ReadyPlanet.com


การขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ ถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไรคะ


ขายสินค้าวัสดุก่อสร้างค่ะ   ทราบว่าจะถูกหัก 1%  แต่เคยขายให้โรงเรียน  บางแห่งก็หักไว้  บางแห่งก็ไม่หัก   ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับมูลค่าสินค้าที่ขายหรือไม่   เพราะเคยได้ยินบางคนบอกว่ามูลค่าสินค้าที่ขายไม่ถึง 10,000 ไม่ต้องถูกหัก   แต่ที่เคยขายไปแค่ 2-3 พัน บางโรงเรียนก็หักไว้แล้ว

ไม่ทราบต้องดูที่ประกาศฉบับไหนคะ  จะได้ print เอาไว้ให้ลูกค้าดูด้วย

ขอบคุณค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ nui :: วันที่ลงประกาศ 2006-11-13 17:37:46 IP : 58.147.80.78


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (695624)

บางแห่งที่ไม่หัก อาจจะผิดพลาดนะครับ ส่วนประกาศหรือข้อหารือกรมสรรพากรผมจะค้นให้นะครับ โดยเร็วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บมาสเตอร์ วันที่ตอบ 2006-11-14 13:43:23 IP : 124.121.139.24


ความคิดเห็นที่ 2 (695630)
ส่วนราชการจ่ายค่าจ้างทำของให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตั้งแต่วงเงินเท่าใด จึงจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
กรณีจ่ายเงินค่าจ้างทำของให้แก่บุคคลธรรมดามีจำนวนรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หรือกรณีนิติบุคคลให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินได้พึงประเมิน
ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บมาสเตอร์ วันที่ตอบ 2006-11-14 13:50:17 IP : 124.121.139.24


ความคิดเห็นที่ 3 (695632)
คำถาม/คำตอบ
ส่วนราชการได้จ่ายเงินให้แก่ นาย B เป็นค่าซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เป็นจำนวน 9,000 บาท ส่วนราชการจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราเท่าไร
ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากจำนวนเงินที่จ่ายมีจำนวนไม่ถึง 10,000 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บมาสเตอร์ วันที่ตอบ 2006-11-14 13:55:54 IP : 124.121.139.24


ความคิดเห็นที่ 4 (695637)
คำถาม/คำตอบ
หน่วยงานราชการได้ซื้อสินค้าจากบุคคลธรรมดาซึ่งมียอดซื้อสินค้าในราคา 5,000 บาท อยากทราบว่าหน่วยราชการต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 1 ในการจ่ายค่าสินค้าให้แก่บุคคลธรรมดานั้นหรือไม่
ส่วนราชการไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 เนื่องจาก ตามมาตรา 50(4)เงินได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปให้แก่บุคคลธรรมดาจึงหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1
ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บมาสเตอร์ วันที่ตอบ 2006-11-14 13:59:50 IP : 124.121.139.24


ความคิดเห็นที่ 5 (695639)
คำถาม/คำตอบ
บริษัทขายนาฬิกาให้หน่วยงานราชการ 7 เรือน ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 1% อยากทราบว่าถูกหัก ณ ที่จ่ายตามกฏหมายข้อใด
บริษัทถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม ม.69 ทวิ แห่ง ปรก.
ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บมาสเตอร์ วันที่ตอบ 2006-11-14 14:03:01 IP : 124.121.139.24


ความคิดเห็นที่ 6 (695647)

เลขที่หนังสือ

: กค 0706/9373

วันที่

: 15 ตุลาคม 2547

เรื่อง

: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 69 ทวิ

ข้อหารือ

: สำนักงานได้ตกลงจ่ายเงินค่าบริการให้แก่บริษัท จำกัด เป็นรายเดือนซึ่งบางเดือนยอดเงิน
ที่จ่ายไม่ถึง 500 บาท บางเดือนถึง 500 บาท การจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัท จำกัด ดังกล่าว ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 หรือไม่ อย่างไร นั้น

แนววินิจฉัย

: กรณีสำนักงานจ่ายเงินค่าบริการให้แก่บริษัท จำกัด ครั้งหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป มี
หน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 16) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525

เลขตู้

: 67/33167

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บมาสเตอร์ วันที่ตอบ 2006-11-14 14:14:49 IP : 124.121.139.24


ความคิดเห็นที่ 7 (695649)

