ReadyPlanet.com


คนพิการ กับเงินกู้


คนพิการเฮ พม.จับมือออมสินให้กู้รายละ4หมื่น ดอกเบี้ยต่ำ2.5%ผ่อนนาน 5 ปี
    |
วันที่ 01 ตุลาคม 2550

 กระทรวงพัฒนาสังคมฯจับมือธนาคารออมสินปล่อยกู้คนพิการพัฒนาอาชีพรายละไม่เกิน 40,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ 2.5%  ผ่อนภายใน 5 ปี ใช้เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการชดเชยเกือบร้อยละ 7 เผยที่ผ่านมากองทุนให้กู้โดยตรงไม่มีดอกเบี้ยกว่า 50,000 ราย ทำให้ขาดสภาพคล่อง

ผู้สื่อข่าว"มติชนออนไลน์"เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)จับมือกับธนาคารออมสินและองค์กรคนพิการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคนพิการในลักษณะกลุ่มและรายบุคคลไม่เกินรายละ 40,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 2.5%  ผ่อนชำระภายใน 5 ปีโดย พม.จะนำเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการซึ่งมีประมาณ 1,000 ล้านบาทมาชดเชยดอกเบี้ยให้ถึงร้อยละ 6.75

ทั้งนี้การให้สินเชื่อแก่คนพิการในโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางอาชีพให้แก่คนพิการ เป็นการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้เนื่องจากธนาคารออมสินมีสาขาถึง 600 แห่ง  อย่างไรก็ตามมีปัญหาว่า  พม.สามรารถจะนำเงินจากกองทุนดังกล่าวมาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่คนพิการได้หรีอไม่  

 

 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ สังกัด กระทรวง พม.จึงทำหนังสือหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา(เรื่องเสร็จที่ 656/2550)ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พม.สามารถนำเงินจากกองทุนดังกล่าวมาใช้ชดเชยดอกเบี้ยได้เพราะเป็นไปตามระเบียบและวัตถุประงค์ในการจัดตั้งกองทุนตาม พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

แหล่งข่าวจาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ฯเปิดเผยว่า การปล่อยสินเชื่อตามโครงการดังกล่าว จะดำเนินโครงการนำร่องก่อนใน4 ภาคๆ ละ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี พิษณุโลก พะเยา นครราชสีมา นครพนม นครศรีธรรมราช และสงขลา

 

แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่แน่ใจว่า จะนำเงินจากกองทุนฯไปชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่คนพิการได้หรือไม่ จึงยังไม่สามารถเริ่มปล่อยกู้แก่คนพิการในโครงการนี้ได้  แม้จะมีการหารือกับธนาคารออมสินมาโดยตลอด ต้องรอทางธนาคารนำผลการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกานำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการธนาคารก่อน

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า  นอกจากนั้นยังต้องหารือในรายละเอียดกับธนาคารอีกหลายเรื่อง เช่น การนับเรื่องหนี้สูญซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯซึ่งให้คนพิการกู้โดยตรงจะนับเป็นหนี้สูญเมื่อผู้กู้และผู้ค้ำประกันเสียชีวิต และผู้กู้ไม่ยอมมาชำระหนี้ แต่การนับหนี้ที่ไม่ก่อเกิดรายได้และต้องสำรองหนี้สูญเมื่อผู้กู้ไม่ชำระหนี้ติดต่อกัน 3 เดือน

"นอกจากนั้นพฤติกรรมในการชำระหนี้ของคนพิการ อาจจะนำมาชำระปีละครั้งหรือหลายเดือนครั้ง ไม่ได้ชำระทุกเดือนเหมือนกู้กับธนาคาร ซึ่งต้องทำความตกลงกับธนาคารในเรื่องเหล่านี้ รวมถึงการชำระหนี้แทนของกองทุนฯในกรณีที่คนพิการไม่ชำระหนี้ด้วย"แหล่งข่าวกล่าว

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า โครงการให้สินเชื่อคนพิการผ่านธนาคารออมสินมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากที่กองทุนฯให้กู้แก่คนพิการโดยตรงรวมถึงลักษณะการให้กู้ด้วยกล่าวคือ การกู้เงินจากกองทุนฯโดยตรงนั้นไม่มีการพัฒนาอาชีพและเป็นการกู้ของคนพิการแต่ละรายโดยไม่มีดอกเบี้ย  แต่การกู้ผ่านธนาคารนั้น ต้องเป็นการรวมกลุ่มและมีการช่วยในการพัฒนาอาชีพซึ่งจะช่วยให้กลุ่มคนพิการมีความเข้มแข็งมากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้กู้ต้องเลือกว่า จะกู้จากโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า นับแต่กองทุนฯเปิดให้คนพิการกู้มาตั้งแต่ปี 2538 ปรากฏว่ามีผู้กู้แล้วประมาณ 50,000 ราย มีวงเงินประมาณ 1,100 ล้านบาท มีหนี้สูญเพียงร้อยละ 3% เท่านั้น ถ้านับตามระเบียบของกองทุน แต่ถ้านับแบบธนาคารไม่ชำระหนี้ติดต่อกัน 3 เดือนแล้วจะมีถึง 60% จึงมีปัญหาในเรื่องการทำความตกลงกับธนาคารออมสินในเรื่องนี้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายละเอียดในการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นระบุว่า พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กำหนดให้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้นภายใต้การบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นประธาน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถาบันบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคม และการฝึกอาชีพ ตลอดจนศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

 

