ReadyPlanet.com


ร่าง แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559


สาระสำคัญ

ร่าง แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

                               ฉบับที่ 4  พ.ศ.2555-2559          

โดย คณะอนุกรรมการจัดทำร่าง แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ฉบับที่ 4  พ.ศ.2555-2559

ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ....................................................................................................................................................

            สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ประเมินทิศทาง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ระบบบริหารราชการของไทยรวมถึงสภาพปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นทั้ง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม ในระดับหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ที่เป็นแผนดำเนินการของชาติด้านคนพิการ ทำให้อาจกำหนดเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า คือระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 ในรูปแบบแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญเบื้องต้น ได้แก่ วิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ(Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) และเป้าประสงค์(Goals) ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆดังนี้

1.วิสัยทัศน์

คนพิการได้รับการปฏิบัติในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทั้งการคุ้มครองสิทธิ การเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ และมีศักดิ์ศรี

                คำนิยาม

            1.ได้รับการปฏิบัติ หมายถึง การที่คนในสังคมตระหนักรู้ ยอมรับ และมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การปฏิบัติด้วยความจริงจัง จริงใจ และปกติวิสัย

                2.ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หมายถึง การเปิดโอกาสให้คนพิการมีบทบาททางสังคมมากกว่าการมีส่วนร่วมปกติ (People Participation) แต่หมายรวมถึงการเป็นส่วนสำคัญในองค์ประกอบของสังคม (Intergal Part) ที่มีบทบาททั้งด้านสิทธิ และหน้าที่ของพลเมืองในการร่วมพัฒนาประเทศและสังคม          

                3.การคุ้มครองสิทธิ หมายถึง การได้รับสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคล และปลอดจากการเลือกปฏิบัติทั้งปวง

                4.การเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค หมายถึง การที่สังคมจัดให้มีสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของการใช้ชีวิตประจำวันในที่สาธารณะแก่คนพิการ เช่น ทางลาดบริเวณอาคาร การเดินทางโดยพาหนะสาธารณะ เทคโนโลยีสำหรับคนพิการ และสื่อพิเศษ ฯลฯเป็นต้น

                5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ และมีศักดิ์ศรี หมายถึง คนพิการ ผู้ดูแล และองค์กรด้านคนพิการมีโอกาสได้รับการฟื้นฟูทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ อาชีพ ตลอดจนจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตเต็มตามที่เขามีศักยภาพ และอย่างสมภาคภูมิความเป็นมนุษย์ในสังคม

2.พันธกิจ

            1.สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม เรื่องคนพิการ

            2.คุ้มครองสิทธิ และความเสมอภาคของคนพิการ

            3.จัดการให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านสาธารณะที่คนพิการสามารถเข้าถึง

            4.พัฒนาคนพิการอย่างรอบด้าน

                5.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปฏิบัติด้านคนพิการ

3.ประเด็นยุทธศาสตร์

                1.สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคม ต่อคนพิการและความพิการ

                2.พัฒนากลไกการเข้าถึงสิทธิ ความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ

                3.สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อความพิการ

                4.พัฒนาคนพิการด้านการเรียนรู้ สุขภาวะ (กายและจิต) และอาชีพอย่างสัมพันธ์กัน

                5.บูรณาการระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตคนพิการ

                6.ส่งเสริมความเข้มแข็ง และธรรมาภิบาลของกลุ่มองค์กร และเครือข่ายคนพิการ

4.เป้าประสงค์

                1.เพื่อให้สังคมไทยมีการรับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับคนพิการ และความพิการในอนาคต พร้อมทั้งมีความตระหนัก และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

                2.เพื่อให้สังคมไทยมีการพัฒนากลไกด้านกฏหมาย องค์กรและการจัดการในการคุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาคของคนพิการ อันจะนำไปสู่การเข้าถึงสิทธิ และขจัดการเลือกปฏิบัติ ระหว่างคนกลุ่มต่างๆในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการ

                3.เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบและผู้เข้าถึงสิทธิได้ร่วมกันดูแลให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านสาธารณะที่คนพิการสามารถเข้าถึงในชีวิตประจำวัน พร้อมกับการพัฒนาคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

                4.เพื่อให้มีระบบฟื้นฟูสภาพคนพิการทั้งด้านการศึกษา การเรียนรู้ การฝึกอาชีพที่เหมาะสม และการพัฒนาสุขภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนจิตวิญญาณของคนพิการ และผู้เกี่ยวข้องให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ และการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

                5.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างครอบคลุม กว้างขวางโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วน และเครือข่ายอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง

                6.เพื่อให้มีกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายคนพิการที่เข้มแข็ง สามารถผลักดันนโยบายและการนำนโยบายและแผนเกี่ยวกับคนพิการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใสและมี    ธรรมาภิบาล

..........................................................................

           

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1212532143

*********************

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-12-10 21:43:40 IP : 124.121.135.158


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3230685)

สาระสำคัญ

ร่าง แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

                               ฉบับที่ 4  พ.ศ.2555-2559          

โดย คณะอนุกรรมการจัดทำร่าง แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ฉบับที่ 4  พ.ศ.2555-2559

ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-28 08:12:56 IP : 124.121.141.74


ความคิดเห็นที่ 2 (3240639)

สาระสำคัญ

ร่าง แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

                                         ฉบับที่ 4  พ.ศ.2555-2559   

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-21 16:16:23 IP : 182.53.51.141[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.