ReadyPlanet.com


นักการเมืองจะแก้ รัฐธรรมนูญ... คนพิการช่วยกระจายข่าว


เมื่อ "วรนุช" จะแก้รัฐธรรมนูญ (ตาโป๋เป่าปี่)

 

ระเบิดลูกใหญ่ที่กำลังรอวันระเบิดอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ระเบิดรัฐธรรมนูญซึ่งนักการเมืองพวกหนึ่งแบกหามกันเข้ามาในรัฐสภาขณะนี้ ไม่นับลูกระเบิดอีกหลายลูกที่วางอยู่แล้วโดยฝีมือของนักการเมืองพวกนี้

บ้านเมืองยามนี้ดูจะเต็มไปด้วยอันตราย

เป็นอันตรายที่สร้างขึ้นจากนักการเมือง

โดยเฉพาะนักการเมืองประเภท "วรนุช" ที่กำลังดิ้นพราดๆ ด้วยพิษสงของรัฐธรรมนูญ ต้องหยุดพักยาวเป็นเวลา 5 ปี ออกหากินไม่ได้ รวมทั้ง "วรนุช" ที่แม้จะยังไม่ต้องหยุดพักยาวก็ผสมโรงดิ้นไปด้วยเพราะทำมาหากินไม่สะดวก

"วรนุช" เหล่านี้ต้องการแก้กติกาหลายกติกาในรัฐธรรมนูญที่กำลังบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้การเลื้อยคลานออกหากินไม่เป็นอุปสรรคขัดขวาง

การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีข้อห้ามใดๆกำหนดไว้ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปี"50 ที่กำลังใช้อยู่ในขณะนี้ก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนเวลาไว้ด้วยซ้ำไปว่าจะแก้ไขได้เมื่อใช้ไปแล้วเป็นเวลา 5 ปีอย่างรัฐธรรมนูญฉบับปี"40 เรียกได้ว่าอยากแก้เมื่อไรก็แก้ได้เมื่อนั้น โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชนส่วนรวม โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรม คดีความที่อยู่ในศาล หรือขัดต่อหลักนิติรัฐ

ไม่ใช่แก้เพื่อประโยชน์ตัวเองของนักการเมือง พรรคการเมือง นายทุนพรรค และควรแก้เมื่อพบว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติส่วนรวม และต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

การไม่กำหนดเงื่อนเวลาของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในฉบับที่กำลังใช้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี"40 ซึ่งกำหนดเงื่อนเวลาไว้ 5 ปี ผ่านพ้นไปแล้วจึงจะแก้ได้นั้น สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาที่จะไม่ปิดกั้นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยเชื่อว่า หากรัฐธรรมนูญปี"50 ใช้บังคับไปได้ระยะหนึ่ง อย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ สส. หรือ สว. สังคมจึงจะประเมินได้ถึงผลดี ผลเสีย ได้อย่างชัดเจน

ขณะนี้ รัฐธรรมนูญปี"50 ที่มาจากการลงประชามติของประชาชน เพิ่งจะใช้บังคับได้เพียง 2 ปี ผ่านการเลือกตั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว และกำลังทำงานอย่างเต็มที่ อีกทั้งผลประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังไม่บรรลุผลสมบูรณ์ หลายมาตรายังไม่ถูกนำมาสู่การปฏิบัติ จึงไม่น่าจะมีเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว อย่างที่พวก "วรนุช" ทั้งหลายกระ***นกระหือรือกันอยู่ขณะนี้

ดูจากความต้องการของพวก "วรนุช" ที่เร่าร้อนอยากแก้ไขให้ได้ในวันนี้พรุ่งนี้แล้ว แต่ละเรื่องล้วนเป็นประโยชน์ตกอยู่กับนักการเมืองประเภท "วรนุช" ทั้งสิ้น ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนไม่ได้อะไรเลยแม้แต่น้อย

แต่ละประเด็นที่จะแก้ไขตามที่พวก "วรนุช" กำลังทำกันอยู่ในขณะนี้นั้น พอจะนำมาแยกแยะให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดังนี้

1.การยกเลิกเรื่องการยุบพรรคนั้น จะยิ่งทำให้มีการซื้อเสียงรุนแรงขึ้น เพราะพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคจะไม่มีความยำเกรงหรือใส่ใจสอดส่องดูแลการกระทำที่ทุจริต เนื่องจากไม่มีบทลงโทษที่เด็ดขาด การแก้ไขเรื่องนี้เป็นประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองโดยตรง

2. การจะยกเลิกหรือแก้ไขในบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปก้าวก่าย แทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักการเมืองใช้อำนาจ อิทธิพล เพื่อการทุจริตมากขึ้น ง่ายขึ้น

3. การเปลี่ยนแปลงวิธีได้มาของ สว. โดยกลับไปใช้วิธีการเลือกตั้งทั้งหมด และไม่มีข้อห้ามในเรื่องการเป็นบุพการี คู่สมรส บุตรของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือ สส. หรือการเป็นสมาชิกพรรค หรือเป็นหรือเคยเป็น สส.พ้นจากตำแหน่งมาแล้ว 5 ปี จะทำให้วุฒิสภากลับไปมีสภาพเป็นสภาทาสหรือสภาผัวเมียอย่างเดิม

4. การแก้ไขบทบัญญัติให้การทำสนธิสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง และต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ให้มีการออกกฎหมายลูกหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวครอบคลุมเรื่องใดบ้าง ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนี้กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแท้จริง แต่พวก "วรนุช" ไม่ชอบเพราะทำมาหากินไม่สะดวก หรือคล่องคออย่างแต่ก่อน

5. การล้มล้างอำนาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือการขอแก้ไขทั้งฉบับโดยนำรัฐธรรมนูญปี"40 มาใช้แทนทั้งฉบับ เป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบยุติธรรมของประเทศอย่างรุนแรง ทำให้นำไปสู่การล้มล้างเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของศาล ตัดตอนทุจริตโกงกินของนักการเมือง ล้มล้างอำนาจหน้าที่ของ คตส. ป.ป.ช. กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของนักการเมืองและพวกพ้องที่ทุจริตโกงกินกันอยู่ในกระบวนการยุติธรรม

ทั้งหลายทั้งปวงที่นักการเมือง "วรนุช" คิดอ่าน เร่าร้อน ที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันในขณะนี้จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเท่านั้น ยังไม่เห็นประโยชน์ของประชาชนที่ตรงไหน

ระเบิดลูกใหญ่กำลังจะระเบิด

ผู้คนในบ้านเมืองคงไม่ยอมพวก "วรนุช"

ตาโป๋เป่าปี่

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -              

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0910521923

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-10-09 19:23:48 IP : 124.122.2.232


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.