กองทุนฯมีการดำเนินงานใน2 ลักษณะ คือ ให้บริการกู้ยืมเงินแก่คนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 40,000 บาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลา5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย และการสนับสนุนโครงการต่างๆ ด้านคนพิการ  ทั้งนี้ รายได้ของกองทุนฯ มาจากเงินงบประมาณ เงินสมทบจากสถานประกอบการที่ไม่ประสงค์รับคนพิการทำงาน ดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินบริจาค ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2536-2549 มีเงินทุนหมุนเวียนรวม 763 ล้านบาท  ในปลายปี 2548กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องรายรับไม่พอกับรายจ่าย อันเป็นผลมาจากคนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพและมีความต้องการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น รวมทั้งการขยายวงเงินจากรายละ 20,000 บาท เป็น 40,000 บาท ทำให้มีเงินค้างโอนจำนวนมากและต้องชะลอการปล่อยกู้ คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจึงมีมติเห็นชอบให้ก พม.หารือกับธนาคารออมสินในการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของกองทุนฯ


www.waddeeja.com

สมาคมคพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2007-10-02 21:42:28 IP : 124.121.136.225


[1] 2 3 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (2984901)

ผมเคยกู้ของคนพิการจังหวัดสมุทราปราการมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ครั้งที่สองผมกู้ไม่ได้ เพราะผมมาขายสลากกินแบ่งที่ พระราม2 กทม. โดยที่ไม่อยู่ในเขตพื้นที่สมุทรปราการ ครั้งแรกที่ผมกู้ผมจ่ายตรงทุกเดือนไม่เคยขาดผมจ่ายจนครบทุกบาท ผมอยากขอความช่วยเหลือจากท่านที่เกียวข้องช่วยเหลือผมด้วยครับ ผมอยากกู้เงินจริงๆครับเพราะไปกู้ที่อื่นดอกเบี้ยก็แพงมากครับ

ขอขอบคุณอย่างสูง

นายมานิตย์ นามกันยา

089-038-1270

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มานิตย์ วันที่ตอบ 2009-03-18 16:01:39 IP : 210.203.178.235


ความคิดเห็นที่ 2 (2984907)

คุณมานิตย์  นามกันยา  โทรคุยกับผมครับ เผื่อมีทางที่ผมช่วยแนะนำคุณได้...... ผมจะได้รู้รายละเอียดมากกว่าที่คุณบอก.......

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

18035206

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-18 16:06:57 IP : 124.121.138.83


ความคิดเห็นที่ 3 (2986513)

เรียนท่าน พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ ผมอยากทราบเรื่องเงินกู้คนพิการเหมือนกันครับ ผมทำงานทางด้าน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมคอมพิวเตอร์ ทำงานเป็นลูกจ้างกับร้านซ่อมมาโดยตลอดมีประสบการณ์ทางการซ่อมอยู่ระดับหนึ่งครับ อยากเปิดร้านเป็นของตัวเอง ที่ผ่านมาทำงานโดนนายจ้างให้เงินเดือนต่ำกว่ามาตรฐานพอสมควร ไม่เคยได้รับสวัสดิการใดๆจากนายจ้าง ไม่เคยมีประกันสังคม เวลาป่วยก้อใช้สมุดคนพิการตลอด  ลงทะเบียนคนพิการไว้ที่จังหวัดศรีสะเกษ แต่ปัจจุบันย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่กับพี่สาว เมื่อวันที่ 29สิงหาคม 2548 อยากทราบการกู้เงินกับทางธนาคารออมสินตามที่ มีประกาศ ด้านบน ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างเพราะตอนนี้ต้องการ เงินมัดจำค่าเช่าสถานที่ เพราะอุปกรณ์เกียวกับงานที่จะทำ ซื้อไว้หมดแล้วครับ  หวังว่าสิ่งที่พิมพ์มาทั้งหมดจะได้รับความกระจ่างจากท่านครับ     ชื่อ ธีรยุทธ บุญยืน อายุ 38 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว ระดับ 3  เบอร์โทร 087-526-5973, 080-197-8886

ผู้แสดงความคิดเห็น ธีรยุทธ บุญยืน (thirayuth_nui-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-22 17:29:33 IP : 119.31.39.167


ความคิดเห็นที่ 4 (2986607)

คุณธีรยุทธ์  บุญยืน   โทร 08-372-4201 คุยกับผมครับ เผื่อมีทางที่ผมช่วยแนะนำคุณได้...... ผมจะได้รู้รายละเอียดมากกว่าที่คุณบอก.......

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

2203522159

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-22 21:59:08 IP : 124.121.78.93


ความคิดเห็นที่ 5 (2990908)

เรียน พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ เบอร์ที่ให้มา ไม่ครบครับ     08-372-4201 ไม่ทราบว่าจะโทรไงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณธีรยุทธ์ บุญยืน (thirayuth_nui-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-04-02 09:03:29 IP : 115.67.19.198


ความคิดเห็นที่ 6 (2991297)

www.waddeeja.com

คุณ ธีรยุทธ์....... (โธ่...โธ่......)

เอ้าไปครับ..... 08-1372-4201    คุณเข้าเว็บหน้าแรกก็เจอเบอร์ของสมาคมฯ 02-990-0331 แล้วครับ...ได้เหมือนกัน (ผมพิมพ์ตกครับ)

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

0304520757

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-04-03 07:57:31 IP : 124.121.139.99


ความคิดเห็นที่ 7 (2998408)

พี่พิการขาไม่มีแรงตกงานมีลูกติด เป็นคนนครศรีธรรมราช อยากให้มีงานทำช่วยติดต่อหางานให้พี่ดิฉันหน่อยคะ 087-8878926 เอก

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องสาว วันที่ตอบ 2009-04-23 11:52:21 IP : 124.157.218.116


ความคิดเห็นที่ 8 (3022749)

ขอขอบพระคุณ พันตรี ศิริชัย ทรัพศิริ เนื่องด้วยวัน ศุกร์ ที่ 19 มิย พศ 2552 เวลา 13.00 โดยประมาณผมได้โทรไปปรึกษาปัญหาต่างๆของคนพิการ ที่สมาคมคนพิการ และได้เรียนสายกับท่าน พันตรี ศิริชัย ท่านได้ให้ความรู้และแนะนำ การกู้เงิน ของกองทุนคนพิการ เบี้ยยังชีพ เงินสงค์เคราะครอบครัว ฯลฯ ผมมีความรู้เพิ่มเติมและมีความเข้าใจในสิ่งที่เราไม่รู้เลยเกี่ยวกับคนพิการ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