จากข้อหารือ และคำตอบจากกรมสรรพากร คงต้องแยกเป็น

บุคคธรรมดา ถ้ามีเงินได้จากการขายไม่ถึง 10,000 บาท ก็ไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

สำหรับนิติบุคคล ตั้งแต่ 500 บาท ก็ต้องหัก ภาษี 1% ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บมาสเตอร์ วันที่ตอบ 2006-11-14 14:17:09 IP : 124.121.139.24


ความคิดเห็นที่ 8 (695654)

เลขที่หนังสือ

: กค 0706/5377

วันที่

:27 มิถุนายน 2549

เรื่อง

:ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสถานพยาบาลเอกชนเป็นผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง

ข้อกฎหมาย

:มาตรา 27 ตรี 50 ทวิ มาตรา 50(4) มาตรา 63 และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

:              กรณีกรมบัญชีกลางจะดำเนินการให้สถานพยาบาลเอกชนเป็นผู้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกับกรมบัญชีกลางโดยตรง กรมบัญชีกลางขอหารือ ดังนี้
             1. กรณีสถานพยาบาลเอกชนได้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิ สถานพยาบาลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้จากผู้มีสิทธิหรือไม่ อย่างไร
             2. กรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการฟอกเลือดในสถานพยาบาลเอกชน ผู้มีสิทธิต้องทดรองจ่ายและนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกเงินคืนจากส่วนราชการเจ้าสังกัด หากกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแทนผู้มีสิทธิ กรมบัญชีกลางจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่อย่างไร และอัตราเท่าใด
             3. ผู้ใดเป็นผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากเงินงบประมาณประเภทงบกลางให้กับสถานพยาบาลแทนส่วนราชการ
             4. กรณีมีความจำเป็นที่กรมบัญชีกลางต้องเรียกเงินคืนจากสถานพยาบาลเอกชนที่ได้ มีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว โดยกรมบัญชีกลางได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้แล้ว จะต้องดำเนินการเพื่อเรียกคืนเงินภาษีที่ได้หักไว้อย่างไร

แนววินิจฉัย

:             1. กรณีตาม 1. ผู้มีสิทธิซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลเอกชน ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายให้แก่สถานพยาบาลดังกล่าวแต่อย่างใด
             2. กรณีตาม 2. กรมบัญชีกลางใช้ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลภายใต้นโยบายการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มีผลทำให้ผู้มีสิทธิไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลเอกชนก่อน โดยสถานพยาบาลเอกชนจะเป็นผู้วางฎีกาเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางโดยตรงนั้น เนื่องจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเข้าลักษณะเป็นการจ่ายค่าจ้างทำของซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อกรมบัญชีกลางจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลเอกชนดังกล่าว กรมบัญชีกลางมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้
                2.1 กรณีกรมบัญชีกลางจ่ายเงินได้ให้แก่สถานพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา กรมบัญชีกลางมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินให้กับผู้รับรายหนึ่ง ๆ มีจำนวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 10,000 บาท โดยให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 1.0 ของยอดเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 50(4) แห่งประมวลรัษฎากร
                2.2 กรณีกรมบัญชีกลางจ่ายเงินได้ให้แก่สถานพยาบาลซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จำนวนตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป กรมบัญชีกลางมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ของยอดเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
             3. กรณีสถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้รับเงินไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมบัญชีกลางไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด อาทิเช่น
                3.1 กรณีสถานพยาบาลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งมีผลทำให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดเวลาที่ได้ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนั้น และในการนี้ในทางปฏิบัติผู้รับเงินต้องมอบเอกสารให้กับผู้จ่ายเงินเพื่อแสดงว่าผู้รับเงินได้รับสิทธิและประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
                3.2 กรณีสถานพยาบาลเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป และในทางปฏิบัติผู้รับเงินต้องมอบเอกสารให้กับผู้จ่ายเงินเพื่อแสดงว่าผู้รับเงินได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
                3.3 กรณีสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐและจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นต้น
             4. กรณีตาม 3. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กรมบัญชีกลางปฏิบัติ ดังนี้
                4.1 กรณีการจ่ายเงินตามมาตรา 50(4) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่จดแจ้งการหักภาษีไว้ในฎีกาเบิกเงินตามมาตรา 53 แห่งประมวลรัษฎากร และได้มีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบของทางราชการแล้วให้ได้รับยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามข้อ 2 ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62) เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2539
                4.2 กรณีการจ่ายเงินตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีที่จดแจ้งการหักภาษีไว้ในฎีกาเบิกเงินตามมาตรา 53 แห่งประมวลรัษฎากร และได้มีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบของทางราชการแล้ว ไม่อยู่ในบังคับต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
             5. กรณีตาม 4. กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลเอกชนและได้หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ต่อมามีเหตุให้กรมบัญชีกลางต้องเรียกคืนเงินจากสถานพยาบาลเอกชนดังกล่าว ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักและนำส่งไว้แล้วนั้น ให้ปฏิบัติ ดังนี้
                5.1 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับเงินถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งเป็นจำนวนเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้รับเงินมีสิทธิขอคืนเงินภาษีส่วนที่หักเกินไปได้ ดังนี้
                5.1.1 กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(4) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งได้ถูกหักภาษีเกินไป ตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร
                5.1.2 กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ต้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
                5.2 หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับเงินถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียผู้รับเงินต้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

