ReadyPlanet.com


ѵԡԡ


 

ปรตโลปก

กนหนครตกลก 1,000 ป กรขงขนกดดนนกรกนบนยดข "โลป" นปรทกรก โดยปรณกรก โดยนกกจตงปลยกยขขงขนพปรกดคนขงรงกย ลยงกรตบงปรทชน กจพกยปล พพจนคขงรง ผชตพยงผชยหผหญงขช ดงนนผชจตงขนปบนยดข ครนตผนยกขนถนทบนยดขจงคบคบกนปจงทหพยงพทจทงผลนลผชดทงหด

ดงนน นปท 776 กนครตกลชกรกดยยทขงขนกนทชงขโลปลดปรบปรงกรขงขนยหหดขน โดยหผขขงขนกงกง พธกรขงขนจงจดยงรบยบปนทงกรจกรพรรดปนงคปรธน นญตหตรขชกรขงขนดตนญตหขขงขน ปรทกรฑทกรขงขนทถปนทงกรนครงรกนกย 5 ปรท ค กรง กรโดด ยปล พงหลนลขงจกรผขขงขนคนหนง จตงลนทง 5 ปรท โดยผชนจดรบรงลคงกฎททดยกงกกซงขนยบนยดขโลปนนง ลดรบกยรตดนทงทงทยปทกรฐนฐนตทนขงพรจ ลกรขงขนดจดขน ณ ชงขโลป คนลทดปนปรจทก ป ลถปฏบตตกนโดยน ถงกหนดกรขงขนทกรฐจตงหกยรตหกขณนนกลงทงครกนยจตงหยดพกรบ ลดนกกขงตนขงขนหลงจกรจจกกรขงขนลจงคยกลบปทงครกนห ปรทขงกรขงขนดปลยนปลงปบงนรยต โดยกรพจรณลลดปรทขงกรฑรย ยงรกดนรยรก นกรฑ 5 ปรทดงกลจดขงขนกนนครงรก กยงดรบกยรตหคง ซงรยกกนพนตธรน หรปญจกรฑ ทงนกพปนกรรลกถงกนดขงกรฑ นปจจบนกยงกรขงขนกนย ตปรทขงปญจกรฑดปลยนตยคลกลย

กรขงขนดดนนตดตกนนบปนลถง 1,200 ป จนนป ค.. 393 จกรพรรดธโดซดช หงโรน ดทรงปรกหยกลกกรขงขนนนย พรกดกรจงกนขลนพหงรงล ลผลนปรรถนนจงกกกรลนพขพขงตน รทงกรพนนขนตนปนทงบตซงผดปจกตถปรงคดค ผขขงขนทงหลยตงกยกดชลรลซงปนรงลขงผชนดยหตนง พรงคจงงหลลกกรขงขนทปนปรพณนดงนตลดรยลทกรขงขนนน ดจดขนบรณ ณ ทหงดยชงขโลป คนลจงรยกกรขงขนตชขงถนทนน "กรขงขนกโลปก"

หลงจกโลปกโบรณดลลกปปนลถง 15 ตรร โลปกยคหกดขน โดยนกกคนคญขงฝรงช "บรน ปร ด ดบรตง" ทนขนนงผนกดนกรงบร 1 กรค 2406 นจปรตตร ปญหกรงลงคนป พ.. 2432 ทนยด 26 ดกดคคดทจฟนฟกรขงขนโลปก ซงดลลกตงตป พ.. 936 (ค.. 393) โดยตดตกบบคคลคญขงปรทงก รก ลฝรงปนลถง 4 ป นทดดปดกรปรชนปนทงกรขนทตบลซรบนน นกรงปร นท 25 พจกยน พ.. 2435 ลปรก ณ ทนนกรขงขนโลปกซงดหยดนนก 15 ตรร จกดฟนขนหปนกรปจจบน ลผนกรขงงนโลปกปจจบนนนดปนทตกลงกนนทปรชจนน 15 ปรท ณ ตบลซรบนน ปรทฝรง คณกรรกรผรรดลงตหทกรปดกรขงขนโลปกปจจบนขน โดยกหนด 4 ปต 1 ครงลหหนยนผลดปลยนกนปปนจพรหงปรทครชก ตกรปดขงขนครงรกหร ณ กรงธนน ค.. 1896(พ.. 2439) พปนนรณหงกรกนดกโลปกครงโบรณ จกนนปนตนกรขงขนลธลนกรฑกพฒนปยงกงขง ลกรขงขนทก ครงหถกรฑปนกหลก ซงจขดยดนกรขงขนตลครง

