ReadyPlanet.com


งานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2551 ณ สวนอัมพร


 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล............

ช่วยประชาสัมพันธ์..........................งานวันคนพิการ ปี 51

 

ปีนี้.... สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปภัมถ์ ได้กำหนดจัดงาน วันคนพิการ ครั้งที่  44  ประจำปี 2551 ในวันเสาร์ ที่   8   พฤศจิกายน    2551     อาคารใหม่สวนอัมพร  โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน........................................................

 

* * * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

3107511155ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-31 11:54:47 IP : 124.121.141.15


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2897669)

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล............

ช่วยประชาสัมพันธ์..........................งานวันคนพิการ ปี 51

.... สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ ได้กำหนดจัดงาน วันคนพิการ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2551 ในวันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน......

ซึ่งมีข่าวความคืบหน้าคือ.....

ประธานคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2551 คือ พลเอกสิงหา เสาวภาพ ได้ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเข้าประชุม ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ตึกนวมหาราช ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมการจัดงานให้คนพิการ............

* * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

2508511755

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-25 17:54:43 IP : 124.121.139.116


ความคิดเห็นที่ 2 (2922038)

 

ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๑

 

          ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ บริเวณสวนอัมพร โดยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานอาหารเลี้ยงคนพิการที่มาร่วม และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          กิจกรรมของงาน ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลง การตรวจประเมินความพิการ  การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ แก่คนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น

          ในการนี้ สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ จึงขอเรียน

เชิญประชาชน และคนพิการทุกท่านร่วมงานวันคนพิการ

ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณสวนอัมพร

 โดยจอดรถในสนามเสือป่า

           สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1310511115

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-13 11:15:22 IP : 124.121.139.117


ความคิดเห็นที่ 3 (2927857)

 

ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๑

 

          ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ บริเวณสวนอัมพร โดยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานอาหารเลี้ยงคนพิการที่มาร่วม และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          กิจกรรมของงาน ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลง การตรวจประเมินความพิการ  การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ แก่คนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น

          ในการนี้ สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ จึงขอเรียน

เชิญประชาชน และคนพิการทุกท่านร่วมงานวันคนพิการ

ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณสวนอัมพร

 

           สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ................ขอเชิญทุก ๆ ท่าน ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 45 ประจำปี 45 ประจำปี 2551 ในวันอังคารที่  28  ตุลาคม 2551 เวลา  13.30 น. ณ  ศูนย์แถงข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ...........หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1310511115

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-25 20:45:46 IP : 124.121.144.242


ความคิดเห็นที่ 4 (2927960)

 

ขอเชิญประชาชน และคนพิการทุกท่านร่วมงานวันคนพิการ….. เหลือเวลาอีก 2 อาทิตย์..

ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณสวนอัมพร

 

กิจกรรมภายในของงาน ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลง การตรวจประเมินความพิการ การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ แก่คนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับท่าน ในวันงานคนพิการ เช่นเคย และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2610510935

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-26 09:37:01 IP : 124.121.136.141


ความคิดเห็นที่ 5 (2930021)

 

งานวันคนพิการครั้งที่  44   บริเวณสวนอัมพร

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ขอเรียนเชิญท่าน พ่อ แม่ พี่ น้อง ครอบครัว คนพิการ และไม่พิการ ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2551 บริเวณสวนอัมพร ในวันเสาร์ที่ 8 พศจิกายน 2551 : ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.) รับผิดชอบ ฝ่ายประกวดร้องเพลง ... ขอเชิญท่านผู้พิการทุก ๆ ท่านที่มีความประสงค์ ต้องการร่วมสนุกประกวดร้องเพลง เพื่อโชว์ ลีลา ท่าทาง นำเสียง ถ่ายทอดแสดงออกทาง การร้องเพลง ขอเชิญท่านสมัครได้ที่ เวทีประกวดร้องเพลง ของขวัญรางวัลมีมากมาย ครับ ที่ รางวัลเงินสด 3,000 บาท ที่สอง 2,000 บาท ที่สาม 1,000 บาท ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน มีของรางวัลทุกคน จาก สปอนเซอร์ มอบให้ท่านเป็นพิเศษ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่สมาคมฯ ฝ่ายประกวดร้องเพลงงานวันคนพิการ โทร 02-990-0331พันตรีศิริชัย , ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  บนเวทีประกวดร้องเพลง ก็จะมีการแสดงตลก เด้นเซอร์ มาร่วมให้ความสนุกสนานกับท่านด้วย งานเริ่ม 08.30 - 16.00 น. ที่ตั้งเวทีประกวดร้องเพลงอยู่บริเวณ.. ถ้าท่านเข้าประตูทางด้านพระรูปทรงม้า จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน / ถ้าท่านเข้าทางประตูถนนศรีอยุธยา เวทีประกวดร้องเพลงจะอยู่ทางขวามือของท่าน หาไม่ยากครับ.... จึงขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านเข้ามาร่วมสนุกสนานกับการแสดงต่าง ๆ บนเวที..ในงาน

 

ขอเชิญประชาชน และคนพิการทุกท่านร่วมงานวันคนพิการ….. เหลือเวลาอีก 9 วัน นับจากวันนี้............30  ต.ค.51 

ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณสวนอัมพร

 

กิจกรรมภายในของงาน ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลง การตรวจประเมินความพิการ การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ แก่คนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

3010511347

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-30 13:47:19 IP : 124.121.141.69


ความคิดเห็นที่ 6 (2931365)

 