                                                                     ด้วยความเคารพ จึงเรียนมาให้ทราบณ. โอกาศนี้

                                                                                  (  นาย พีรทัศน์  สมบูรณ์ไอยการ ) 

 

                   เมล์ baiiboom@hotmail.com

                         โทร 085 370 8625

ผู้แสดงความคิดเห็น peeratucn somboonaiyakan (baiiboom-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-19 13:57:35 IP : 116.58.231.242


ความคิดเห็นที่ 9 (3025006)

เรียน  พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

 

ดิฉัน  อลิสา เข้ามาดูในเวปไซด์ ทำให้มีโอกาศได้รู้จักท่านมากขึ้นค่ะ และชอบเวปไซด์เกี่ยวกับคนพิการค่ะเพราะทำให้มีกำลังใจในการทำงานและต่อสู้ชีวิตได้อย่างคนปกติ  ทำให้คนพิการได้มีความรู้  และมีอนาคตที่ดี  ขอบพระคุณท่านมากน่พค่ะ ที่ให้คำแนะนำ

เป็นศิษย์มหาไถ่ค่ะ

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

อลิสา

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวอลิสา (sa_2521-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-26 17:06:04 IP : 119.42.71.112


ความคิดเห็นที่ 10 (3025010)

ขอบคุณ คุณอลิสา.... ที่กรุณาชมและให้กำลังใจผม... วันนี้..ที่คุณโทรมาหา และผมให้คำแนะนำไปเรื่องการกู้เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ....ต้องใช้ความที่เป็นศิษย์มหาไถ่..ให้สมศักดิ์ศรีของคนพิการโต้ตอบ..กับ พมจ.กระบี่ให้ได้นะครับ...ติดขัดเรื่องนี้..โทรหาผมทันทีครับ 

- - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2606521715

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-26 17:15:28 IP : 124.121.141.26


ความคิดเห็นที่ 11 (3025167)

เรียน ท่าน ค่ะ

พอดีอลิสามาทำงานที่กระบี่ ได้ 5 ปีแล้ว เห็นคนพิการของจังหวัดกระบี่ที่ขอทานตามตลาด (ตามที่อลิสาสอบถามบางท่านยังไม่ขึ้นทะเบียนคนพิการเพราะยังไม่ทราบว่าต้องทำยังไงก็มีค่ะ  )  เลยมีความคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างให้เพื่อนคนพิการได้รับรู้ ว่ามีโครงการให้เพื่อคนพิการ  ด้วยตัวอลิสาเอง ก็พึ่งมาสนใจโครงนี้ค่ะ   อยากเผยแพร่ให้คนอื่นที่ไม่รู้ ได้รับทราบ ถึงแม้จะช่วยไม่ได้เยอะ แต่ก็อยากทำ   ท่านค่ะระยะเวลาในการดำเนินการนานใหมค่ะ   

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

อลิสา

ผู้แสดงความคิดเห็น อลิสา วันที่ตอบ 2009-06-27 09:40:37 IP : 119.42.71.112


ความคิดเห็นที่ 12 (3025369)

คุณอลิสา..... อ่านเรื่องการจดทะเบียนคนพิการ หน้าแรกของเว็บผม....จะทราบทันทีครับ.... ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง.... และจะไปจดที่ไหน..... (อ่านให้เข้าใจก่อน... และจะได้ไปช่วยเขาได้ถูกต้อง) 

- - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2706522143

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-27 21:43:13 IP : 124.122.26.226


ความคิดเห็นที่ 13 (3032390)

เรียน ท่านนายกค่ะ

 

เมื่อวันที่ 10 ก.ค 52 อลิสาได้มีโอกาศแวะไปเยี่ยมชมโรงแรมมหาไถ่ และได้พบเพื่อนๆ คณะครู  มีความรู้สึกดีมากค่ะ และมีคนพิการมากมายที่กำลังเรียนอยู่ สภาพเศรษฐกิจตอนนี้ก็กำลังแยะ ไม่รู้ว่ายังมีสถานประกอบที่รับคนพิการเข้าทำงานอยู่หรือป่าว น่ะค่ะ อลิสาอยากเห็นเพื่อนๆคนพิการทุกคนมีงานทำและช่วยเหลือตัวเองได้ จะได้ไม่เป็นภาระของสังคม และครอบครัวมากเกินไป  ส่วนการทำงานต่างจังหวัดเป็นสิ่งดีแต่มีน้อยคนที่จะอดทน  ครั้งแรกอลิสามาทำงานกระบี่ มากัน 5 คน แต่พออยู่ไปอยู่มา พวกเขาก็ลาออกไปหมดทั้งที่ทำงานไม่ถึงเดือนเลย มีแต่อลิสาที่อยู่ได้มาจน 5 ปีแล้ว   แล้วท่านสบายดีน่ะค่ะ   ขอให้ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการด้วยน่ะค่ะ

 

ด้วยความเคารพ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อลิสา วันที่ตอบ 2009-07-21 08:43:14 IP : 119.42.101.29


ความคิดเห็นที่ 14 (3032408)

