ReadyPlanet.com


ค่าลงทะเบียนการจัดประชุมวิชาการของสมาคมหรือมูลนิธิเสีย VAT หรือไม่


ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของสมาคมหรือมูลนิธิ ต้องเสีย VAT หรือไม่ ถ้าเสีย VAT ต้องนำรายได้ค่าสมาชิกไปรวมเป็นฐานภาษีด้วยหรือไม่

 ผู้ตั้งกระทู้ อุษณีย์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-04-18 14:41:19 IP : 58.136.61.178


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (914669)

5.  ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย


5.1   ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ กิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ และมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการแล้วมีรายได้

5.2   ฐานภาษี

            (1)   กรณีกิจการขนส่ง

                (ก)   กรณีรับขนคนโดยสาร รายได้เกิดจากค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บใน ประเทศไทย ก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น ให้คำนวณภาษีอัตราภาษีร้อยละ 3 

                     ฐานภาษีสำหรับการให้บริการรับขนคนโดยสารซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คำนวณ จากมูลค่าของค่าโดยสารที่ได้รับหรือพึงได้รับสำหรับระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางตามที่ระบุในตั๋วโดยสาร รวมถึงค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บจากคนโดยสารอันเนื่องมาจากการให้บริการรับขนคนโดยสาร ไม่ว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะให้บริการรับขนเองทั้งหมดหรือให้ผู้ประกอบการอื่นรับขนส่งช่วงให้

                (ข)   กรณีรับขนของ รายได้เกิดจากค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าใน หรือนอกประเทศก่อนหักรายจ่ายใดๆเนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทยนั้นให้คำนวณภาษีอัตราร้อยละ 3 ฐานภาษีสำหรับการให้บริการรับขนสินค้าซึ่งต้องนำไปรวมคำวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คำนวณ จากมูลค่าของค่าระวางที่ได้รับหรือพึงได้รับ สำหรับระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางตามที่ระบุ ในแอร์เวย์บิล ในกรณีรับขนสินค้าโดยอากาศยานหรือสำหรับระยะทางถึงปลายทางตามที่ระบุในบิลออฟเลดิงในกรณีรับขน สินค้าโดยเรือทะเล รวมถึงค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บจากผู้รับบริการอันเนื่อง มาจากการ ให้บริการรับขนสินค้า ไม่ว่าสายการบินหรือสายการเดินเรือนั้นจะให้บริการรับขนเองทั้งหมด หรือใหผู้ประกอบการอื่นรับขนส่งช่วงให้

            (2)   กรณีมูลนิธิหรือสมาคม

                      มูลนิธิหรือสมาคมใดมิได้จดทะเบียนการจัดตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะมีฐานะเป็นเพียงคณะบุคคลซึ่ง อาจจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น บริษัทจัดตั้งสโมสรสำหรับพนักงานเพื่อดำเนินกิจกรรม สันทนาการสำหรับพนักงาน หรือนักศึกษาจัดตั้งสโมสรหรือชมรมต่างๆ โดยไม่ได้ผูกพันกับนิติบุคคลใดโดย เฉพาะ ย่อมมีฐานะเป็นห้างหุ้นส่วนหรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลซึ่งจะต้องเสียภาษีเงินได้อย่าง บุคคลธรรมดาแม้ว่าจะไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือเพื่อที่จะแบ่งปันกำไรก็ตาม

                     รายได้ของมูลนิธิหรือสมาคมที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลรายได้ที่มูลนิธิหรือสมาคมจะต้อง เสียภาษีเงินได้ จะรวมถึงรายได้ทุกอย่างไม่ว่าจะได้มาจากทางใดๆ เช่น รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ดอกเบี้ย ค่าเช่า เงินปันผล ฯลฯ

                     รายได้ของมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 65 ทวิ (13) ได้แก่

