ReadyPlanet.com


งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2551


งานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๑
ร่วมเฉลิมฉลองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

สู่ศักดิ์ศรี สร้างสังคมที่ดี มีความยุติธรรม

.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๑ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองที่รัฐบาลไทย ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

.

นายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้มีมติประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้ดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี สำหรับปี ๒๕๕๑ นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) เพื่อเป็นแนวทางจัดกิจกรรมให้แก่ประเทศสมาชิก คือ “Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) : Dignity and justice for all of us”

.

นายอุดมเดชฯ กล่าวต่อไปว่าจากประเด็นหลักของการจัดงานจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทย และคนพิการทุกคน ที่รัฐบาลได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยที่อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่ คุ้มครองสิทธิคนพิการในทุกด้าน โดยขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ การประกันการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ รวมทั้งการยอมรับความเท่าเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมาย โอกาสในการเข้ารับการศึกษา การเข้าทำงาน การรักษาพยาบาล ตลอดจนการประกันสิทธิโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เป็นการแสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ของรัฐบาลในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกด้านอย่างยั่งยืนต่อไป

.

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เลขาธิการสภาคนพิการฯ กล่าวว่า การจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากล ได้กำหนดประเด็นหลักของการจัดกิจกรรมภาษาไทย คือ “CRPD สู่ศักดิ์ศรี สร้างสังคมที่ดี มีความยุติธรรมโดยกำหนดจัดที่ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลพิการดีเด่น องค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ และสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ นิทรรศการ แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ จัดบริการให้คนพิการ อาทิ การจดทะเบียนคนพิการ การจัดหางาน และสำหรับส่วนภูมิภาค กำหนดให้จัดงานระหว่างวันที่ ๕ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องคนพิการและครอบครัว รวมทั้งพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันและสถานที่ดังกล่าว เพื่อร่วมกันแสดงพลังให้สังคมได้ตระหนักในศักยภาพของคนพิการ รวมทั้งให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกมิติของสังคม เช่นเดียวกับคนไม่พิการ

-------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0412510913    

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-12-04 09:13:35 IP : 124.121.140.114


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2946152)

สาระการจัดงานวันคนพิการสากล 51

.

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ ให้โอกาสคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมทุกด้านด้วยความเสมอภาคกับคนไม่พิการ และมุ่งให้โอกาสคนพิการได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนให้สังคมได้ตระหนัก และยอมรับความสามารถของคนพิการ


ในปี 2551 นี้คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลระจำปี 2551 กำหนดจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันคนพิการสากล ระหว่างวันที่ 3 – 31 ธันวาคม 2551 ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศตาม themeที่องค์การสหประชาชาติกำหนด คือ “Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD) : Dignity and justice for all of us” หรือ “CRPD : สู่ศักดิ์ศรี สร้างสังคมที่ดี มีความยุติธรรม

.

ส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร จัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2551 โดยมีกิจกรรมทั้งบนเวทีในหอประชุมใหญ่ อาทิ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลพิการดีเด่น องค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาวิชาการ การเล่านิทานภาษามือ มินิคอนเสิร์ต การแสดงความสามารถของเด็กพิการ และงิ้วจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริเวณโดยรอบหอประชุม จะมีนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของคนพิการ การจัดบริการให้คนพิการ อาทิ การจดทะเบียนคนพิการ การจัดหางาน โดยเฉพาะในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 นอกจากจะมีรายการบนเวทีแล้ว ยังมีการอบรมหลักสูตร อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถนำความรู้ CRPD ไปขยายผลในช่วงการจัดงานวันคนพิการสากลของจังหวัดต่อไป

.

สำหรับส่วนภูมิภาค กำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันคนพิการสากล ระหว่างวันที่ 5 – 31 ธันวาคม 2551 เพื่อรณรงค์ให้สังคมมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และความพิการต่อไป

 

...............................................................

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0412510916    

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-04 09:16:48 IP : 124.121.140.114


ความคิดเห็นที่ 2 (3205732)
in addition composition the collection in retail how is the choice of hope replica bag men"s gucci women"s bag for sale you are charming handbag design and durability ensure material replica handbags
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (qvytpu-at-qq-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-24 23:53:32 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 3 (3205743)
ugg boot for sale and burrows into forests it is surprising to find such a trail in an immersive natural setting literally tucked into a suburban area uggs for sale uggs for sale classic cardy boots
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (dewqxb-at-qq-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-24 23:55:27 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 4 (3205758)
ugg for sale uggs and burrows into forests uggs for sale it is surprising to find such a trail in an immersive natural setting literally tucked into a suburban area comfort ugg sundance ii boots
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (ioljyd-at-aim-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-24 23:58:01 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 5 (3212872)
discount ugg boots discount ugg boots uggs short uggs short uggs on sale uggs on sale uggs sale uggs sale
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (nauvbe-at-hushmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 18:05:23 IP : 125.118.233.198


ความคิดเห็นที่ 6 (3214769)
replica handbags replica handbags handbags handbags designer handbags designer handbags fake gucci handbags fake gucci handbags
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (pijzzj-at-sina-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-28 08:43:04 IP : 125.118.236.35


ความคิดเห็นที่ 7 (3217042)
ugg boot ugg boot ugg ugg uggs sale uggs sale uggs classic crochet tall uggs classic crochet tall
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (dumwdm-at-hushmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-11 12:31:36 IP : 125.121.206.235


ความคิดเห็นที่ 8 (3220292)
Your Guide For Shopping for GHD Curly hair ghd straighteners The trend of hair follicles straightening has grow to be very popular nowadays and majority of females love to straighten their locks Inside the past it was frequent to straighten the hair follicles only on special events but currently women prefer to straighten their curly hair each day to look elegant and attractive It can be observed that hair follicles are damaged mainly because of exposure for the heat of your straightener so it can be needed to go by way of all safety measures that will minimize the harmful impacts of curly hair straighteners You will find various sorts of hair straighteners which have diverse features so the selection of your most suitable curly hair straightener is essential in accordance to the type of hair follicles so that you can stay away from the damaging effects ghd curly hair straightener could be the greatest straightener that offers quite a few advantageous capabilities You"ll find distinct models of ghd locks straighteners that happen to be suitable for certain sorts of head of hair GHD IV styler may be the most ideal tool that can be used for all forms of locks GHD IV salon styler is helpful for thick hair It has wider plates that make it effortless to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief hair follicles GHD IV mini styler may be the greatest option to buy and it can create waves or curls too For acquiring GHD hair follicles straightener it"s far better to evaluate the features and prices to select 1 which is in accordance to private demands There are lots of accessories that purchaser can obtain with the straightener so earlier than buying GHD hair follicles straightener the info about all equipment must be taken There are many ghd hair follicles straighteners that happen to be created in unique colors The coloration in the straightener has nothing to do with its features Individuals can choose any color of their choice Earlier than acquiring GHD locks straightener it"s vital to make sure that it provides the warranty of two years You will discover some pretend GHD hair follicles straighteners obtainable inside the markets so the buyer ought to be sure that the item he/she is getting is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it"s going to not be a pretend straightener Cautious inspection earlier than buying the straightener lessens the dangers of getting a faux straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (kjiatg-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-29 19:26:40 IP : 125.121.201.235


ความคิดเห็นที่ 9 (3221061)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (tbuwiz-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 15:09:29 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 10 (3221069)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (tgricl-at-fepg-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 15:16:11 IP : 125.122.102.4[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.