เคยไปใช้บริการมาเหมือนกันกับ Bank ออมสินแต่ก็เกือบ 3 ปีแล้ว ได้ลอยแผลบวกกับความเสียเวลาไปกับเรื่องนี้นานกว่า 6 เดือน แต่นั้นก็ไม่ได้เป็นนโยบายของรัฐบาลแต่อย่างใด อันดับแรกในครั้งนั้น ต้องเขียนแผนการตลาด ต้องเตรียมเอกสาร อีกมายมายก่ายกอง หาข้าฯ ระดับ C5 Up เป็นประกัน 2 คน ประกันทั้ง 2 ต้องเตรียมเอกสารรายรับรายจ่าย หากประกันมีครอบครัวแล้วต้องให้คู่สมรสเซ็นต์ยินยอม อย่างว่า...เป็นคนพิการ ภาพลักษณ์ในเครดิต Bank ก็จะมองไปอีกแบบหนึ่ง ใช้เวลาในการติดต่อในครั้งนั้นจน เจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องนี้ ได้ย้ายออกไปประจำอีกแห่ง...ผลที่คลอดออกมาก็คือความผิดหวังด้วยความท้อแท้   ด้วยความเหน็ดเหนื่อยที่จะติดตามเรื่องนี้ ก็เป็นผลดีครับที่ไม่ได้กู้ จะได้ไม่เป็นหนี้...ค่อย ๆ ทำไป กับสิ่งที่มีอยู่นั้นแหละสบายใจสุดแล้ว แต่ใครมีความจำเป็นต้องใช้ก็ว่ากันอีกเรื่องนะครับ ขอให้ได้โดยไม่มีอุปสรรคขวากหนามครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น process วันที่ตอบ 2009-07-21 09:34:41 IP : 202.28.201.62


ความคิดเห็นที่ 15 (3032418)

เรียน ท่านนายกค่ะ

 

เมื่อวันที่ 10 ก.ค 52 อลิสาได้มีโอกาศแวะไปเยี่ยมชมโรงแรมมหาไถ่ และได้พบเพื่อนๆ คณะครู  มีความรู้สึกดีมากค่ะ และมีคนพิการมากมายที่กำลังเรียนอยู่ สภาพเศรษฐกิจตอนนี้ก็กำลังแยะ ไม่รู้ว่ายังมีสถานประกอบที่รับคนพิการเข้าทำงานอยู่หรือป่าว น่ะค่ะ อลิสาอยากเห็นเพื่อนๆคนพิการทุกคนมีงานทำและช่วยเหลือตัวเองได้ จะได้ไม่เป็นภาระของสังคม และครอบครัวมากเกินไป  ส่วนการทำงานต่างจังหวัดเป็นสิ่งดีแต่มีน้อยคนที่จะอดทน  ครั้งแรกอลิสามาทำงานกระบี่ มากัน 5 คน แต่พออยู่ไปอยู่มา พวกเขาก็ลาออกไปหมดทั้งที่ทำงานไม่ถึงเดือนเลย มีแต่อลิสาที่อยู่ได้มาจน 5 ปีแล้ว   แล้วท่านสบายดีน่ะค่ะ   ขอให้ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการด้วยน่ะค่ะ

 

ด้วยความเคารพ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อลิสา วันที่ตอบ 2009-07-21 08:43:14 IP : 119.42.101.29

 

ถึง.......อลิสา.

ผู้พันเพิ่งเข้ามาอ่านเรื่องของหนูวันนี้... ดีแล้ว...เก่งมาก ทำงานสู้มาตั้ง 5 ปี หายากมากที่ทำงาน นานดี....

ส่วนผู้สบายตามอัตภาพ ทำงานที่อยากทำช่วยเหลือคนพิการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม...สนุกดี....ตามกิจกรรมหน้าเวบนั่นแหละ.

 

ผู้พันศิริชัย

21-07-52

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-21 09:56:24 IP : 124.121.138.197


ความคิดเห็นที่ 16 (3044096)

สวัดดีครับคุณท่านผู้พันขอบพระคุณในการแนะนำการกู้เงินของกองทุนคนพิการ ขณะนี้ผมได้รับ เงินกู้แล้ว อยากจะทราบรายละเอียดของเงินสวค์เคราะครอบครัวอีกสักครั้งครับว่าทำอย่าไร ติดต่อที่ๆไหน รบกวงท่านผู้พันด้วยครับ

                                 ด้วยความเคารพ

          นาย พีรทัศน์ สมบูรณ์ไอยการ

baiiboom@hotmail.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พีรทัศน์ (aiiboom-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-27 15:13:35 IP : 115.67.57.188


ความคิดเห็นที่ 17 (3054136)

สวัสดีครับ

                  ไม่ทราบว่า ท่าน พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ ยังจำผมได้อยู่หรือเปล่าครับ ที่ครั้งหนึ่งผมได้โทรหาท่านเรื่องทำใบอนุญาติใบขับขี่ ครับ

ก็นานพอสมควร ตอนนี้ผมอย่าทราบเกี่ยวกับการกู้เงินของธนาคารออมสินครับ ว่าคนพิการสามารถกู้ได้ไหมครับแบบใชสิทธิ์ของคนพิการเดียวตรงครับ    ตอนนี้ผมทำสวนพริกหวานอยู่แต่งบที่ผมมีอยู่นั้นใช้หมดแล้วไม่พอครับ เลยคิดว่าพอจะมีหน่วยงานไหนบ้างที่สามารถช่วยผมได้ตอนนี้ครับ ตอนนี้ผมก็ทำโรงพริกเสร็จแล้วละครับแต่ขาดอุปกรณ์บ้างอย่างที่ต้องใช้งบประมาณก็เกือบๆหมื่นครับ  ขอคำแนะนำด้วยครับท่าน

 

 

                                                                                                                    ด้วยความเคารพ

ผู้แสดงความคิดเห็น tee (tee_137-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-23 11:39:56 IP : 112.142.112.137


ความคิดเห็นที่ 18 (3062400)

ดิฉัน ชื่อ อัมภิกา คะ ดิฉันทำเรื่องขอกู้คนพิการมานานเกือบสามเดือนแล้ว ที่ ศาลากลาง จ.สตูล

และพนักงานได้มาสัมภาษณ์แล้วด้วยแต่ยังไม่เห็นติดต่อมาเลยอยากทราบว่า ดิฉันจะได้เงินไหม คือ อยากเอาเงินมาทำอาชีพจริงๆ คะ

เพราะจะไปทำงานที่ไหนก็ไม่ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น อัมภิกา (dew-dot-ampika-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-10 18:30:52 IP : 113.53.117.185


ความคิดเห็นที่ 19 (3062466)

1.ตอบคุณ ตี๋..เรื่องเงินกู้ควรไปกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพที่ พมจ. จังหวัดของคุณที่ศาลากลางจังหวัด ไม่มีดอกเบี้ยครับ. ธ.ออมสินอย่าไป..