:69/34315

 

ตัวอย่างนี้จะชัดมาก เพราะเป็นข้อหรือที่กรมสรรพากรได้ตอบกลับมา เอาไปอ้างได้เลยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บมาสเตอร์ วันที่ตอบ 2006-11-14 14:21:14 IP : 124.121.139.24


ความคิดเห็นที่ 9 (695657)
อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ลองค้นหาที่เว็บของกรมสรรพากรได้ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บมาสเตอร์ วันที่ตอบ 2006-11-14 14:26:09 IP : 124.121.139.24


ความคิดเห็นที่ 10 (695821)
ขอบคุณมากนะคะ   จริงๆได้ลองเสิร์ชเองแล้วล่ะค่ะ  แต่หาคำตอบตรงๆไม่เจอ  อ่านไปอ่านมาจนตาลายเลยต้องรบกวนถามเนี่ยล่ะค่ะ  ขอบคุณอีกครั้งนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น nui วันที่ตอบ 2006-11-14 17:04:18 IP : 124.157.150.42


ความคิดเห็นที่ 11 (695866)

ไม่เป็นไรครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บมาสเตอร์ วันที่ตอบ 2006-11-14 17:36:04 IP : 124.121.137.216


ความคิดเห็นที่ 12 (3035201)

  หน่วยงานย่อยส่วรราชการซื้อสินค้ากับบริษัท  จำนวนเงินประมาณ  20,000 บาท  ก่อนจะจ่ายเงินให้บริษํทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ก่อน ทุกคร้งหรือไม่    การหักภาษีหรือไม่  ดูจากยอดเงินที่ซื้อหรือไม่ 

   ถ้าไม่ได้หักไว้  ตอนปลายปีหรือครึ่งปีบริษัทก็ต้องยื่นเสียภาษี  จะต้องถูกหักอยู่แล้วใช่หรือไม่  

   เพราะฉนั้น  จะหักหรือไม่ก็ได้ใช่หรือไม่    

  

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ขอความกระจ่าง วันที่ตอบ 2009-07-29 16:34:57 IP : 202.28.169.166


ความคิดเห็นที่ 13 (3035559)

การหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยปกติทางราชการจะหัก 1% ทุกรายการ ไม่ว่าเราจะขายสินค้า หรือบริการ ดังนั้น โดยหลัก จะต้องได้ใบหักภาษีมาด้วยทุกครั้งที่มีกาจ่ายเงินครับ หากไม่มีก็ไม่สามารถนำภาษีมาหักได้ กรณีที่ ถูกสรรพากรตรวจสอบเรื่องนี้ จะต้องมีหลักฐานการถูกหักภาษีทุกกรณี

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมา วันที่ตอบ 2009-07-30 20:43:11 IP : 125.25.248.28


ความคิดเห็นที่ 14 (3039232)

ขอความชัดเจนเรื่องการหักภาษี  ณ  ที่  จ่าย  เป็นโรงเรียนต้องหักภาษี  ณ  ที่จ่ายด้วยหรือ  เพราะไม่เคยหักมาก่อน  ถ้าหักให้ร้านค้าแล้วโรงเรียนต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยตอบด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น Mol (dentha2515-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-11 10:42:16 IP : 58.137.18.99


ความคิดเห็นที่ 15 (3043177)

การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา ที่เป็นร้านค้า

จะต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างไรค่ะ ถ้าทางร้านบอกว่าหักได้เฉพาะสินค้าที่คิดค่าแรง