                           (1)   ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิก

                           (2)   เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาค

                           (3)   เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา

                     นอกจากนี้ ยังมีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่มูลนิธิหรือสมาคม เฉพาะเงินได้จากกิจการโรงเรียน เอกชนซึ่งได้ ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายของการรับจ้างทำของ หรือการให้บริการอื่นใดที่ โรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาได้รับจากผู้ซึ่งมิใช่นักเรียน (มาตรา 5 นว แห่งพระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500)

                     มูลนิธิและสมาคมต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ดังนี้

                           (1)   เงินได้ประเภทที่ 8 เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือ การอื่นๆ เสียร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

                           (2)   เงินได้อื่น ๆ นอกจาก (ก) เสียร้อยละ 10 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายการคำนวณภาษีเงินได้ของมูลนิธิ หรือสมาคม จะต้องคำนวณตามรอบระยะเวลาบัญชีด้วย

5.3   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

           (1)   กิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทหรือนิติบุคคล ต่างประเทศจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและ ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี กิจการขนส่งระหว่างประเทศนี้มิ ต้องยื่นเสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแต่อย่างใด แบบแสดงรายการที่ใช้ยื่น คือ ภ.ง.ด.52 (ยื่นรอบระยะเวลาบัญชี ละ 1 ครั้ง)

           (2)   มูลนิธิและสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้ต้องยื่นแบบ แสดงรายการและชำระภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีแบบแสดงรายการที่ใช้ยื่นคือ ภ.ง.ด. 55 (ยื่นรอบระยะเวลาบัญชีละ 1 ครั้ง) ในการยื่นแบบแสดงรายการนั้นมูลนิธิและสมาคมต้องแสดงบัญชีรายได้ ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ที่มีผู้สอบบัญชี ตามมาตรา 3 สัตตตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย แต่ไม่ต้องแนบงบดุลแต่อย่างใด

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ วันที่ตอบ 2007-04-19 00:11:11 IP : 124.121.140.67


ความคิดเห็นที่ 2 (914677)

เลขที่หนังสือ

: กค 0811/พ.00657

วันที่

: 25 มกราคม 2542

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีฐานภาษีจากการเล่นแข่งม้า

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 65 ทวิ (13), มาตรา 77/1(10), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 168) พ.ศ. 2529,
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 250) พ.ศ. 2535, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ

ข้อหารือ

: สมาคมแข่งม้าแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลประเภทสมาคม จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเภทภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ประกอบกิจการให้บริการ
จัดให้มีการแข่งม้าและขายอาหาร
สมาคมฯ จัดให้มีการเล่นพนันโตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นแข่งม้าตามบัญชี ข ข้อ 17
แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ระบุให้เล่นได้ 2 ชนิด คือ วินโต๊ดและเปล๊สโต๊ด การเล่นวิน
โต๊ด ผู้เล่นจะได้รับเงินส่วนแบ่งต่อเมื่อม้าที่แทงไว้เข้าเป็นที่ 1 เท่านั้น ส่วนการเล่นเปล๊สโต๊ด ผู้เล่นจะ
ได้รับเงินส่วนแบ่งต่อเมื่อม้าที่แทงไว้เข้าเป็นม้ารองอันดับที่ 1 ที่ 2 หรือที่ 3
การจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าว สมาคมฯ จะต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. 2478 มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ให้แก่กรมตำรวจในอัตราร้อยละ 10 แห่งยอดรายรับก่อนหัก
รายจ่าย และต้องเสียภาษีให้กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.5 แห่งยอดที่ต้องเสีย
นอกจากหักภาษีดังกล่าวแล้ว สมาคมฯ ยังหักเป็นรายได้ของสมาคมฯ อีกร้อยละ 10 ของ
ยอดเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากวินโต๊ด และร้อยละ 5 ของยอดเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากเปล๊ส
โต๊ด จึงเหลือเงินอีกร้อยละ 77.5 แบ่งจ่ายให้แก่ผู้เล่นวินโต๊ด และอีกร้อยละ 82.5 แบ่งจ่ายให้แก่ผู้
เล่นเปล๊สโต๊ด
ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สมาคมฯ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.55 เสียภาษีในอัตราร้อยละ 2
ของจำนวนเงินที่ได้จากการขายอาหาร ค่าบำรุงสนามกีฬา ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมการแข่งม้า และ
รายได้จากการจำหน่ายสลากวินโต๊ดและเปล๊สโต๊ดซึ่งได้หักค่าภาษีที่ต้องเสียให้กรมตำรวจและ
กรุงเทพมหานครแล้ว และสมาคมฯ ได้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากค่าเช่า
ทรัพย์สินและดอกเบี้ยรับ
สำหรับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รายรับที่สมาคมฯ นำมายื่นแบบ ภ.พ.30 ประกอบด้วย
รายรับจากการขายอาหาร ค่าบำรุงสนามกีฬาประเภทต่างๆ ค่าสมาชิก ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชม
การแข่งม้า และแสดงรายรับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จากค่าสอนว่ายน้ำและค่าตรวจสุขภาพก่อนสมัคร
สมาชิกสระว่ายน้ำ ส่วนรายรับจากการจำหน่ายสลากวินโต๊ดและเปล๊สโต๊ด สมาคมฯ ไม่ได้นำมาคำนวณ
ในการยื่นแบบเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด

