ReadyPlanet.com


ตำแหน่งข้าราชการนิติกร - ได้รับเงินพิเศษ


วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11441 มติชนรายวัน


นิติกร-ตำแหน่งได้รับเงินพิเศษ

คอลัมน์ ข้าราษฎร

โดย สายสะพายในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 29 มิถุนายน 2552) มีเรื่องน่าสนใจที่ได้รับความเห็นชอบ

หนึ่ง เห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ตำแหน่งนิติกรเพิ่มเติม ตามที่ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองนักกฎหมายภาครัฐเสนอ ดังนี้

1.
เห็นชอบให้นำแนวทางการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 มาปรับใช้ในประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร และผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น เพื่อคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก.ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะประกาศใช้แนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง และ อ.ก.พ. มีมติเป็นอย่างอื่น

2.เห็นชอบให้ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมสามารถแต่งตั้ง "หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายได้อีกตำแหน่งหนึ่ง สำหรับกรณีที่ส่วนราชการ ไม่มีตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายหรือตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และไม่มีการมอบหมายให้รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านกฎหมายของส่วนราชการ

3.เห็นชอบให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกส่วนราชการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ดังนี้

(1) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 9 หรือเทียบเท่าตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ำกว่าระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือตำแหน่งประเภทบริหาร เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขากฎหมายซึ่งรับเงินเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าระดับ 9 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคเอกชน

(2)
เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านกฎหมายของส่วนราชการเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย

(3) ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในส่วนราชการที่จะได้รับแต่งตั้ง

(4)
ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกฯ หรือส่วนราชการที่จะได้รับแต่งตั้ง

3.4 ให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกรเพิ่มเติมดังกล่าวไปจัดทำหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0707520713

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-07 07:13:17 IP : 124.121.138.207


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.