ReadyPlanet.com


คนพิการ ไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ.


คันนายาวประกาศ แจ้งผู้สูงอายุ/คนพิการ ลงทะเบียนรับเบี้ย

 

นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กล่าวว่า สำนักงานเขตคันนายาวประกาศ กำหนดวันรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการรายใหม่ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2554 ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตคันนายาว ในวันและเวลาราชการ เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินในรอบปีงบประมาณ 2556 กล่าวคือจะได้รับเงินฯตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้.

(1)มีสัญชาติไทย มีทะเบียนบ้านในเขตคันนายาว

(2)ผู้สูงอายุมีอายุ 60 บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค.2495

(3)คนพิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ

(4)ผู้สูงอายุต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/คนพิการต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

(5)กรณีคนพิการเป็นผู้ต้องขังหรือจำคุก หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุม ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บริหารของสถานที่นั้นแล้วแต่กรณี เพื่อนำส่งเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิลำเนาของคนพิการตามกฎหมาย

สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียนได้แก่

(1)บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา

(2)ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

(3)สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา(กรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร)

(4)กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบด้วย

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคันนายาว หมายเลข 02-3799956-7 หรือ 02-3799961-3 ต่อ 5186-5188

 

วันที่ 22/10/2011

===============================================

พันศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร.02-9900331

WWW.waddeeja.comผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-23 22:47:39 IP : 125.26.28.245


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3268284)

คลองเตยเชิญคนพิการ ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กล่าวว่า สำนักงานเขตคลองเตยกำลังเปิดรับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามนโยบายของรัฐบาลในการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ คนพิการ ผู้ประสงค์ลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือสมุดประจำตัวคนพิการ ทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมสำเนา และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และสำเนาเอกสารอีก หนึ่งชุดกรณีประสงค์จะขอรับเงินผ่านธนาคาร โดยให้ไปยื่นคำขอ ลงทะเบียนได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตคลองเตย ตั้งแต่ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 8.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กล่าวว่า ผู้มีสิทธิต้องมีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัว คนพิการ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ เขตคลองเตย และไม่เป็นผู้อยู่ในอุปการะของ สถานสงเคราะห์ของรัฐ กรณีมอบอำนาจให้ ใครดำเนินการแทน ก็ให้แนบหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ และผู้รับมอบ หากมีปัญหาข้อสงสัยใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 โทรศัพท์ 02-2402465, 02-2402487

 

วันที่ 1/11/2011

  - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 

 

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

511541007

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-05 21:07:07 IP : 125.26.16.30[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.