ReadyPlanet.com


คนพิการยื่นขอโฉนด....ด่วน


นำส.ค.1ยื่นขอโฉนด ด่วน

เพชรบูรณ์ - นางวัชรินทร์ จารุเดชา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่า มหาดไทยโดยกรมที่ดินเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ขณะนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำพ.ร.บ.ดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 29 ก วันที่ กุมภาพันธ์ 2551 เป็นพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ดังนี้

มาตรา 8 กำหนดให้ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยมีหลักฐานแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) และยังมิได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ นำหลักฐานการแจ้งครอบครอง (ส.ค.1) นั้น มายื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่บังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด 2 ปีตามที่กำหนดแล้วหากมีผู้นำหลักฐานการแจ้งครอบครอง (ส.ค.1) มาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้ก็ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษา หรือคำสั่งถึงที่สุดว่า ผู้นั้นเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ

 * * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1503511848ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-15 18:36:46 IP : 124.121.142.222


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.