2. ตอบคุณพีรทัศน์ ....เรื่องเงินสงเคราะห์ครอบครัว ก็ติดต่อที่ พมจ.ที่คุณไปกู้เงินนั่นแหละ.

3.ตอบคุณอัมภิกา..... ต้องหมั่นโทรสอบถาม เรื่องกู้ต่างจังหวัด นั้น ประมาณ 4 เดือน - 8 เดือน ครับ ถ้าเจ้าหน้าจากสตูลทำเรื่องส่งเข้ามา พ.ก.เร็ว เรื่องก็อนุมัติเร็วครับ....

ทั้ง 3 ราย ติดขัดโทรคุยกับผม ผมให้คำแนะได้ครับ..08-1372-4201 ที่ทำงาน 02-990-0331สมาคมฯ  

- - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1110520656

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-11 06:56:24 IP : 124.121.140.195


ความคิดเห็นที่ 20 (3062471)

ปัญหาการล่าช้าของเงินกู้น่าจะเป็นทุกจังหวัดนะครับ เท่าที่ตามเรื่องให้สมาชิกที่ "กำแพงเพชร" หลายๆ คนใช้เวลานานโขเลยทีเดียว เป็นปัญหาให้กับคนพิการที่จะติดตามเรื่อง ความล่าช้าก็ไปติดอยู่ที่ พ.ก. เพื่อรอยอดคนกู้ตามที่ได้กำหนดไว้ แล้วจัดการประชุมพิจารณาเงินกู้ ตรงนี้แหละช้า บางจังหวัดต้องรอคนพิการมากู้ได้ครบ 30 คนแล้วเข้าประชุมพิจารณา เมื่อพิจารณาเสร็จก็ผ่านเรื่องไปยังส่วนกลางยังนานอีกเช่นเดิมครับ เฉพาะฉะนั้น เป็นไปได้คนพิการจับกลุ่มกันเยอะ ๆ ครับ แล้วตั้งผู้นำขึ้นมา แล้วให้ผู้นำตามเรื่องอันนี้สะดวกครับ แล้วเรื่องต่าง ๆ ก็จะได้รวดเร็วไปด้วยเช่นกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ศูนย์เครือข่ายและประสานงานคนพิการกำแพงเพชร วันที่ตอบ 2009-10-11 08:55:06 IP : 202.29.15.27


ความคิดเห็นที่ 21 (3066016)

เรียน พันตรี ศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

    ดิฉันชื่อ อำพร ได้เข้ามาในเว็บไซด์นี้เป็นครั้งแรก ดิฉันมีเรื่องจะขอรบกวนถามเรื่องเงินกู้ของสมาคมคนพิการ จังหวัดน่าน ดิฉันยื่นกู้มาเกือบ 4-5 เดือนแล้ว ไม่เห็นติดต่มา ดิฉันเข้าไปถามเจ้าหน้าที่มาเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่ารายชื่อคุณมี แต่เรื่องยังอยู่ที่กรม ดิฉันต้องการเงินมาค้าขายตอนนี้ดิฉันได้ผ่อนตู้ผ่อนของลงขายแล้วยังไม่เห็นมีใครติดต่อมาเลยอยากทราบว่า ดิฉันจะได้เงินไหม คือ อยากเอาเงินมาทำอาชีพจริงๆ คะ  ดิฉันต้องการทราบว่าดิฉันจะทำอย่างไรดี จะติดต่อทางไหนได้บ้าง ขอรบกวนให้คุณศิริชัย ช่วยเป็นธุระให้ด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

                                                                                        อำพร  จังหวัดน่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น อำพร (tum103-at-home-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-20 10:15:29 IP : 202.149.25.196


ความคิดเห็นที่ 22 (3066019)

กู้เงินคนพิการมาหลายเดือนไม่ได้เลย หลอกกันป่ะ

  คนพิการ จ. น่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น คนพิการ (kolos-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-20 10:21:54 IP : 202.149.25.196


ความคิดเห็นที่ 23 (3066401)

เรียน พันตรี ศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

    ดิฉันชื่อ อำพร ได้เข้ามาในเว็บไซด์นี้เป็นครั้งแรก ดิฉันมีเรื่องจะขอรบกวนถามเรื่องเงินกู้ของสมาคมคนพิการ จังหวัดน่าน ดิฉันยื่นกู้มาเกือบ 4-5 เดือนแล้ว ไม่เห็นติดต่มา ดิฉันเข้าไปถามเจ้าหน้าที่มาเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่ารายชื่อคุณมี แต่เรื่องยังอยู่ที่กรม ดิฉันต้องการเงินมาค้าขายตอนนี้ดิฉันได้ผ่อนตู้ผ่อนของลงขายแล้วยังไม่เห็นมีใครติดต่อมาเลยอยากทราบว่า ดิฉันจะได้เงินไหม คือ อยากเอาเงินมาทำอาชีพจริงๆ คะ  ดิฉันต้องการทราบว่าดิฉันจะทำอย่างไรดี จะติดต่อทางไหนได้บ้าง ขอรบกวนให้คุณศิริชัย ช่วยเป็นธุระให้ด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

                                                                                        อำพร  จังหวัดน่าน

ตอบคุณอัมพร จังหวัดน่าน...

คุณไปที่ พมจ.น่านขอสำเนาหนังสือ ที่ทาง พมจ.น่าน ส่งไปที่ กระทรวง .... สำเนาหนังสือส่งที่ชุดนั้นมีรายชื่อคุณด้วย................

ผมจะนำสำเนานั้นไปตามเรื่องที่ กองทุนคนพิการ ที่ ตึก 60 ปี ฝ่ายกองทุน ให้ครับ...โดยส่งทางแฟ๊กซ์ให้ผม เบอร์ 02-990-0331

ผมจะดำเนินการให้ทันทีครับ.

