ReadyPlanet.com


3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก.


 วันทหารผ่านศึก

ทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ความสำคัญวันทหารผ่านศึก
เพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก อีกทั้งให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเชิดชูเกียรติและเอื้ออาทรต่อทหารผ่านศึก

ประวัติวันทหารผ่านศึก
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดงานวันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก ผู้ที่เสียสละเพื่อรักษาประเทศชาติ เนื่องจากทหารผ่านศึกบางคนได้รับบาดเจ็บจนต้องทุพพลภาพ เสียแขน ขา หรืออวัยวะที่สำคัญบางอย่างทำให้ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้เหมือนกับคนปกติ อีกทั้งไม่เป็น ที่ต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมส่วนรวม เนื่องจากขาดความสามารถในการประกอบอาชีพ ดังนั้นทางคณะรัฐบาลจึงได้กำหนดวันทหารผ่านศึกขึ้น เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญ ของทหารผ่านศึก รวมถึงให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ทหารผ่านศึก

 

กิจกรรมในวันทหารผ่านศึก
1. จัดนิทรรศการเผยแพร่วีรกรรมของทหารผ่านศึก
2. วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
3. จำหน่ายดอกป้อป*** เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทหารผ่านศึก

การบริจาคจากประชาชน อาจเป็นการนำเอาผลผลิตของทหารมาจำหน่ายกับประชาชนก็ได้ เช่น การทำดอก ป๊อป*** ออกไปขายสู่ประชาชนและอาจมีการตั้งกองทุนขึ้นทุกๆปี

เนื่องในโอกาสวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันคล้ายวัน สถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและ เป็นวันทหารผ่านศึก ทางทีมงานวันว่างได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลประวัติจาก “รายการใจถึงใจ” แผนกสารนิเทศกองบัญชา การ ทหารสูงสุด ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

ด้วยตระหนักถึงคุณความดีของทหารหาญ ที่เป็นกองกำลังในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ พวกเขาพร้อมเผชิญหน้ากับอริราช ศัตรูอย่างไม่หวั่นเกรงต่อภยันตรายใดๆ ทหารทุกคนต่างสละได้ทุกสิ่ง ไม่เว้นแม้แต่ร่างกายและลมหายใจ ด้วยตระหนักถึงคุณความดีของ ทหารหาญเหล่านั้น รัฐบาลจึงหาหนทางที่จะให้ความช่วยเหลือมาตลอด โดยในสมัย พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม เป็นผู้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2488 โดยเรียกชื่อว่า “คณะกรรมการพิจารณา หาทางช่วยเหลือทหารกองทุน”

 

ครั้นต่อมา จำนวนของทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกมีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานโดยคณะกรรมการจึงไม่รัดกุมและเหมาะสมกับเหตุการณ์ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรียกชื่อย่อว่า “อผศ” เพื่อเป็นหน่วยงานถาวรที่จะทำหน้าที่ในการดูแลให้การสงเคราะห์แก่ ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง ด้วยการยกร่างพระราชบัญญัติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก ต่อมาสภาทหารผ่านศึก สภากลาโหม และรัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ เพื่อขยายการสงเคราะห์ให้ครอบคลุมไปถึงทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และ พลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ทั้งภายในและภายนอกประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด กับทั้งให้รวมมูลนิธิช่วยทหารและครอบครัวทหารที่ไปช่วยสหประชาชาติทำการรบ

องค์การได้ให้การสงเคราะห์ประเภทต่างๆ แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและนอกประจำการ กล่าวคือ ให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการทั่วไป การสงเคราะห์ด้านอาชีพ การสงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรม การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ด้านส่งเสริมสิทธิและเกียรติ

 

สำหรับในวันทหารผ่านศึก ประจำทุกปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้กำหนดให้มีพิธีและกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียหายของเหล่าทหารผ่านศึกทั้งหลาย โดยในช่วงระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ จะเป็นการประกอบ พิธีทางศาสนาพุทธ คริสต์ และ อิสลามรวมทั้งพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และพิธีสวน สนามสดุดีทหารผ่านศึก ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและประชาชน ชาวไทยยังคงระลึกถึงและไม่ลืมเลือนวีรกรรมที่เหล่าวีรชนทหารผ่านศึกได้เคย ประกอบเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน และ เพื่อคนไทยทั้งปวง

ขอขอบคุณข้อมูลประวัติ และ กิจกรรมของวันทหารผ่านศึก จากรายการ “ใจถึงใจ” กองบัญชาการทหารสูงสุด


ดอกป๊อป***

ในทางสากลแล้วถือว่า เป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึง ทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รัก และในประเทศไทยยังกำหนดให้เป็น สัญลักษณ์ ของวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปีอีกด้วย ซึ่งในวันนี้ดอกป๊อป***สีแดงจะบานสะพรั่งไปทั่วแผ่นดิน


ดอกป๊อป***

สำหรับประเทศไทยแล้ว การจัดทำดอกป๊อป***เพื่อจำหน่ายในวันทหารผ่านศึกเกิดจากดำริของ ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร ประธานสโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในปัจจุบัน ที่ต้องการจะดำเนินการหาทุนมาช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึก ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ จึงได้เลือกเอาดอกป๊อป***สีแดง ซึ่งมีประวัติเกี่ยวโยงถึงสมรภูมิฟลานเดอร์ส สมรภูมิเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ระหว่างสัมพันธมิตร และเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยสงครามในครั้งนั้น ทหารพันธมิตรได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสมรภูมินี้มากที่สุด จอมพลเอิร์ล ออฟ เฮก ผู้บัญชาการรบที่นั่นได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าพิศวงและน่าพิศมัยเกิดขึ้น ณ สมรภูมิดังกล่าว ในบริเวณหลุมฝังศพทหาร