กรทจกหนดปรทดจดปนจพนครงตป ถนทททกรขงขนครงดทยดนนยนนงคณกรรกรโลปกกลจขปรชพจรณนบรรดปรทชกทนขจดลนจดดขดทจลงตหปรทดปนจพ ซงจปรกหทรบปนทงกรนนพธปดกรขงขนครงดทยนน ปรททดรบพจรณหปนจพจดกรขงขน ถดปนกยรตยงงทดรบคงจ นกหกดคคจตปงชนทงปรท

นปจจบนปรททโลกปนชกขงโลปก 197 ปรท ตบงปรทดขรกรขงขนพรปนปรทลกขดคพรนรงตนกกทยนบรน ปรด ดบรตงหนยกรขรกรขงขนโลปก ผขรกรขงขนลกผพรรณ น ลทธกรปกครงตยงดคหยกรขงขนพหนกกชตตง ดรชนกน ตนกกปรยบนทตนถตรงพชคพนธ รลนนกนนดยคหนกหนจ ลกปลยนคคดหนตลดทงรงคขจนดตกน นนซงคคคลพนตพขงโลก กรพหรชนชงคญ ตงตญทดค "กรขร

รงลขงกรขงขน นยโบรณผทชนจดรบกรรรรญก รงลทหกผชนนยนนคกงกกซงตดจกยดขโลป นปนทงถตขงพรจซซ ลทปนงคลยงกฎจกรพรรดจปนผพรรชทนครบลงบนรขงผชนนน พรทงดรงนรยหชนรนหลงกลชนชตปหรบกรขงขนโลปกยปจจบนบงรงลปนรดบ คหรยญทง หรยญงน ลหรยญบรนซ หกผชนล ผชนลทง ลทตลดบ นทปถงนดบท 6 จดปรกนยบตรกรขรกรขงขนโคฟโลปก กรขงขนโลปกจกรจดฟขนง นยกนฟฟจงจฟกงหญขนบนยดขโลป พปนญญณ

ปรกหคนทปทรบกรฉลฉลงดรขนล กรจดฟรรกนนขทพธกนบนยดขโลป ชนรงขงดงทตยพงปยงชพลงกดฟลจงนตกยงตนฟกงหญจคงลกโชตชงตปจนตลดงนฉลง นตกยงนนจกรงถปททกนครรฐดยกรงตกนปปนทด จกนกง คนล 2 ลหกผนทลหรนกจลงรขฟกโดยฟดบ ฟนชกรก ถปนฟกดทธ ลคงบขขงชกรก ซงพรจจทรงพรพโรธตบคคลทนจนกจกรนโลปกปจจบนกยงคงรกปรพณรงกรจดฟดงดทกปรกร กลคกนจกรขงขนจพธจดฟ ณ ขโลป ผจดคพรหจรยผบรทธปนผตฟจกนรงขงดงทตยดยคบพลง ลฟนจถกจกจยปยงปรทชกทโลก ลขนขทลปปรทจพ ลกรงถคบพลงงตกนปจดทกรถงหญบรณงนนนรกขงพธปดกรขงขน ฟจตงดบตงตรจด ณ ขโลป จนกรทงกจนดกรขงขนโลปกนครงนน ธงโลปกผนธงปนข ขนดตรฐนย 3 ตร กง 2 ตร นครงหยหหงคลงกนยบนกลงธง ขนด 2 ตร คณ 0.60 ตร ฟ หลง ด ขย ดง ตลดบจกซยปข คลงขกนยตรงกลงงถ ถบน 3 หงถลง 2 หง หงทคลงกนยตรงกลงธงบนพนธงข รปน 6 โดยทจรงล หหงหยถง หนขงโลกทยนโบขง "โลปกนย" จจงปนหทปนโลก ยงทขจกน ตบงญหทปนกปนหนขงโลกกลยนโลกนปชนนน นทหง 5 ดหยถงปรจทป ซงทงหด 6 รทงขทปนพนธง หยคธงชตขงปรทตง นโลกปรกบดยดหนงหรกนนนจนนหกนน ลธงชตขงปรทดทนกหนปนกจกหกนดนลงขงหงคย 3 ค ซงปนโรน ค ตลคคหยดงตปน