ถ้าของจริง....ต้องเจอของจริง ๆ ครับ.....

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel.08-1372-4201

2010521732

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-20 17:32:07 IP : 124.121.141.189


ความคิดเห็นที่ 24 (3066571)

พมจ.หมายถึงไร

ผู้แสดงความคิดเห็น คนพิการคนหนึ่ง (nan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-21 09:17:08 IP : 202.149.25.234


ความคิดเห็นที่ 25 (3066588)

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด...จ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น ศูนย์เครื่อข่ายฯ คนพิการกำแพงพชร วันที่ตอบ 2009-10-21 10:10:13 IP : 202.29.15.27


ความคิดเห็นที่ 26 (3068925)

เรียน  คุณศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

         ดิฉันได้เข้ามาในเว็บไซด์นี้เป็นครั้งแรก  ดิฉันมีเรื่องที่จะรบกวนถาม ว่ามีรายชื่อยื่นเงินในสมาคมนานกว่า4-5เดือน ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีรายชื่ออยู่จริงเพราะดิฉันเคยกู้มาแล้ว2ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้ว ไม่ทราบว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่ก็เคยมาเยี่ยมบ้านแล้วทำไม่ไม่ติดต่อมานี้ก็ผ่านมา4-5เดือนแล้ว ดิฉันอยากทราบว่าถ้าหากดิฉันได้เขาจะส่งจดหมายแจ้งให้ดิฉันเหมือนครั้งก่อนๆหรือไม่ ดิฉันจะได้เงินไหม คือ อยากเอาเงินมาทำอาชีพจริงๆ คะ  ดิฉันต้องการทราบว่าดิฉันจะทำอย่างไรดี จะติดต่อทางไหนได้บ้าง ขอรบกวนให้คุณศิริชัย ช่วยเป็นธุระให้ด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

                                                                                  คนพิการ  จ.น่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น Umporn (t-ttoon-tj-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-28 13:30:28 IP : 202.149.25.235


ความคิดเห็นที่ 27 (3069244)

ไม่มีหวังที่จะได้เงินคนพิการอีกแล้ว เจ้าหน้าที่ให้ความหวังกับเรามากไปเสียใจจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนพิการด้านร่างกาย (konpikan-at-home-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-29 09:21:29 IP : 202.149.25.241


ความคิดเห็นที่ 28 (3069843)

คุณอัมพร โทรคุยกับผมด้วย ถ้าจะให้ผมช่วย ผมจะได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติม คุณไปกู้เงินสมาคมฯ ที่ไหน (ผมงงจริง ๆ ) โทรคุยกับผมละกัน...08-1372-4201  

- - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2910521935

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-29 19:35:52 IP : 124.121.143.239


ความคิดเห็นที่ 29 (3156771)

กู้เงินสำหรับคนพิการนั้นได้ทุกคนหรือเปล่า วันก่อนไปสมัครไว้แต่เขายังไม่ไปดูบ้านเลย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จิน วันที่ตอบ 2010-02-22 15:21:14 IP : 202.143.160.241


ความคิดเห็นที่ 30 (3160738)

รับเปิดกรรม (ผู้ที่มีความทุกข์) ทำนายดวงชะตา แนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตทั้งปัจจุบัน และอนาคต กับองค์เทพธนู ฟรี. ไม่เสียค่าใช้จ่าย (เพื่อเสริมบารมีให้กับองค์เทพ)

ติดต่อ  ร่างทรงไพเราะ ได้โดยตรงที่ 087-9825182 (คนที่เคยผ่านการตายมาแล้ว) หรือมาพบได้ที่บ้านเลขที่ 20/2 ม.6 บ้านสวนแตง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร (ซอยประจักษ์) ทุกวัน (ยกเว้นวันพระ) ไม่ต้องเกรงใจนะครับ ถ้ามีความทุกข์ก็ติดต่อหาผมได้เลยครับ.....ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไพเราะ วันที่ตอบ 2010-03-08 13:18:06 IP : 118.172.141.160


ความคิดเห็นที่ 31 (3161915)

สวัสดีค่ะ  ดิฉันเป็นคนพิกานคนนึง ที่ต้องการจะกู้เงินสำหรับคนพิกาน   ดิฉันอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

รบกวนตอบกลับดิฉันด้วยนะคะที่   yhing_p3022@hotmail.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สอบถามค่ะ (yhing_p3022-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-12 14:09:12 IP : 124.121.129.32


ความคิดเห็นที่ 32 (3161933)

คุณโทรถามผมแล้วใช่มัย ที่อยู่ จ.พะเยา

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-12 15:24:16 IP : 124.121.142.218


ความคิดเห็นที่ 33 (3191396)

เรียน ท่าน ค่ะ

ดิฉันได้โทรถามท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ  ที่อยู่จังหวัดพะเยาค่ะ  เรื่องกู้เงินค่ะ แต่ยังไม่ได้ไปทำเรื่องเลยค่ะ เพราะยังไม่มีเวลาไป เพราะตอนนี้ติดงานอยู่ค่ะ จะกลับบ้านทีก็ช่วงเทศกาล

อยากเรียนถามท่านอีกประการค่ะ   ตอนนี้ดิฉันทำงาน  แต่อยากกู้เงินมาซื้ออุปกรณ์เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม ไม่ทราบว่าสามารถกู้ได้รึเปล่าค่ะ

เรียนท่านช่วยตอบด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณท่านมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หญิง วันที่ตอบ 2010-06-19 09:29:59 IP : 124.121.132.90


ความคิดเห็นที่ 34 (3191578)

ขออนุญาติตอบแทนผู้พันล่ะกันครับ

หากคุญหญิงไม่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับ พมจ. ก็ไปกู้ได้เลยครับ ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศูนย์ประสานงานกพ. วันที่ตอบ 2010-06-20 01:33:55 IP : 117.47.92.129


ความคิดเห็นที่ 35 (3191590)

ถูกต้องเลยครับ.............

