ReadyPlanet.com


͸Ժա¸Ҹԡмѧͧͺö-ö¡餹ԡ


 

นท ...... .....11 งหค 2551 ล 10.00 น.

พนตรรชย ทรพยร นยกคคนพกรทงกรคลนหกล รบบรถลชร 7 คน รถลโยก 7 คน รจนน 14 คน ลค จนน 70,000 บท จกทนธบด กรโยธธกรลผงง นยชย ชรตน ณ หงโถงชนลง คร 10 กรโยธธกรลผงง ถ.พรร 6 กท. ปนผบรถลชร – รถลโยก หคฯ พนป จกจยหคนพกร ทขทคฯ นโครงกรทดพรกยรตพรบทดจพรจยห ซงปนโครงกรตนงจก ป 2550 ...... ตหนกขพยน ผบรหรรดบง ลจหนท ขงกรโยธธกร ฯ ทขรพธ ปรณ 60 – 70 คน

* * * * * * * * * * * * * *

พนตรรชย ทรพยร

คคนพกรทงกรคลนหกล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

1308511448



駡з ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: ѹŧС 2008-08-13 14:47:53 IP : 124.121.141.143


ʴԴ
Դ *
ʴԴ  *
 
ͧʴ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.