OLMPIC MOTTO(saying):
ปนกรพดจทคขจซงกนรหงกรขงขน
CITIUS (swifter):
ครผขรกรขงขนตงงหรทด
ALTIUS (higher):
คงผขขงขนตงทหงทด
FORTIUS (stronger):
คขงรงคกล ผขรกรขงขนตงทหดกลทดททจทด


ท กรกหงปรททย

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พนตรรชย   ทรพยร

นยกคคนพกรทงกรคลนหกล 

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พพ apdi. หร คคนพกร

608512050

 駡з ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: ѹŧС 2008-08-06 20:50:45 IP : 124.121.135.121


[1]

Դ繷 1 (2888889)

08 - 08 - 08

นน......... พธปดกโลปก.... ณ  กรงปกกง.... ปรทจน.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พนตรรชย   ทรพยร

นยกคคนพกรทงกรคลนหกล 

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พพ apdi. หร คคนพกร

0808080748

ʴԴ ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)ѹͺ 2008-08-08 07:48:07 IP : 124.121.138.11


Դ繷 2 (2896690)

นกกลย

ʴԴ ͧԹ ѹͺ 2008-08-23 13:15:52 IP : 118.174.137.160


Դ繷 3 (2905072)

ʹءѧ

ʴԴ ê (arocha555-at-hotmail-dot-com)ѹͺ 2008-09-09 16:20:59 IP : 58.10.36.24


Դ繷 4 (3205729)
many potholes and ruts lying in wait ugg boots that said the local riders expertly maintain the trail ugg for sale most of trail is a beginner trail but includes ugg boots for sale buy ugg ultra short boots
ʴԴ 1 (sjozvu-at-pchome-dot-com)ѹͺ 2010-08-24 23:52:26 IP : 125.121.215.19


Դ繷 5 (3206483)
many potholes and ruts lying in wait men"s boots that said ugg boots for sale the local riders expertly maintain the trail most of trail is a beginner trail but includes ugg uggs
ʴԴ 1 (neqcxx-at-gmx-dot-com)ѹͺ 2010-08-25 03:15:40 IP : 125.121.215.19


Դ繷 6 (3212863)
mens ugg boots mens ugg boots ugg sale ugg sale fake uggs fake uggs size 5 boots size 5 boots
ʴԴ 1 (fpxkwx-at-pchome-dot-com)ѹͺ 2010-09-21 18:01:56 IP : 125.118.233.198