ส่วนสินค้าที่ไม่มีค่าแรง ไม่สามารถ หักได้ ถูกต้องหรือเปล่าค่ะ

รบกวนตอบด่วนด้วยน่ะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วาสนา (woungkhun-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-24 21:37:03 IP : 125.24.62.86


ความคิดเห็นที่ 16 (3134499)

กรณีเงินได้ 11,700.-บาท หักภาษี  109.35 บาท  ในช่องจำนวนเงินได้ ต้องใส่ 11,700 บาท

หรือต้องใส่ 10,934.58 คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น jusmine วันที่ตอบ 2009-12-03 15:13:04 IP : 222.123.160.214


ความคิดเห็นที่ 17 (3147965)

การหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยโรงเรียนซื้อของจากร้านค้า มีการหัก 1% ไว้แล้ว ของดังกล่าวซึ้อเข้าสหกรณ์โรงเรียน

และโรงเรียนได้ซื้อของจากสหกรณ์ในโรงเรียนอีกครั้ง และจ่ายเงินให้สหกรณ์ ทางโรงเรียนต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย สหกรณ์อีกหรือไม่คะ

การหักสหกรณ์โรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน มีข้อยกเว้นเงินได้อะไรบ้างมั๊ยคะ

ถ้าหากโรงเรียนหักนำส่งไปแล้วจะขอคืนเงินดังกล่าวได้หรือไม่คะ

ขอบคุณคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น palita (ta_love2539-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-22 18:26:01 IP : 119.42.84.209


ความคิดเห็นที่ 18 (3164163)

ค่าจองบูชงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศแต่จ่ายเงินให้กับกรมส่งเสริมการส่งออก

ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น น้อง (bumaporn-dot-narak-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-22 10:24:32 IP : 117.47.243.215


ความคิดเห็นที่ 19 (3165360)

บุคคลธรรมดา ขายสินค้าให้ราชการ ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 6 ธ.ค.52  รับเงิน 12 ม.ค.53 พร้อม ถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1% 12 ม.ค.53 ถือเป็นรายได้ของปี 52 หรือ ปี 53 ?  ต้องนำมารวมคำณวน ภ.ง.ด.90 ปีไหนคะ ? ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทร์สุดา วันที่ตอบ 2010-03-26 11:34:38 IP : 58.9.123.104


ความคิดเห็นที่ 20 (3225341)
จ่ายเงินค่าวัสดุวันที่ 30 กันยายน ออกใบเสร็จรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับร้านวันที่ 1 ตุลาคม สามารถทำได้หรือไม่
ผู้แสดงความคิดเห็น สุภดา วันที่ตอบ 2010-11-22 14:21:31 IP : 182.93.201.126


ความคิดเห็นที่ 21 (3225342)
จ่ายเงินค่าวัสดุวันที่ 30 กันยายน ออกใบเสร็จรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับร้านวันที่ 1 ตุลาคม สามารถทำได้หรือไม่
ผู้แสดงความคิดเห็น สุภดา วันที่ตอบ 2010-11-22 14:21:37 IP : 182.93.201.126


ความคิดเห็นที่ 22 (3229920)

ส่วนราชการซื้อสินค้าจากร้านค้า ส่วนราชการต้องหักเงินภาษี ณ ที่จ่าย 1 % หรือไม่

ส่วนราชการจ้างทำเก้าอี้จากบุคคลธรรมดา ส่วนราชการต้องหักเงินภาษี ณ ที่จ่าย 1 % หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น นุช วันที่ตอบ 2010-12-21 22:44:49 IP : 124.121.49.194


ความคิดเห็นที่ 23 (3239657)

ในกรณีส่วนราชการซื้อสินค้าจากบุคคลธรรมดาไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  แต่ถ้าเราหักไว้จะมีผลอย่างไรบ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น กิตติมา พูลพิพัฒน์ (kittima_50-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-11 15:30:53 IP : 203.131.212.56


ความคิดเห็นที่ 24 (3248759)

ขอสอบถามหน่อยค่ะว่า การจ่ายครั้งหนึ่ง 500 บาท (กรณี จ่ายให้ ห.จ.ก.) เป็นมูลค่าที่รวม VAT แล้ว หรือ ก่อน VAT คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น musume no zen (violinsonata-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-21 14:15:30 IP : 113.53.45.151