แนววินิจฉัย

: 1. กรณี ภาษีเงินได้นิติบุคคล
สมาคมแข่งม้าแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลประเภทสมาคม มีเงินได้จากการจำหน่าย
สลากวินโต๊ดและสลากเปล๊สโต๊ด ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมการแข่งม้า เงินได้จากการขายอาหาร และ
ค่าบำรุงสนามกีฬา เงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และไม่ใช่รายได้ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพย์สินที่
ได้รับจากการรับบริจาค หรือจากการให้โดยเสน่หา ตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
สมาคมฯ จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ตาม (จ) ของ (2) แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2
แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 168) พ.ศ. 2529 หรือ มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 250) พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณี
โดยสมาคมฯ ไม่มีสิทธิที่จะนำจำนวนเงินภาษีที่เสียให้แก่กรมตำรวจ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้เล่นม้าทั้งวินโต๊ดและเปล๊สโต๊ด มาหักออกจากรายได้ก่อนที่จะนำมาเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด
2. กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม
การจัดให้มีการเล่นการพนันโตแตไลเซเตอร์สำหรับการเล่นแข่งม้า การสอนว่ายน้ำ และ
การตรวจสุขภาพก่อนสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10)
แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
สมาคมฯ จึงต้องนำมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการมารวมเป็นฐานภาษีตามมาตรา 79
แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม นั่นคือ สมาคมฯ จะต้องนำรายรับที่ได้จาก
การจำหน่ายสลากวินโต๊ดและสลากเปล๊สโต๊ด รายรับจากการให้บริการขายอาหาร ค่าบำรุงสนามกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ค่าสมาชิก ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมการแข่งม้า ค่าสอนว่ายน้ำและค่าตรวจสุขภาพก่อน
สมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ มารวมคำนวณเป็นฐานภาษีในการคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา
82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
3. กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
กรณีเงินรางวัลที่จ่ายให้ผู้แทงม้าชนะทั้งวินโต๊ดและเปล๊สโต๊ด เข้าลักษณะเป็นเงินได้จาก
การเล่นการพนัน สมาคมฯ จึงไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินดังกล่าว
กรณีเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่ม้าชนะ เข้าลักษณะเป็นเงินได้ตาม มาตรา 40 (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นรางวัลในการแข่งขัน ที่สมาคมฯ จ่ายให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ สมาคมฯ
จึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 5.0 ทั้งนี้ ตามข้อ 9 (1) แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528

เลขตู้

: 62/27449

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ วันที่ตอบ 2007-04-19 00:16:46 IP : 124.121.140.67