Դ繷 7 (3220286)
GHD MK4 curly hair straightener Permit your head of hair to angle for fifteen accounts and once more attain abiding your head of hair is absolutely dry You can dry your curly hair by itself or with curly hair dryer Accomplish abiding the hairdryer pointing straight down which can accept the aftereffect on hair follicles that would acquiesce them to point down and complete abiding your hair shine Research is an absolution or even a curse Of advance it is definitely an alloyed absolution on this break too for people with affection for look aided by the accession of ghd MK4 GHD MK4 hair adamant is absorbing and no agnosticism may be the absolution of research With the entire added role that has been an absolution to acclimatized the asparagus waves It truly is artlessly absurd and can"t be carried out unless of course you get one for you With numerous advantageous appearances has develop into the aboriginal very best for appearance aficionados The brand new larger technology is suggested to align your locks afterwards damage What is GHD MK4 curly hair adamant is success Able-bodied looking at the chump critiques which could admeasurements the acceptance of it What could be the affidavit for this kind of reputation In accordance to chump acknowledgment showed that humans achieved acclaim on your DVD MK4 ghd ghd straighteners be acutely advantageous to customers who"re accomplished together with the actual approach to attain an precise model Too the votes of barter for above superior articles or blog posts that motion GHD Hair Straighteners affliction head of hair additional safely afore and afterwards software the straightener All that is precise advantageous for those who carry out your head of hair extra commonly or you are able to say frequently
ʴԴ 1 (mhkhaa-at-inbox-dot-com)ѹͺ 2010-10-29 19:11:04 IP : 125.121.201.235


Դ繷 8 (3220626)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let"s get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that its a Yorkshire corporation "Flippin" eck" we apprehend you say and you"d be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they"re accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t"forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ʴԴ 1 (fialcn-at-hushmail-dot-com)ѹͺ 2010-10-30 11:42:31 IP : 125.121.201.235


Դ繷 9 (3221046)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ʴԴ 1 (kxkxzp-at-pchome-dot-com)ѹͺ 2010-11-01 14:58:48 IP : 125.122.102.4


Դ繷 10 (3221058)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ʴԴ 1 (ttxfzm-at-qq-dot-com)ѹͺ 2010-11-01 15:07:16 IP : 125.122.102.4


Դ繷 11 (3221721)
Your Guide For Shopping for GHD Curly hair ghd straighteners The trend of hair follicles straightening has grow to be very popular nowadays and majority of females love to straighten their locks Inside the past it was frequent to straighten the hair follicles only on special events but currently women prefer to straighten their curly hair each day to look elegant and attractive It can be observed that hair follicles are damaged mainly because of exposure for the heat of your straightener so it can be needed to go by way of all safety measures that will minimize the harmful impacts of curly hair straighteners You will find various sorts of hair straighteners which have diverse features so the selection of your most suitable curly hair straightener is essential in accordance to the type of hair follicles so that you can stay away from the damaging effects ghd curly hair straightener could be the greatest straightener that offers quite a few advantageous capabilities You"ll find distinct models of ghd locks straighteners that happen to be suitable for certain sorts of head of hair GHD IV styler may be the most ideal tool that can be used for all forms of locks GHD IV salon styler is helpful for thick hair It has wider plates that make it effortless to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief hair follicles GHD IV mini styler may be the greatest option to buy and it can create waves or curls too For acquiring GHD hair follicles straightener it"s far better to evaluate the features and prices to select 1 which is in accordance to private demands There are lots of accessories that purchaser can obtain with the straightener so earlier than buying GHD hair follicles straightener the info about all equipment must be taken There are many ghd hair follicles straighteners that happen to be created in unique colors The coloration in the straightener has nothing to do with its features Individuals can choose any color of their choice Earlier than acquiring GHD locks straightener it"s vital to make sure that it provides the warranty of two years You will discover some pretend GHD hair follicles straighteners obtainable inside the markets so the buyer ought to be sure that the item he/she is getting is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it"s going to not be a pretend straightener Cautious inspection earlier than buying the straightener lessens the dangers of getting a faux straightener
ʴԴ 1 (kmffkm-at-qq-dot-com)ѹͺ 2010-11-01 23:00:04 IP : 125.122.102.4[1]


ʴԴ
Դ *
ʴԴ  *
 
ͧʴ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.