ReadyPlanet.com


การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการของ อปท.


การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการของ อปท.
12
มีนาคม 2551

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.)ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง “การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อพิจารณาจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน

แนวทางดำเนินงาน “การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในส่วนของกรอบ แนวคิดการปฏิบัติ ได้แก่

๑.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีสาระสำคัญคือการอัญเชิญ “ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลเป็นธรรม และยั่งยืน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ มุ่ง พัฒนา “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ทั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เช่น การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญหาและการเรียนรู้ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ สังคมเป็นฐานที่มั่นคง ของประเทศ

๒. นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ประกอบด้วยนโยบาย ๕ ด้าน โดย กำหนดนโยบาย “ด้านสังคม”ไว้ในด้านที่ ๓ ดังนี้ ๒.๑ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสนามฉันท์ ของคนในชาติ

 ๒.๒ ตัดทำแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์

๒.๓ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้

๒.๔ พัฒนาสุขภาวะของประชาขนให้ครอบคลุมทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา

๒.๕ ส่งเสริมกีฬาพื้นฐานและกีฬา มวลชน

๒.๖ สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชน ท้องถิ่น และประชาสังคม

๒.๗ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วน ร่วมในการพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่สันติสุขอย่างยั่งยืน

๒.๘ ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม และ

๒.๙ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

๓. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๐- ๒๕๕๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๓.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ

๓.๒ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง ขององค์กรด้าน คนพิการ และเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓.๓ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเจตคติ ที่ดีของคน พิการ ครอบครัว และสังคมที่มีต่อความพิการและคนพิการ และ

๓.๔ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1203512213ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-12 21:59:53 IP : 124.121.135.24


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1795759)

มรภ.กพ.จัดฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุที่ห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) ผศ.รัตนา รักการ อธิการบดีมรภ.กพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมรภ.กพ.กับราชอาณาจักรสวีเดน เทศบาลตำบลนครชุม และโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนครชุม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

ผศ.รัตนา เปิดเผยว่า มรภ.กพ.ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุว่า เป็นบุคคลสำคัญของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ของผู้สูงอายุนับว่าเป็นคลังสมองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในปัจจุบันผู้สูงอายุบางกลุ่มกำลังถูกละเลย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุนั้นจะต้องประกอบด้วยการมีสุขภาพที่ดี เหมาะสมกับสภาพตามวัย มีจิตใจที่เป็นสุข มีสภาพด้านความเป็นอยู่และด้านสังคมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้สูงอายุ ครอบครัว และสังคม โดยแต่ละส่วนต้องร่วมมือกันตามบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาให้ผู้สูงอายุในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่าที่จะพึงมีได้ สำหรับราชอาณาจักรสวีเดน ที่เดินทางมาร่วมเป็นวิทยากรในการดูแลผู้สูงอายุในครั้งนี้จำนวน 7 คน นำโดยมิสซิส กูนิลา โซนเบิร์ก ผอ.ทรูซ่าการ์เด้น ซึ่งนับเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1303511954

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2008-03-13 19:43:55 IP : 124.121.136.16


ความคิดเห็นที่ 2 (3205934)
in addition composition the collection in retail louis vuitton men"s bag for sale replica louis vuitton belts men"s handbag how is the choice of hope you are charming handbag design and durability ensure material
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (isqfqc-at-gmx-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 00:36:07 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 3 (3206530)
in addition fake handbag composition women"s gucci timepieces the collection in retail how is the choice of hope you are charming handbag design and durability louis vuitton designer bags for sale ensure material
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (mzslyw-at-bigstring-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 03:27:13 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 4 (3206548)
no surprise to those living in south louisiana that the tracks tendency is to revert to its original form of mudhole riders will find ugg for sale uggs ugg comfort ugg classic cardy boots
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (uoijun-at-fepg-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 03:33:50 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 5 (3213200)
fake uggs fake uggs womens ugg boots womens ugg boots tall sheepskin boot tall sheepskin boot mens ugg boots mens ugg boots
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (vviham-at-sogou-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 22:28:06 IP : 125.118.233.198


ความคิดเห็นที่ 6 (3217329)
men boots men boots uggs uggs ugg boot ugg boot uggs on sale uggs on sale
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (uqiaxl-at-pchome-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-12 00:02:05 IP : 125.121.206.235


ความคิดเห็นที่ 7 (3220668)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let"s get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that itกฏs a Yorkshire corporation "Flippin" eck" we apprehend you say and you"d be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they"re accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t"forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (dnnjmy-at-ovi-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-30 13:25:24 IP : 125.121.201.235


ความคิดเห็นที่ 8 (3221789)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let"s get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that itกฏs a Yorkshire corporation "Flippin" eck" we apprehend you say and you"d be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they"re accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t"forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (zpavcg-at-inbox-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 23:44:49 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 9 (3221804)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (ooycrv-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-02 00:02:38 IP : 125.122.102.4[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.