ขอบคุณ ศูนย์ประสานงานกพ.ด้วยครับ ช่วยตอบกันหน่อย ช่วงนี้ ผมงานมีมากโขเลยครับ....เพียบ.

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com )วันที่ตอบ 2010-06-20 06:54:16 IP : 124.121.140.111


ความคิดเห็นที่ 36 (3191793)

เรียน ท่านครับ

  คือผมส่งเรื่อง ขอกู้เงินคนพิการที่  พ.ม.จ ของจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เดือนมี.ค 2553 จนถึงเดือน มิ.ย ยังไม่ได้มาเยี่ยมบ้านเลยครับ โทรถามไปเขาก็บอกต้องรอประมาณ5-6เดือน หรือปีหนึ่ง ผมอยากได้ลงทุนค้าขายเร็วๆ จะต้องทำยังไงครับ?

อยากให้ท่านตอบไวๆนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนพิการคนหนึ่ง วันที่ตอบ 2010-06-20 22:54:18 IP : 113.53.198.188


ความคิดเห็นที่ 37 (3191860)

คุณคนพิการคนหนึ่ง...

ผมทำอะไรไม่ได้ครับ..

ข้อมูลไม่มีให้ผมเลย แม้กระทั่งชื่อคุณยังไม่บอก ก็เอวังครับ..

คุณไปตามเรื่องที่ พมจ.ซิครับ สอบถามกันเลย..จะ ตัวต่อตัว ไม่ได้เรื่อง ก็ทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับสมาคมฯ มาแล้วกัน

แล้วทางสมาคมฯ ก็จะดำเนินต่อให้....

เรียนคนพิการที่เข้ากระทู้....เวลาที่ท่านต้องการแจ้งหรือให้สมาคมดำเนินการอะไรก็ตามควรจะมีข้อมูลรายละเอียดเรื่องนั้นเยอะ... ๆ ประกอบ ไม่ใช่แบบรายนี้..ใครก็ทำอะไรไม่ได้ครับ..ชื่อยังไม่กล้าบอก ก็อย่ามาปรึกษาเลยครับ. เสียเวลา.

...08-1372-4201 เบอร์ผมครับ 

ช่วงนี้..ผมก็มึนเหมือนกัน ทำไม พมจ.แต่ละจังหวัดไม่ทำหน้าที่ ไม่มีสามัญสำนึกในหน้าที่ กันเลย สิ่งที่ทำซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าจะดีกลับไม่ดี (เรื่องเงินกู้ ระเบียบเดียวกันทั่วประเทศ) กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแท้ ๆ .... รัฐบาลน่าออกนโยบายใหม่ พมจ.แต่ละจังหวัด ต้องเป็นคนพิการ.... ดีมั๊ย..... จะได้รู้สึกว่า การรอคอยเป็นอย่างไร....

- - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2106530928

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com )วันที่ตอบ 2010-06-21 09:28:38 IP : 124.121.138.73


ความคิดเห็นที่ 38 (3192272)

เรียนท่าน   พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

                   ขอบคุณท่านมากที่ให้คำปรึกษาครับ    ผม วิสิทธิ์   คุณปรึกษา คือวันนนี้ผมโทรไปที่ พ.มจ ขอนแก่น ตามที่ท่านบอก เขาบอกว่ามีคนพิการมาขอกู้เยอะ เงินกองทุนหมด และมาเยี่ยมบ้านคนพิการที่อ.แวงน้อยแล้ว ผมเลยบอกว่าส่งเรื่องตั้งแต่เดือน มี.ค เขาบอกว่าผมเป็นคนกู้รายใหม่ต้องรอ  ผมเลยถามว่า ต้องรอประมาณ5-6เดือนหรือปีหนึ่งใช่ใหม? เขาตอบว่าก็คงงั้นมั้ง? และถามเบอร์โทรผม  และบอกว่าคนพิการกู้ไปแล้วก็ไม่ยอมส่งเงินเลยไม่มี  ผมต้องส่งเรื่องร้องเรียนมายังทางสมาคมเลยใช่ใหมครับ?

      ขอบพระคุณท่านมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิสิทธิ์ คุณปรึกษา (wisit2009-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-22 10:36:43 IP : 125.26.102.162


ความคิดเห็นที่ 39 (3193643)

ขอบพระคุณท่านมากค่ะที่กรุณาตอบข้อความของดิฉัน

ดิฉันจะลองไปยื่นเรื่องกู้ดูค่ะ

หญิง  

จ.พะเยา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หญิง วันที่ตอบ 2010-06-28 14:28:57 IP : 124.121.127.179


ความคิดเห็นที่ 40 (3193673)

เรียนท่าน   พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

                   ขอบคุณท่านมากที่ให้คำปรึกษาครับ    ผม วิสิทธิ์   คุณปรึกษา คือวันนนี้ผมโทรไปที่ พ.มจ ขอนแก่น ตามที่ท่านบอก เขาบอกว่ามีคนพิการมาขอกู้เยอะ เงินกองทุนหมด และมาเยี่ยมบ้านคนพิการที่อ.แวงน้อยแล้ว ผมเลยบอกว่าส่งเรื่องตั้งแต่เดือน มี.ค เขาบอกว่าผมเป็นคนกู้รายใหม่ต้องรอ  ผมเลยถามว่า ต้องรอประมาณ5-6เดือนหรือปีหนึ่งใช่ใหม? เขาตอบว่าก็คงงั้นมั้ง? และถามเบอร์โทรผม  และบอกว่าคนพิการกู้ไปแล้วก็ไม่ยอมส่งเงินเลยไม่มี  ผมต้องส่งเรื่องร้องเรียนมายังทางสมาคมเลยใช่ใหมครับ?

