซยทงรบบ พนปกรปงกนลรกกรยลกรดก

* * * * * * * * * * * * *

 

พนตรรชย  ทรพยร

คคนพกรทงกรคลนหกล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

108511014駡з ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: ѹŧС 2008-08-01 10:14:50 IP : 124.121.136.139


[1]

Դ繷 1 (2885509)

 

       (ต)………………
       
จกผลกรจยขง ผ.นพ.ดร.นรตถพล ทหกดนคดหกยกบกลกดดซคลซยขงลลคขขนขงคลซยนโพรงลทหตกรดดซ พนปธกรพปรทธพขงยรคลซยลหรคลซยง กทงยงงนจยตรจหยนรถงโปรตนชนดหนซลลลลซลลกรดก ซงจชยพตรกรดดซคลซยจกหรพพคขงรงขงกรดก
       
       
ผ.ดร.ทรรณ โชตพก คชกรรค คณกรรตร จลงกรณหทยลย ดจยนกรปรยกตชทคโนโลยขงหลกตยงยดพกดพชนพร ลชทคโนโลยดงกลทปฏกรยชลจกกรกตรพปลยนปนผลตณฑลคพ
       
       
ดร.นรธป ทยกร คชค คณทยตร ถบนทคโนโลยพรจกลจคณทหรลดกรบง ดกจยนกรพฒนพยโซลกทรนก ซงปนซรกทปลยนพลงงนกลหปนพลงงนฟฟลปลยนพลงงนฟฟหปนพลงงนกลด คณบตดงกลนปปรยกตชกบปกรณลกทรนก ท พรนตรงคจท ปนตน โดยดทกรจยหงคปรกบคทหพหดดทคณบตพยโซซรก ทงนดกซรก 2 ชนดคชนดทตกลตกปนงคปรกบ
       
       
ผ.ดร.ธต ซจง คชคณตตร คณทยตร หทยลยขนกน ดทงนจยคณตตรพกกรลขขงบบผนยนบงกดจดตรงนปรบนค (Convergences of fixed point iteration schemes in Banach spaces) ซงขธบยงย งนจยทขกค กรหคตบขงกรชงน ซงปนกรทกชนกรกปญหนทงรฐตรลกรรตร
       
       
ดร.บรนทร กจดย คชฟก คณทยตร หทยลยนรร ดทจยทงดนจรลทย ซงขธบยปนกรกทรตรทงดนฟก คณตตรลดรตร ทงนปญหนทงจกรลทยคพบกพขยยตดยตรรงซงยงทฎทจธบยด ลทฎพทธพทปขงลบรต นตน (Albert Einsteim) ทธบยรงคโนถงดดทดกรถธบยปญหดงกล
       
       
ขจงดพยยขยยคทฎโนถงขงนตน โดยพตท 5 ลพลงงนด (Dark Energy) ขปนทฎพทธพทป ลยงชผลทงจกรลทยพตรจบทฎดครจปนทฎรรพง (Theory of Everything) ทรถรทฎพทธพทปลทฎคนตดยกนด ซงปจจบนยงครรถรทฎทธบยรงคโนถงกบทฎทธบยรงตลนคดทดทงงด
       
       
หรบรงลนกทยตรดดนนน ดร.กปร กตยกรณ ปรธนกรรกรลนธงรทยตรลทคโนโลยนพรบรรชปถ กลรกรบรงลป 2525 ซงปนปฉลฉลงลโชกรงรตนโกนทร 200 ปลพนรลกถงพรหกรณธคณขงพรบทดจพรจกลจยห "พรบดทยตรทย" ลนป 2526 กดกรจดตงลนธงรทยตรลทคโนโลยนพรบรรชปถขน พดนนกจกรรรงลนกทยตรดดนปนกรถร
       
       
ปนทงลนธดพรงลหกบผดรบรงลนกทยตรดดนจกดทดหคนล 200,000 บท ปนคนล 400,000 บท ล ดร.กปรยงดผยกนนขงรงลนกทยตรรนหดรขนนป 2534 พบรงลหกบนกทยตรทยกน 35 ป.

* * * * * * * * * * * * *

 

พนตรรชย  ทรพยร

คคนพกรทงกรคลนหกล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

108511017

ʴԴ ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)ѹͺ 2008-08-01 10:17:17 IP : 124.121.136.139[1]


ʴԴ
Դ *
ʴԴ  *
 
ͧʴ


Ҥԡ÷ҧ͹ҡ 802/410 12 ҹѧͧ 10/4 ӺŤ٤ ١ ѧѴҹ 12130 : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.