ReadyPlanet.com


ICT. óçͧ š͹


 

ซทรณรงคลดผลกรทบโลกรน

"ซท"พรหนยงนนงกดจดนลนทรรกรรง ผลกรทบโลกรนตกรปลยนปลงกลกรกดยพบตทงธรรชต นท 21-25 ก.ค.นหงจดปรกยผคนหตรหนกถงยพบตทกดจกนนย
       

       
นยน พธโนทย รฐนตรกรกรทรงทคโนโลยรนทลกรร (ซท) กล พปนกรผยพรครหปรชชนทปดรบทรบขลทถกตง รทงรงจตนกนกรรกนกขปญหพลดผลกรทบจกโลกรน กรทรงซทลหนยงนนงกดทงนกงนปลดกรทรง กรตนยทย ลนยตนยพบตหงชต จงดจดนลนทรรกร รง ผลกรทบโลกรนตกรปลยนปลงกลกรกดยพบตทงธรรชตขน นรหงนท 21-25 กรกฎค 2551 ท ชน 1 คร บรท ทโทโดยปดหยชนลปรชชนทปขชฟร
       
       
กจกรรดงกลปนนหนงนกรรณรงคพลดปญหโลกรน ทซทนฐนหนยงนททหนทนบนนขลขรดนตนยทย ลกรฝรงปงกนยพบตทงธรรชตรปบบตง จตงดนนกรพผยพรครหปรชชนดขจถงพปญหกโลกทกลงปลยนปลงปนขณน
       
       
ดนนยก ตนรรตนง ธบดกรตนยทย กล โลกรนดทหณหขงโลกงขนกคฉลย ทหหขโลกลบนยดขงลลย นนทลจงปรณพงขน ปรกบกบคตกตงรหงณหขงพนดนกบพนน จงทหกดดกลทปลยนปลงป รทงณหนนทลจยนรดบ 20-27 งซลซย ซงปนณหหทจกดพยทขนดรนรงรทงคถพขน ลกรกดพยตลครงหรกรปลยนดกลจกหกดคลนลนทลโดยฉพคลนพยซดฝง จงทหพนทชยฝงทลดรบผลกรทบ
       
       
โลกรนจงปนรงทครปรท พรกรปลยนปลงขงพก กหกดยพบตจกนปหลหลก นทฉบพลน ดนถลด โดยฉพนปนทงคหนครจตงฝรงนชงดนกรกฎค-กนยยน นคกลงลคตนกตงฝรงนชงปลยดนกนยยน-ตลค ขณทคตตงรดรงตงตตลค-ธนค ดงนนงคญ คจตงกรตรยพรทด รบบตนยลงหนทด กรบรณกรรงกรทงนรกน ทงกรหครกปรชชน ลปดโกหปรชชนดนรนกรซกซลกรตรยกรพยพ
       
       
งนนลนทรรกรครงนจบงปน 2 น นรกปนกรจดนรหงนท 21 - 22 กรกฎค 2551 นหข คหงยขงนหลงกยกบกรกดยพบตทงธรรชตโดยนยพล นณรงค งคนตร ลหขผลกรทบโลกรนตกรปลยนปลงกลกรกดยพบตทงธรรชต โดยผทรงคณฒ นทงปนกรดงนทรรกร ซงบงกปน 4 โซน โดยนหกยกบกรรงครคขจ ผลกรทบทกดขน กรตรยกรรบ รทงกรจลงหตกรณยพบต ลน

* * * * * * * * * * * * *

 

พนตรรชย  ทรพยร

คคนพกรทงกรคลนหกล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

1607510920駡з ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: ѹŧС 2008-07-16 09:20:48 IP : 124.121.139.13


[1]

Դ繷 1 (2878501)

 

ครบ 15 ปถบนงดลทย ตรยจดหญน

"ลดโลกรน"