      ขอบพระคุณท่านมากครับ

++++++++++++++++++++++++

 จะกู้รายเก่าหรือรายใหม่มันมีระเบียบของมันครับว่า ขั้นตอนการกู้ 1 - 2 - 3 ต้องทำอย่างไร ระยะเวลา กี เดือน เขามีกำหนกเวลาที่แน่นอนครับ. เรื่องคนคนพิการ มาขอกู้มาก หรือน้อย เขากู้ตามสิทธิ ของเขา พมจ.มีหน้าที่ทำตามหน้าที่ ตามขั้นตอน ไม่ใช่ข้ออ้าง คนมากู้มาก มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดครับ ถ้าเอกสารคนพิการครบ และคณะอนุกรรมการเรียกประชุมตามกำหนดเวลา 2 เดือนครั้ง เพื่ออนุมัติเงินให้คนพิการภายในจังหวัดนั้น ๆ

ส่วนเรื่องเงิน หมด  พมจ.ก็ทำเรื่องเสนอขอเพิ่มขึ้นไปยังกองทุน ที่ พม (พก.ได้) / ส่วนเรื่องคนพิการกู้แล้วไม่ส่ง ก็อีกเรื่องหนึ่งอย่าเหมาเอามารวมกัน... ต้องแยกกันเป็นเรื่อง ๆ พมจ.อย่ามั่ว.....

ถ้าต้องการร้องเรียนก็ส่งเรื่องมาครับ.

- - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2806531701

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com )วันที่ตอบ 2010-06-28 17:01:59 IP : 124.121.137.31


ความคิดเห็นที่ 41 (3199394)

เจ้าหน้าที่พมจ.ก็อ้างนั่นอ้างนี่ อ้างว่าเงินกองทุนหมดเพราะคนกู้เยอะ   ผมละอยากเตะปากเจ้าหน้าที่จัง  แล้วอย่างนี้คนพิการจะได้มีโอกาสทำมาหากินไหมนี่  ไปทีไรก็ทำหน้าเหมือนดูถูก เฉพาะบางคนนะครับไมได้เหมารวม

สงสัยต้องยื่นกู้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนนี้ละมั้ง เพราะชาติหน้าถึงจะได้เงิน

 

ขอโทษนะครับที่ใช้วาจาไม่ค่อยสุภาพ คนหนุ่มมันเลือดร้อนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนหนุ่มพิการแต่ใจ***มหาญเกินร้อย (rachanon_sopab-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-29 22:17:19 IP : 192.168.1.14


ความคิดเห็นที่ 42 (3206186)
ugg for sale ugg boot for sale no surprise to those living in south louisiana that the tracks tendency is to revert to its original form of mudhole women"s ugg handbags riders will find uggs
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (lwiwka-at-fepg-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 01:34:18 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 43 (3206477)
and burrows into forests it is surprising to find such a trail in an immersive natural setting literally tucked into a suburban area cheap ugg handbags ugg ugg shoes ugg boots for sale
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (umwbuw-at-ovi-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 03:14:20 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 44 (3208955)

สวัสดีค่ะท่านพันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

ดิฉันชื่อสาวิตรี  อินทร์ปัญญาค่ะ เรียนจบชั้น ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะ พิการทางการเคลื่อนไหวระดับ 3 ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอินเตอร์เนตค่ะ(ไม่มีเกมค่ะให้บรการอินเตอร์เนตอย่างเดียว)  ตอนนี้ในร้านมีเครื่องให้บริการ 7 เครื่อง ซึ่งมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้าค่ะ อยากจะยื่นกู้เพื่อนำมาลงทุนซื้อเครื่องมาลงเพิ่มในร้านค่ะ อยากถามว่า เกณฑ์การอนุมัติ เค้าตัดสินใจอะไรบ้างคะ แล้วนานมากหรือเปล่ากว่าจะได้รับการอนุมัติ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สาวิตรี  อินทร์ปัญญา

085-4481864

ผู้แสดงความคิดเห็น สาวตรี อินทร์ปัญญา วันที่ตอบ 2010-09-02 11:31:45 IP : 125.26.94.126


ความคิดเห็นที่ 45 (3208974)
โทร. 08-1372-4201 คุยกับผมได้ครับ พิมพ์มันยาว... พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-02 13:39:01 IP : 124.122.2.88


ความคิดเห็นที่ 46 (3209705)
replica watch, replica watch tag heuer, tag heuer replica mercedes benz, replica mercedes benz fake cartier, fake cartier
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (fffpzk-at-163-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-07 04:33:28 IP : 125.121.212.221


ความคิดเห็นที่ 47 (3212980)
ugg fake ugg fake uggs on sale uggs on sale mens ugg boots mens ugg boots ugg sale ugg sale
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (dvdtmi-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 19:44:57 IP : 125.118.233.198


ความคิดเห็นที่ 48 (3213162)
ugg store ugg store womens ugg boots womens ugg boots ugg boots blog ugg boots blog ug boots ug boots
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (axytwh-at-bigstring-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 22:02:26 IP : 125.118.233.198


ความคิดเห็นที่ 49 (3217416)

เรียนท่าน พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

 

   ดิฉันชื่อ บุญลือ นาคนวลค่ะ อยากทราบเกี่ยวกับการขอกู้เงินว่า ถ้าเรากู้เพื่อที่พักอาศัยได้มั้ยค่ะ

หรือว่าสำหรับประกอบอาชีพเท่านั้น ตอนนี้ดิฉันทำงานบริษัทค่ะ และเคยฝึกอาชีพที่ไหนเลยค่ะ ก็เลยอยากทราบว่าจะสามารถกู้เงินได้มั้ยค่ะ รบกวนท่าช่วยตอบด้วยน่ะค่

 

                                                                                                                    ขอบพระคุณอย่างยิ่ง

                                                                                                                    นส.บุญลือ  นาคนวล

 

                                                          

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญลือ นาคนวล (kung_narknual-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-12 11:52:55 IP : 119.46.120.94


ความคิดเห็นที่ 50 (3218771)
ghd ghd diamond rings diamond rings louie bouton louie bouton christian christian
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (vewcxd-at-126-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-20 15:36:10 IP : 125.121.215.48[1] 2 3 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.