ความคิดเห็นที่ 25 (3249477)

กรณีที่หน่วยงานราชการจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการให้กับบุคคลธธรรมดา โดยเป็นค่าสินค้า/บริการของฎีกาจากกองการช่าง 6000 บาท ในฎีกาเบิกจ่ายของกองช่างจะไม่หัก 1 %   และเป็นค่าสินค้า/บริการของฎีกาจากกองการศึกษา 11,000 บาท ในฎีกาเบิกจ่ายจะหักภาษี 1 % ของ 11,000 บาท  กองคลังเขียนเช้คสั่งจ่ายใบเดียวให้บุคคลธรรมดาคนนี้ ด้วยจำนวนเงินเท่าไร และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องหักไว้เท่าไร และแนวปฎิบัติของกองคลังต้องทำอย่างไร  (หนี้ทั้งหมดคือ 6000 + 11000 = 17000 บาท การทำฎีกาแยกกองเนื่องจากเป็นระเบียบเบิกจ่ายของราชการ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนขี้สังสัย วันที่ตอบ 2011-06-28 17:34:31 IP : 49.49.105.186


ความคิดเห็นที่ 26 (3250161)

กรณีมูลค่าสินค้าก่อนรวมvat =  61,743.93 บาท  รวม vat  =  66,066  บาท  หักภาษี  ณ  ที่จ่าย 617.44  บาท ไม่ทราบว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับทางร้านเท่าไร

ผู้แสดงความคิดเห็น พรพรรณ (chang_school-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-06 17:57:10 IP : 182.53.208.178


ความคิดเห็นที่ 27 (3251203)

ที่ร้านเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ และได้ซ่อมรถให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง โดยมีค่าอะไหล่จำนวน 24,700.-บาท (บริษัทเป็นผู้ซื้ออะไหล่เอง)และค่าบริการจำนวน 5,000.-บาท ทั้งนี้ บริษัทให้ทางร้านหัก ณ ที่จ่าย 3% อยากทราบว่าการเขียนใบเสร็จรับเงินจะต้องระบุอย่างไร และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าไร

ผู้แสดงความคิดเห็น chotiros (chotiros-dot-k-at-airportthai-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-07-20 14:07:19 IP : 10.74.75.18, 61


ความคิดเห็นที่ 28 (3251204)

ที่ร้านเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ และได้ซ่อมรถให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง โดยมีค่าอะไหล่จำนวน 24,700.-บาท (บริษัทเป็นผู้ซื้ออะไหล่เอง)และค่าบริการจำนวน 5,000.-บาท ทั้งนี้ บริษัทให้ทางร้านหัก ณ ที่จ่าย 3% อยากทราบว่าการเขียนใบเสร็จรับเงินจะต้องระบุอย่างไร และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าไร

ผู้แสดงความคิดเห็น chotiros (chotiros-dot-k-at-airportthai-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-07-20 14:10:24 IP : 10.74.75.18, 61


ความคิดเห็นที่ 29 (3269989)

กรณีบุคคลธรรมดาจดทะเบียนร้านค้า และขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการ ยอด 50000 บาท ส่วนราชการมีสิทธิ์หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1% คิดเป็นเงิน 500 บาท ใช่มั้ยค่ะ และหน่วยงานราชการจะต้องออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้ร้านค้าด้วยใช่มั้ยค่ะ แล้วหากทางหน่วยงานราชการไม่ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับร้านค้าแต่หักเงินไปแล้วเราต้องดำเนินการยังไงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Toner วันที่ตอบ 2011-12-01 10:08:02 IP : 110.49.227.24


ความคิดเห็นที่ 30 (3270047)

ซื้อน้ำมันจากสหกรณ์ฯ เราเป็นส่วนราชการเวลาจ่ายเงินจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 % หรือไม่อย่างไร 

ผู้แสดงความคิดเห็น tt (ktp-tms-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-01 16:29:22 IP : 125.26.69.220


ความคิดเห็นที่ 31 (3299530)

อยากทราบว่าถ้าขายของให้ราชการ แล้วต้องโดยเค้าหักภาษี1% ต้องหักหลังคิด vat 7% หรือหักก่อนอ่ะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น atom วันที่ตอบ 2012-09-26 16:30:18 IP : 58.11.100.65


ความคิดเห็นที่ 32 (3306050)