ถบนงดลทย ผนก 37 งคกรครฐ - กชน จดนชกรครบรบ 15 ปกรกตงถบนฯ กกรปรดนโลกรน ปรธนถบนฯ ผยจรปปรดนคญงตรงถงนโยบยรฐบลกปญห
       
       
นงนโกครบรบ 15 ปกรกตง ถบนงดลทย (ท.) รกบงคกรบรหรจดกรกซรนกรจก (งคกรหชน) หร บก.ตรยจดนชกร "โลกรนนบรบทขงงคทย" ขนนนท 29 กรกฎค 51 ณ นยกรปรช พค งทงธน โดยถลงขจดงนปนท 15 ก.ค.51 ทรนทรพลซ กรงทพฯ
       
       
.ดร.นท กรก ปรธน ท.ปดผยนงนถลงขซงผจดกรทยตรรงน กรนชกรดงกลขนพกรตนตนงคทยหหนจนปญหกรปลยนปลงพกขงโลก ทนบนผลกรทบจยงรนรงขน
       
       
โดยฉพกบปรทขตรนกลนนยตรยงปรททยทจดรบผลกรทบรนรงกณหขงกจงขนพยงลกนย โดยคนทยจนงรปญหกดล ตจตงรกปญหกนตงตนน พรหกทรลยจจลยงผลกรทบทจกดตทรพยกรทลลชยฝง, ทรพยกรน ลกรกตร ทนลนปฏทนกรพปลกขงกตรกรทยปลยนปลงปหดล
       

       
หรบกรนชกร "โลกรนนบรบทขงงคทย" จปรกบดยหขกรนพกรตรยพรรบกบผลกรทบกรปลยนปลงพกนหลกหลยหข โดยจกรปฐกถพ "รฐกจพพยงรบโลกรน" โดย ดร.ธ ตนตชกล ลขธกรลนธชยพฒนนโกปดกรน
       
       
จกนนจบงกรนกปนทนยย 5 ท น 2 หขคญ ค "ปรบต...ยรด...ดยพพยง...ยตโลกรน" ล "คนทย...รบยงรดนถพพยง"รกบ 10 หข ท ผลกรทบลกรปรบตขงปรททย, ผลพงกรจรจโลกรน...โกนกต, ดกทยชยย...ลดโลกรนดยพพยง ฯลฯ
       
       "
ผลกรนครงน รจทรปหข คญปทปรดนทงนโยบยนกครฐ รถงจงปยงงคกรครขยหคผบรโคหนกรบรโคยงยงยน ซงรตงจจปรผลกรปรชคปฏบตหด" ปรธนถบนงดลทยกล
       
       
ทงน นกจก ท.ล บก.ล กรจดงนดงกลยงดรบครจกก 36 งคกรครขย ท กรทรงทยตรลทคโนโลย (ท.) กรทรงทรพยกรธรรชตลงดล (ท.), กรทรงพลงงน, กรทรงตหกรร, นกงนกงทนนบนนกรจย (ก.), บรท บงจก ปโตรลยทย จกด (หชน), กรฟฟฝยผลตหงปรททย, บรท ปตท. จกด (หชน), ลคณกรรกรนกธรกจพงดลทย ฯลฯ
        
       
หรบปรชชนทนจรถรงนดโดยยคชจย หรลงทบยนลงหนดทบรโทรพท 0-2503-3333 หรดรยลยดพตดทบซต www.tei.or.th/ac2008.

* * * * * * * * * * * * *

พนตรรชย  ทรพยร

คคนพกรทงกรคลนหกล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

1807511107

ʴԴ ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)ѹͺ 2008-07-18 11:08:09 IP : 124.121.135.228[1]


ʴԴ
Դ *
ʴԴ  *
 
ͧʴ


Ҥԡ÷ҧ͹ҡ 802/410 12 ҹѧͧ 10/4 ӺŤ٤ ١ ѧѴҹ 12130 : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.