ความคิดเห็นที่ 3 (914680)

เลขที่หนังสือ

: กค 0706/1801

วันที่

: 9 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้จากการจัดประชุมวิชาการ

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 40(8) มาตรา 81(1)(ฎ) มาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

:            สมาคมฯ มีรายได้หลักจากการจัดประชุมวิชาการประจำปี ปีละหนึ่งครั้ง โดยมีรายได้จาก
                  1. เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
                  2. เงินค่าที่พัก (กรณีที่จัดประชุมต่างจังหวัด) โดยบริษัทซึ่งเป็นผู้สนับสนุนจะแจ้งความประสงค์ที่จะจ่ายแทนให้กับสมาชิกที่เป็นแพทย์ โดยสมาคมฯ จะออกใบเสร็จรับเงินในชื่อของบริษัทผู้สนับสนุน
                  3. รายรับค่าเช่าพื้นที่เพื่อแสดงสินค้า(บูธ)ที่ได้รับจากบริษัทยา โดยการออกบูธมีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือแนะนำผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ และสมาคมฯ ไม่มีข้อตกลงหรือสัญญาใดๆกับบริษัทผู้สนับสนุนแต่อย่างใด
                  สมาคมฯ จึงขอทราบว่า สมาคมฯ จะต้องนำรายได้จากการจัดประชุมดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

แนววินิจฉัย

:          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากรายได้จากเงินค่าลงทะเบียนฯ เงินค่าที่พักและรายรับค่าเช่า พื้นที่เพื่อแสดงสินค้า(บูธ) เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น สมาคมฯ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องนำรายได้ทั้งสามรายการดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลด อัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 250) พ.ศ. 2535
           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสมาคมฯ จัดประชุมวิชาการทุกปี หากมิใช่เป็นการให้บริการวิจัย หรือให้บริการทางวิชาการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 12) เรื่อง กำหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 รายได้จากการประชุมดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในทางธุรกิจและวิชาชีพ ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

:70/34777

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ วันที่ตอบ 2007-04-19 00:23:10 IP : 124.121.140.67


ความคิดเห็นที่ 4 (914683)

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

เว็บมาสเตอร์

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ วันที่ตอบ 2007-04-19 00:24:41 IP : 124.121.140.67


ความคิดเห็นที่ 5 (914687)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 12)

เรื่อง    กำหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการ ตามมาตรา 81(1)(ฏ) แห่งประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 81(1)(ฏ) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ ในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

                ข้อ 2  การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ ตามข้อ 1 ต้องมิใช่ การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการในทางธุรกิจ

 

                ข้อ 3  ผู้ประกอบการให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการตามข้อ 1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือเป็นมูลนิธิ

 

                ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534

 

บัณฑิต บุณยะปานะ

อธิบดีกรมสรรพากร

space
ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ วันที่ตอบ 2007-04-19 00:29:49 IP : 124.121.140.67


ความคิดเห็นที่ 6 (914689)
การประชุมวิชาการต้องเป็นไปตามประกาศอธิบดีนะครับ หากไม่เข้าหลักเกณฑ์จะไม่ได้รับยกเว้นนะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ วันที่ตอบ 2007-04-19 00:31:33 IP : 124.121.140.67


ความคิดเห็นที่ 7 (3066757)

การให้บริการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ ต้องเสีย vat 7% ไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กล้วย วันที่ตอบ 2009-10-21 20:04:46 IP : 202.28.68.202