โดยมีดอกป๊อป***ป่าขึ้นอยู่เดียรดาษทั่วไป ทำให้เกิดเป็นลานสีแดงฉานสวยงาม ตั้งแต่นั้นมาดอก ป๊อป***จึงกลายเป็นดอกไม้อนุสรณ์แห่งวีรกรรมของทหารผ่านศึก เตือนใจให้ระลึกถึงเลือดสีแดงของทหารที่ได้เสียสละเพื่อประเทศ ชาติ สำหรับประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่าง ๆ มาแล้วโดยมีอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติปรากฎเป็นอนุสรณ์อยู่ วีรกรรมของนักรบไทย ในการรบได้ขจรขจายไปทั่วปรากฎต่อสายตาชาวโลก ฉะนั้นเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ จึงได้กำหนดให้ดอกป๊อป*** เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทย เช่นเดียวกันในต่างประเทศ และมีการจำหน่ายในวันที่ระลึก ทหารผ่านศึกตั้งแต่ ปี ๒๕๑๑ เป็นต้นมา

ในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นี้ คนไทยทุกคน จะได้มีโอกาสแสดงความระลึกถึงคุณความดี และความกล้าหาญของเหล่าบรรดาวีรชนไทย ที่ยอมสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อปกป้อง เอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทยไว้ให้พวกเรา ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนทุกวันนี้ โดยช่วยกันซื้อดอกป๊อป

+++++++++++++++++++++++

พันตรี ศิริชัย  ทรัพย์ศิริ                                                                                 

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1  เลขที่ 0003904 / 38 

 Major Sirichai  Sapsiri

President.

Association of Persons with Physical Disability International ( APDI.)

Google +  maj sirichai sapsiri

E-mail : apdi9000@gmail.com

www. apdi2002.com

Page fb. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  

กุมภาพันธ์ 60

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2017-02-03 06:01:12 IP : 125.26.227.19


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4035253)

 วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น.


พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธาน นำหน่วยงานทหาร ตำรวจ พร้อมด้วย ครอบครัวทหารผ่านศึก ภายในพื้นที่ จ.ลพบุรี กว่า 300 คน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ซึ่งต่างจัดทำด้วย ดอกป๊อบ***สีแดง เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ทหารพลร่มป่าหวาย หน้าค่ายวชิราลงกรณ์ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวสดุดี และยืนไว้อาลัย ให้แก่เพื่อนทหารผ่านศึก ที่ได้เสียชีวิตในสมรภูมิต่างๆ โดยมีทหารกองเกียรติยศ ยิงปืนสลุด จำนวน 21 นัด เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูเกียรติ ตลอดจนร่วมระลึก ถึงคุณงามความดีของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ 
ทั้งนี้ อนุสาวรีย์ทหารพลร่ม ถือเป็นอนุสาวรีย์ของทหาร ซึ่งมีความสง่างาม สมเกียรติของบรรดาเหล่าทหารพลร่ม และถือเป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2529 โดยตัวอนุสาวรีย์เป็นรูปหล่อทองสัมฤทธิ์รมดำ รูปทหารพลร่มเต็มตัวความสูง 1 เมตร 70 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบสนานพร้อม มือขวาถืออาวุธปืนยาว มือซ้ายชี้ไปทางด้านหน้า ในลักษณะสั่งการให้ทุกคนรุกไปข้างหน้า เพื่อต่อสู้กับอริราชศัตรูผู้รุกราน ตั้งอยู่บนฐานรองรับรูป 6 เหลี่ยม รอบฐานทั้ง 5 ด้าน จารึกนามของเหล่าทหารพลร่ม และทหารรบพิเศษผู้ซึ่งได้เสียสละอย่างใหญ่หลวง ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของเขาเหล่านั้น เพื่อปอป้องรักษาอธิปไตยของชาติ และความมั่นคงของภูมิภาคแห่งนี้ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน โดยทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เหล่าทหารผ่านศึกในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง จะมาร่วมว่างพวงมาลาดอกป๊อบ***สีแดง เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูเกียรติ เหล่าทหารกล้าเป็นประจำทุกปี 
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการวางพวงมาลาแล้วทหารผ่านศึกในส่วนของจังหวัดลพบุรี ยังได้นำดอกป๊อบ***สีแดง ออกจำหน่ายให้ กับประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี เพื่อนำเงินเข้ากองทุนไว้สำหรับช่วยเหลือทหารผ่านศึกของจังหวัดลพบุรี ต่อไป อีกด้วย

+++++++++++++++++++++++

พันตรี ศิริชัย  ทรัพย์ศิริ                                                                                 

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1  เลขที่ 0003904 / 38 

 Major Sirichai  Sapsiri

President.

Association of Persons with Physical Disability International ( APDI.)

Google +  maj sirichai sapsiri

E-mail : apdi9000@gmail.com

www. apdi2002.com

Page fb. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  

กุมภาพันธ์ 60

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-02-04 14:19:47 IP : 58.9.217.20[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.