งานวันคนพิการครั้งที่  44   บริเวณสวนอัมพร

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ขอเรียนเชิญท่าน พ่อ แม่ พี่ น้อง ครอบครัว คนพิการ และไม่พิการ ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2551 บริเวณสวนอัมพร ในวันเสาร์ที่ 8 พศจิกายน 2551 : ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.) รับผิดชอบ ฝ่ายประกวดร้องเพลง ... ขอเชิญท่านผู้พิการทุก ๆ ท่านที่มีความประสงค์ ต้องการร่วมสนุกประกวดร้องเพลง เพื่อโชว์ ลีลา ท่าทาง นำเสียง ถ่ายทอดแสดงออกทาง การร้องเพลง ขอเชิญท่านสมัครได้ที่ เวทีประกวดร้องเพลง ของขวัญรางวัลมีมากมาย ครับ ที่ รางวัลเงินสด 3,000 บาท ที่สอง 2,000 บาท ที่สาม 1,000 บาท ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน มีของรางวัลทุกคน จาก สปอนเซอร์ มอบให้ท่านเป็นพิเศษ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่สมาคมฯ ฝ่ายประกวดร้องเพลงงานวันคนพิการ โทร 02-990-0331พันตรีศิริชัย , ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  บนเวทีประกวดร้องเพลง ก็จะมีการแสดงตลก เด้นเซอร์ มาร่วมให้ความสนุกสนานกับท่านด้วย งานเริ่ม 08.30 - 16.00 น. ที่ตั้งเวทีประกวดร้องเพลงอยู่บริเวณ.. ถ้าท่านเข้าประตูทางด้านพระรูปทรงม้า จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน / ถ้าท่านเข้าทางประตูถนนศรีอยุธยา เวทีประกวดร้องเพลงจะอยู่ทางขวามือของท่าน หาไม่ยากครับ.... จึงขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านเข้ามาร่วมสนุกสนานกับการแสดงต่าง ๆ บนเวที..ในงาน

 

ขอเชิญประชาชน และคนพิการทุกท่านร่วมงานวันคนพิการ….. เหลือเวลาอีก 5 วัน นับจากวันนี้............3  พ.ย.51 

ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณสวนอัมพร

 

กิจกรรมภายในของงาน ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลง การตรวจประเมินความพิการ การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ แก่คนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0311510730

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-03 07:30:15 IP : 124.121.136.214


ความคิดเห็นที่ 7 (2932520)

 

งานวันคนพิการครั้งที่  44   บริเวณสวนอัมพร

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ขอเรียนเชิญท่าน พ่อ แม่ พี่ น้อง ครอบครัว คนพิการ และไม่พิการ ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2551 บริเวณสวนอัมพร ในวันเสาร์ที่ 8 พศจิกายน 2551 : ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.) รับผิดชอบ ฝ่ายประกวดร้องเพลง ... ขอเชิญท่านผู้พิการทุก ๆ ท่านที่มีความประสงค์ ต้องการร่วมสนุกประกวดร้องเพลง เพื่อโชว์ ลีลา ท่าทาง นำเสียง ถ่ายทอดแสดงออกทาง การร้องเพลง ขอเชิญท่านสมัครได้ที่ เวทีประกวดร้องเพลง ของขวัญรางวัลมีมากมาย ครับ ที่ รางวัลเงินสด 3,000 บาท ที่สอง 2,000 บาท ที่สาม 1,000 บาท ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน มีของรางวัลทุกคน จาก สปอนเซอร์ มอบให้ท่านเป็นพิเศษ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่สมาคมฯ ฝ่ายประกวดร้องเพลงงานวันคนพิการ โทร 02-990-0331พันตรีศิริชัย , ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  บนเวทีประกวดร้องเพลง ก็จะมีการแสดงตลก เด้นเซอร์ มาร่วมให้ความสนุกสนานกับท่านด้วย งานเริ่ม 08.30 - 16.00 น. ที่ตั้งเวทีประกวดร้องเพลงอยู่บริเวณ.. ถ้าท่านเข้าประตูทางด้านพระรูปทรงม้า จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน / ถ้าท่านเข้าทางประตูถนนศรีอยุธยา เวทีประกวดร้องเพลงจะอยู่ทางขวามือของท่าน หาไม่ยากครับ.... จึงขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านเข้ามาร่วมสนุกสนานกับการแสดงต่าง ๆ บนเวที..ในงาน

 

ขอเชิญประชาชน และคนพิการทุกท่านร่วมงานวันคนพิการ….. เหลือเวลาอีก 2 วัน นับจากวันนี้............6  พ.ย.51 

ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณสวนอัมพร

 

กิจกรรมภายในของงาน ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลง การตรวจประเมินความพิการ การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ แก่คนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0611510702

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-06 07:02:51 IP : 124.121.136.243


ความคิดเห็นที่ 8 (3206231)
reliableone of these things are the handbag paris catherine the family the popularity of the replica louis vuitton women"s bags handba handbags women"s handbags for sale replica handbags
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (oqxgfr-at-aim-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 01:49:51 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 9 (3206244)
no surprise to those living in south louisiana that the tracks tendency is to revert to its original form of mudhole ugg boots ugg boot boots online riders will find ugg for sale
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (empckz-at-gmx-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 01:55:56 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 10 (3213014)
boots on boots on mens ugg boots mens ugg boots uggs on sale uggs on sale ugg classic short boot ugg classic short boot
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (iqzlwf-at-aim-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 20:10:03 IP : 125.118.233.198


ความคิดเห็นที่ 11 (3221460)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (phlrls-at-aim-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 19:37:23 IP : 125.122.102.4[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.