ความคิดเห็นที่ 8 (3206168)
the timepiece catches and holds the gaze with its passionate personality glowing against the black backgroundCrafted in a sporty style lady cartier men"s rolex the novel Guepard watch is featured by an impressive steel case watch hermes which carries an interchangeable bezel Both front and back sides of the model are engraved with sapphire crystals The design bears 50-meter water-resistanceBeating inside the watch case is a self-winding movement - ETA 2836 advanced by Guep best tag heuer
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (bwqgyu-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 01:26:50 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 9 (3206204)
many potholes and ruts lying in wait that said the local riders expertly maintain the trail most of trail is a beginner trail but includes discount ugg kids boots ugg shoes ugg for sale ugg boot for sale
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (vzlgsx-at-qq-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 01:42:25 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 10 (3206356)
in addition women"s gucci belts louis vuitton composition men"s handbag for sale the collection in retail men"s bag how is the choice of hope you are charming handbag design and durability ensure material
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (ucopvw-at-hushmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 02:32:51 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 11 (3206372)
the elevation changes will surprise most native louisianans as many have no clue such a trail exists in the areait will come as uggs ugg boot cheapest ugg nightfall boots ugg boots
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (ekgltk-at-sina-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 02:37:07 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 12 (3212990)
ugg boots classic ugg boots classic mens boots mens boots uggs on sale uggs on sale mens uggs mens uggs
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (kkucyx-at-aol-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 19:53:44 IP : 125.118.233.198


ความคิดเห็นที่ 13 (3213111)
mens boots mens boots ugg classic boot ugg classic boot designer boots designer boots slippers for women slippers for women
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (ynlowp-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 21:15:51 IP : 125.118.233.198


ความคิดเห็นที่ 14 (3217228)
ugg conditioner ugg conditioner uggs uggs uggs boots uggs boots boots women boots women
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (rcheec-at-fepg-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-11 17:29:34 IP : 125.121.206.235


ความคิดเห็นที่ 15 (3217304)
ugg boot ugg boot women"s boots women"s boots ugg boots ugg boots ugg australia kids classic ugg australia kids classic
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (ckmdkg-at-bigstring-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-11 20:39:20 IP : 125.121.206.235


ความคิดเห็นที่ 16 (3220461)
GHD MK4 curly hair straightener Permit your head of hair to angle for fifteen accounts and once more attain abiding your head of hair is absolutely dry You can dry your curly hair by itself or with curly hair dryer Accomplish abiding the hairdryer pointing straight down which can accept the aftereffect on hair follicles that would acquiesce them to point down and complete abiding your hair shine Research is an absolution or even a curse Of advance it is definitely an alloyed absolution on this break too for people with affection for look aided by the accession of ghd MK4 GHD MK4 hair adamant is absorbing and no agnosticism may be the absolution of research With the entire added role that has been an absolution to acclimatized the asparagus waves It truly is artlessly absurd and can"t be carried out unless of course you get one for you With numerous advantageous appearances has develop into the aboriginal very best for appearance aficionados The brand new larger technology is suggested to align your locks afterwards damage What is GHD MK4 curly hair adamant is success Able-bodied looking at the chump critiques which could admeasurements the acceptance of it What could be the affidavit for this kind of reputation In accordance to chump acknowledgment showed that humans achieved acclaim on your DVD MK4 ghd ghd straighteners be acutely advantageous to customers who"re accomplished together with the actual approach to attain an precise model Too the votes of barter for above superior articles or blog posts that motion GHD Hair Straighteners affliction head of hair additional safely afore and afterwards software the straightener All that is precise advantageous for those who carry out your head of hair extra commonly or you are able to say frequently
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (areysz-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-30 03:01:32 IP : 125.121.201.235


