ReadyPlanet.com


ª .ѡ 4


 

โปรดกลฯ ล โกทนง ท.1 คบรงนยกฯ - ชยกรพณชย

โปรดกลฯ คร.ชดหล ชยนง ร.พณชย-โกทรงนยกฯ คบท.1 “ขนรงนยกฯ คบ ร.ซท งขญปตหกรร นฉล-ทยหลดตคด
       
       นน (2 .ค.) ล 18.00 น.ททนยบรฐบล นกลขธกรคณรฐนตร (ลค.) ดกปรกพรบรรชโงกรโปรดกลฯ ตงตงคณรฐนตรห ค
       
       

ปรก หรฐนตรพนจกคปนรฐนตร ลตงตงรฐนตร
       (พรปรธย) พลดลยดช ป.ร.


       
       พรบทดจพรจยหพลดลยดช พรบรรชโงกรโปรดกลฯ หปรก ตทดทรงพรกรณโปรดกลฯ ตงตง นย คร นทรช ปนนยกรฐนตร ตปรกลงนท 29 กรค พทธกรช 2551 ล ลตงตงรฐนตรพบรหรรชกรผนดน ตปรกลงนท 6 กพนธ พทธกรช 2551 ล ลปรกครงดทยลงนท 26 กรกฎค พทธกรช 2551 นน
       
       บดน นยกรฐนตรดกรบบงคทล ครปรบปรงรฐนตรบงตหนง พคหลบงกดปรโยชนกรชกร
       
       ยนจคคนตร ลตร ขงรฐธรรนญหงรชณจกรทย จงทรงพรกรณโปรดกลฯ หรฐนตรพนจกคปนรฐนตรลตงตงรฐนตร ดงตปน
       
       1.หรฐนตรพนจกคปนรฐนตรดงตปน
       
       
นยงขญ งรรณ
       รงนยกรฐนตร ลรฐนตรกรกรทรงพณชย พนจกคปนรฐนตร
       
นยทย คณกตต
       รงนยกรฐนตร ลรฐนตรกรกรทรงตหกรร พนจกคปนรฐนตร
       
รยตรหญง รนงรก รรณฉ
       รฐนตรชยกรกรทรงกรคลง พนจกคปนรฐนตร
       
นยชรตน ชญรกล
       รฐนตรกรกรทรงกรพฒนงคลคนคงขงนย พนจกคปนรฐนตร
       
นยร ตชพบลย
       รฐนตรชยกรกรทรงพณชย พนจกคปนรฐนตร
       
รยตรจก ฉล ยบรง
       รฐนตรกรกรทรงหดทย พนจกคปนรฐนตร
       
นยทธชย โครตน
       รฐนตรชยกรกรทรงหดทย พนจกคปนรฐนตร
       
นยนรณ งรรณ
       รฐนตรกรกรทรงฒนธรร พนจกคปนรฐนตร
       
       2. หตงตงรฐนตรดงตปน
       
พลตรจก โกท ฒน ปนรงนยกรฐนตรลรฐนตรกรกรทรงหดทย
       
นยน พธโนทย ปนรงนยกรฐนตร
       
นยชต ธดธรงช ปนรฐนตรชยกรกรทรงกรคลง
       
นยพชย นรพทพนธ ปนรฐนตรชยกรกรทรงกรคลง
       
       
นยนรณ งรรณ ปนรฐนตรกรกรทรงกรพฒนงคลคนคงขงนย
       
นยชย ทรพย ปนรฐนตรกรกรทรงพณชย
       
นยพชฐ ตนจรญ ปนรฐนตรชยกรกรทรงพณชย
       
       
นยปรงค โฆตนนท ปนรฐนตรชยกรกรทรงหดทย
       
นยกด กยรตรนนท ปนรฐนตรกรกรทรงฒนธรร
       
นยชรตน ชญรกล ปนรฐนตรกรกรทรงธรณข
       
นยงขญ งรรณ ปนรฐนตรกรกรทรงตหกรร
       
       ทงน ตงตบดนปนตนป
       ปรก ณ นท 2 งหค พทธกรช 2551 ปนปท 63 นรชกลปจจบน
       ผรบนงพรบรรชโงกร
       นยคร นทรช นยกรฐนตร
       
       นกจกนน นกลขธกรยงกปรกลงนท 2 .ค.2551 ค ตทดพรบรรชโงกรโปรดกลฯ หรฐนตรพนจกคปนรฐนตรลตงตงรฐนตรตปรกลงนท 2 งหค พทธกรช 2551 นน
       
       บดน ดทรงพรกรณโปรดกลฯ พรรชทนพรบรรชโรกหนยกรฐนตรนรฐนตรททรงพรกรณโปรดกลฯ ตงตง ขฝฯ ถยตยปฏญณกนขรบหนทนนงครท 5 งหค 2551 17.00น. ณ พรตหนกปยข งกลกงล หหน จงหดปรจบครขนธ
       
       ยงรกต หรบดตรฐนตร ทหลดจกตหนงครงนดก นยทย คณกตต หหนพรรคพผนดน ล ร.ต..ฉล ยบรง ดต ร.หดทย นกจกนนยง ร.ต.(หญง) รนงรก รรณฉ ทลกจก รช.คลงปกนหน ลนยทธชย โครตน ทลกจก รช.หดทย
       
