ReadyPlanet.com


ŷѰŻԴ ЪҪ


 

นยทหรดกลน!ขนทพนธตรฯ ลกรบ.โจรขยชต

 

งบก-นนปนขบนกร ชทปรทชตยหยหลก 3.5 ลนลน ปดซลกลบขน นนดบรงป งคโปร-รกโดยหลกลยง กนปลกนกรทงคน ปโตลยหกลบปรชชนโดยตรง
       
       นน (28 .ย.) พ.ต.รฐรฐ จงจร ขนทพนธตรปรชชนพปรชธปตย โดยกลถงกรณทกรปโตลยถกรบบ
นยทหรดกลน ขนทพนธตรฯ ลก รบ.โจรขยชต ฉหลกทกณฉฉล ทนทรฐกจขงรตกต รจงปตรจบลพบ ปญหหญกดจกกรขนรคนน ลรคกพงกปกต รทงรถลขนคโดยรกขนรค กทงงหรทรพยชลต
       
       “ดทปยทปรทก 3 หนหง ขณนจงปกบหดล พรดทขขยนน 7 บท ขดกร 2.30 บท ตตนหลงขยดครงกรตลด กจหนพยงตปห ซงทงปบงจก ปจท ลป ปตท.ทนน ทกรจยกนยทปรทพ.ต.รฐรฐ กล
       
       นผทตกปนหยขงกรบนกรปลนนนขงรบบทกณนน พ.ต.รฐรฐ กล ดกรถบล รถปกพ รปถงคยหลกขงชบน หรบหลกนกรคนณนนชพลงทรบปนบรลนน รถคนณด ค 1 บรล ทกบ 159 ลตร โดย 1 ดลลร ทกบ 33 บท ซงถคนณปนงนล 1 ลตร จทกบ 27.78 บท ตนนบนรขยนนดซลลตรล 42 บท ซงถพงกนกปกต ลพงทดนโลก พรคนณกลบปลจพบ รคนนจทกบรค 202 ดลลรตบรล ทง ทรคนนนปรทหรฐรกพยง 138 ดลลรตบรล ดงนนรฐกจทยจหยนกยงขน ถรรตกน
       
       “นคขงร ทรพยกรธรรชตยกยหล ตกลบตงชนนรคพงกปรทงคโปร ลหลงจกกรปรรป ปตท.ขตลดหลกทรพย ซงกลงกรผลตนนนล 100 ลนลตร คดคนณปนงนล ถฉลยตกนล 2,500 ลนบท นคปโตลยบนผนผนดนทย ซงครคยบกร ตบกนขนน ดงนนรจตงกบกพลงงนปโตลย ลนน กลบปนขงปรชชนโดยตรง ซงชขงรบบทกณพ.ต.รฐรฐ รบ
       
       พ.ต.รฐรฐ กลก ทคญ ค หลงนนดบ ลกธรรชต ทขยปดผยขทจจรง โดยนนรผลตกธรรชตดนล 5,000 ลนลกบตรฟต ซงคนณล ทยรถผลตดฉลย 138 ลนลตรตน ลยงงปรททยก ตงนข จนปนงนขขขนรค ขลยตก ยงนยตธรรกบปรชชนหร กทงทนขดจนนนทย ลบนบก ซงยปรณ 1,300 ทน ซงทรพยนปรณ 1 ลนลนบท ตรบบทกณปปรรปขตลดหลกทรพยขยพยง 3 หนลนบท ซงหดพยงรยล 1 นท กทนน
       
       “ผทบนตหล พรผทงนยททนขดจนน พรนนดบทขน ขรงปทงงคโปร ลกปทงจน ญปน ลรก ซงขรบบกลกขงร พรทหรขรบซน ตรงนลคคยหยกยหล นกจกน ตกรชพลงธรรชต ขกปทครชนตรชน 26 ทคญหลงจกทปรรป ปตท.ปล รฐบลซงถหนหญ 52 ปรซนต ตกลบดปรซนตนยกพยง 3 หนลนบท ลนนรผลตณฑทกยงดค 7.7 หนลนบทตป ทง ท ปตท.บก นนปรณ 13 บท งหหลงหด ซง 1 ป ตกยทปรณ 6-7 นลนบท งนหยป 5-6 นลนบทตป รทงน ปตท.ปรรป งนหยป 3.5 ลนลนบท ลครจรบผดชบพ.ต.รฐรฐ รบ
       
       พ.ต.รฐรฐ กลก ดงนนถกรยดทรพย นยคร นทรช นยกรฐนตร จจยคนหกบรนลปรณ 1,500 ลนบท ทรถกโกงปหร ซงรคยดรบรรบทรบ พรคยครปดผยขล ทงนตนพรทจรบผดชบ พรขลขรทกนน ปนขงรชกรทงน

***************

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

พนตรรชย  ทรพยร

คคนพกรทงกรคลนหกล

2906511109駡з ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: ѹŧС 2008-06-29 11:10:03 IP : 124.121.140.68


[1]

Դ繷 1 (2884675)

................... งท พ.ต.รฐรฐ กลขงตนปนจรงล ...พพนงรรคจรงลครบ ผพน.. ครครงน..ทหปรชชนหตงขน.....

***************

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

พนตรรชย  ทรพยร

คคนพกรทงกรคลนหกล

3007511530

ʴԴ ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)ѹͺ 2008-07-30 15:30:26 IP : 124.121.135.152[1]


ʴԴ
Դ *
ʴԴ  *
 
ͧʴ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.