ความคิดเห็นที่ 17 (3220546)
Your Guide For Shopping for GHD Curly hair ghd straighteners The trend of hair follicles straightening has grow to be very popular nowadays and majority of females love to straighten their locks Inside the past it was frequent to straighten the hair follicles only on special events but currently women prefer to straighten their curly hair each day to look elegant and attractive It can be observed that hair follicles are damaged mainly because of exposure for the heat of your straightener so it can be needed to go by way of all safety measures that will minimize the harmful impacts of curly hair straighteners You will find various sorts of hair straighteners which have diverse features so the selection of your most suitable curly hair straightener is essential in accordance to the type of hair follicles so that you can stay away from the damaging effects ghd curly hair straightener could be the greatest straightener that offers quite a few advantageous capabilities You"ll find distinct models of ghd locks straighteners that happen to be suitable for certain sorts of head of hair GHD IV styler may be the most ideal tool that can be used for all forms of locks GHD IV salon styler is helpful for thick hair It has wider plates that make it effortless to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief hair follicles GHD IV mini styler may be the greatest option to buy and it can create waves or curls too For acquiring GHD hair follicles straightener it"s far better to evaluate the features and prices to select 1 which is in accordance to private demands There are lots of accessories that purchaser can obtain with the straightener so earlier than buying GHD hair follicles straightener the info about all equipment must be taken There are many ghd hair follicles straighteners that happen to be created in unique colors The coloration in the straightener has
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 วันที่ตอบ 2010-10-30 08:29:09 IP : 125.121.201.235


ความคิดเห็นที่ 18 (3221419)
GHD MK4 curly hair straightener Permit your head of hair to angle for fifteen accounts and once more attain abiding your head of hair is absolutely dry You can dry your curly hair by itself or with curly hair dryer Accomplish abiding the hairdryer pointing straight down which can accept the aftereffect on hair follicles that would acquiesce them to point down and complete abiding your hair shine Research is an absolution or even a curse Of advance it is definitely an alloyed absolution on this break too for people with affection for look aided by the accession of ghd MK4 GHD MK4 hair adamant is absorbing and no agnosticism may be the absolution of research With the entire added role that has been an absolution to acclimatized the asparagus waves It truly is artlessly absurd and can"t be carried out unless of course you get one for you With numerous advantageous appearances has develop into the aboriginal very best for appearance aficionados The brand new larger technology is suggested to align your locks afterwards damage What is GHD MK4 curly hair adamant is success Able-bodied looking at the chump critiques which could admeasurements the acceptance of it What could be the affidavit for this kind of reputation In accordance to chump acknowledgment showed that humans achieved acclaim on your DVD MK4 ghd ghd straighteners be acutely advantageous to customers who"re accomplished together with the actual approach to attain an precise model Too the votes of barter for above superior articles or blog posts that motion GHD Hair Straighteners affliction head of hair additional safely afore and afterwards software the straightener All that is precise advantageous for those who carry out your head of hair extra commonly or you are able to say frequently
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (qrhwrh-at-qq-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 18:59:10 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 19 (3221422)
GHD MK4 curly hair straightener Permit your head of hair to angle for fifteen accounts and once more attain abiding your head of hair is absolutely dry You can dry your curly hair by itself or with curly hair dryer Accomplish abiding the hairdryer pointing straight down which can accept the aftereffect on hair follicles that would acquiesce them to point down and complete abiding your hair shine Research is an absolution or even a curse Of advance it is definitely an alloyed absolution on this break too for people with affection for look aided by the accession of ghd MK4 GHD MK4 hair adamant is absorbing and no agnosticism may be the absolution of research With the entire added role that has been an absolution to acclimatized the asparagus waves It truly is artlessly absurd and can"t be carried out unless of course you get one for you With numerous advantageous appearances has develop into the aboriginal very best for appearance aficionados The brand new larger technology is suggested to align your locks afterwards damage What is GHD MK4 curly hair adamant is success Able-bodied looking at the chump critiques which could admeasurements the acceptance of it What could be the affidavit for this kind of reputation In accordance to chump acknowledgment showed that humans achieved acclaim on your DVD MK4 ghd ghd straighteners be acutely advantageous to customers who"re accomplished together with the actual approach to attain an precise model Too the votes of barter for above superior articles or blog posts that motion GHD Hair Straighteners affliction head of hair additional safely afore and afterwards software the straightener All that is precise advantageous for those who carry out your head of hair extra commonly or you are able to say frequently
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (vbjelc-at-ovi-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 19:01:01 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 20 (3221605)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (onlfut-at-hushmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 21:25:21 IP : 125.122.102.4[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.