       หรบ บงหลงขงรฐนตรหนหนน พล.ต..โกท ฒน รงนยกฯ คบ ร.หดทย ปนดตผบญชกรตรจหงชตทดรบตหนงนชง พ.ต.ท.ทกณ ชนตร ปนนยกรฐนตร หลงหตกรณ 19 ก.ย.49 ดรบตงตงปนชกคณนตรคนคงหงชต (คช.) นฐนปนพนรรนตรยทหรรน 6 กบ พล..นธ บญยรตกลน ดต ปรธน คช. ยงรกต จกคลหลนกรคบคหตกรณผโรงรยนทกดขนทปรทลคจตหตกรณรบดงทยปหนท 31 ธ.ค.2549 ทห ถกยยขปชยรชกรนกนยกฯ จนกรทงกยณยรชกร
       
       นกจกน พล.ต..โกท ยงถก พล.ต.ท.นย บญร ผบญชกรปรจนกงนตรจหงชต ปนโจทกฟงดนนคดนคผดฐนปฏบตหนทโดยชบ กรณขดขงหขรโครงกรกยณกนยรชกร (รล รทร) ซงลญกรงทพฯต คพพกนท 12 ก.ค.50 หจคก พล.ต..โกทปนล 1 ป โดยหรลงญ ขณนคดยรหงชนทธรณ
       
       นนยพชฐ ตนจรญ รช.พณชย นน ปน ..จงหดฉชงทร พรรคพผนดน ชกกลบนรน นงชยนยชต ตนจรญ ดตกรรกรบรหรพรรคทยรกทยทถกตดทธทงกรงจกคดยบพรรค
       
       นยกด กยรตรนนท ร.ฒนธรร ปนดตรงปรธนผทนรฎร ลปน ..พรรคพลงปรชชนนกลนพฒน ซงกรรยกรงโคตรฐนตรหกบกล โดยหนยปรช รงบรณขนดบรก นยจรญ จรรโกล นดบง ลนยกด นดบ ตปรกฏนยกดตดโดดปนกน ทหกดคขดยงกนยนกล ลนยกดดตดนจลกจกกลล
       
       นยปรงค โฆตนนท รช.หดทย ปนดตชกฒ จ.พชรบรณ ปนจขงกจกรหนน นยพชย นรพทพนธ รช.คลง ปนนกธรกจดนญณลกรงก จขงกจกรหงรทจงหดพงง ทง 2 คนนปนนยทนหกบพรรคพผนดน โดยนยปรงคดตหนงทนนยทธชย โครตน ทปรกลกกนปรบคร. นนยพชย ดตหนงทน ร.ต.(หญง) รนงรก รรณฉ ทลกกนปรบ คร.ชนกน
       
       นนยชต ธดธรงช รช.คลง ปนจรยปรจคณรฐตร หทยลยรคหง ลปนกรรกรธนครหลงหลงทย กรรกรร บรท ปตท. จกด(หชน) ขปนรฐนตรตคชญขง นพ.รพง บงล รงนยฯ ล ร.คลง

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พนตรรชย   ทรพยร

นยกคคนพกรทงกรคลนหกล 

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พพ apdi. หร คคนพกร

308510857

 駡з ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: ѹŧС 2008-08-03 08:56:26 IP : 124.121.136.52


[1]

Դ繷 1 (3206476)
the timepiece catches and holds the gaze with its passionate personality glowing against the black background ladies movado Crafted in a sporty style the novel Guepard watch is featured by an impressive steel case which carries an interchangeable bezel breitling for sale omega watch price Both front and back sides of the model are engraved with sapphire crystals The design bears 50-meter water-resistance replica for sale Beating inside the watch case is a self-winding movement - ETA 2836 advanced by Guep
ʴԴ 1 (gslyxg-at-gmx-dot-com)ѹͺ 2010-08-25 03:14:02 IP : 125.121.215.19


Դ繷 2 (3206511)
replica bag for sale reliableone of these things are the handbag paris catherine the family the popularity of the replica louis vuitton louis vuitton handbags men"s louis vuitton bag fake bags handba
ʴԴ 1 (zfcjlj-at-sohu-dot-com)ѹͺ 2010-08-25 03:22:25 IP : 125.121.215.19


Դ繷 3 (3206536)
ugg boot uggs and burrows into forests it is surprising to find such a trail in an immersive natural setting literally tucked into a suburban area ugg ultra tall boots online ugg boot for sale
ʴԴ 1 (tahfqr-at-gmail-dot-com)ѹͺ 2010-08-25 03:28:43 IP : 125.121.215.19


Դ繷 4 (3213189)
ug boots ug boots ugg black boots ugg black boots uggs sale uggs sale slippers for women slippers for women
ʴԴ 1 (czcvpl-at-mail-dot-com)ѹͺ 2010-09-21 22:23:02 IP : 125.118.233.198[1]


ʴԴ
Դ *
ʴԴ  *
 
ͧʴ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.