 อยากทราบว่าโรงเรียนถ้ามีการซื้อสอนค้า หรือจ้าง ชนิดใดก็ตาม หากเป็นบุคคลธรรมดา ราคาตั้งแต่10,000 บาทขึ้นไป และนิติบุคคล ตั้งแต่

500 บาทขึ้นไป ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ใช่หรือไม่ ถ้าไม่หักผิดกฎหมายหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น หน่วยการเงินโรงเรียน วันที่ตอบ 2013-01-11 20:24:12 IP : 1.1.187.12


ความคิดเห็นที่ 33 (3307612)

ช่วยตอบคำถามความเห็นที่ 25 ที เพราะดิฉันก็เจอเหมือนกันอยากรู้คำตอบค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อบต. วันที่ตอบ 2013-02-19 13:45:56 IP : 113.53.254.194


ความคิดเห็นที่ 34 (3311399)

 กรณีโรงเรียนซื้อหนังสือเรียนซึ่งเป็นสินค้ายกเว้นภาษี ทางโรงเรียนจะต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% หรือไม่

รบกวนตอบหน่อยนะค่ะอยากทราบมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านนอก วันที่ตอบ 2013-06-13 08:39:55 IP : 49.231.117.82


ความคิดเห็นที่ 35 (3313065)

กรณีส่วนราชการภาครัฐซื้อ-ขายกันต้องหักภาษี  ณ  ที่จ่าย  หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น การเงินส่วนราชการ วันที่ตอบ 2013-09-03 11:32:26 IP : 110.77.153.104


ความคิดเห็นที่ 36 (3313519)

 

ขอคำตอบ ตามคำถามของความคิดเห็นที่ 35 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น การเงินอบต. วันที่ตอบ 2013-09-19 10:43:16 IP : 182.52.84.131


ความคิดเห็นที่ 37 (3314094)

 เป็นบุุคคลธรรมดาแต่รับงานของทางราชการซึ่งทางหน่วยงานราชการได้คิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มใว้ เวลาจ่ายเงินหน่วยราชการหักภาษีมูลค่าเพิ่มใว้และผู้รับจ้างออกใบเสร็จแบบเงินสดกรณีอย่างนี้ช่วยอธิบายว่า

1.   การหักเงินภาษีมูลค่าเพิ่มใว้หน่วยราชการทำถูกต้องหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น คนอยากรู็ (singha0807-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-16 09:19:13 IP : 125.27.204.5


ความคิดเห็นที่ 38 (3315905)

กรณีที่ส่วนราชการเอารถของทางราชการ ไปเติมน้ำมันสถานีปั๊มน้ำมัน ของปั๊มที่จดทะเบียนนิติบุคคล ยกตัวอย่าง ปตท. เติมมูลค่าครั้งละ 1,000.- บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นเงินสด และออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกับภาษี อยากทราบว่า หน่วยงานราชการต้องหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1% หรือไม่คะ ช่วยตอบด่วนด้วยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุพรรษา (nuamp-dot-kayaya-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-02-12 18:07:12 IP : 192.168.29.143


ความคิดเห็นที่ 39 (3697281)

กรณีที่ขายสินค้าหรือให้บริการ สถานศึกษา ต้องคิด Vat หรือไม่คะ ขอบคุณคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิภาวี วันที่ตอบ 2014-08-30 12:57:29 IP : 171.97.191.136


ความคิดเห็นที่ 40 (3788904)

กรณีที่หน่วยงานราชการ ซื้อสินค้าจากทางบริษัทต้องมีวงเงินเท่าไร จึงจะหัก ภาษี ณ ทีจ่ายค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ขอความรู้ (prueprang-dot-ta-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2015-03-18 15:47:40 IP : 118.172.191.18


ความคิดเห็นที่ 41 (3916161)
บุคคลธรรมดา 10000บาทขึ้นไป หัก 1% นิติบุคคล 500ก็หัก 1%
ผู้แสดงความคิดเห็น 9999 (damrong339-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-07 11:33:52 IP : 1.4.222.26


ความคิดเห็นที่ 42 (4016463)

 กรณีหน่วยงานหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณจัดโครงการสัมมมนาฯ มีการยืมเงินทดรองจ่ายมาดำเนินการ

ถามว่าใบเสร็จค่าวัสดุโครงการฯจากร้านสหกรณ์โรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกันนั้นออกให้ สามารถนำมาทดแทนเงินทดรองจ่ายโครงการฯ ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด  (อยากสนับสนุนร้านสหกรณ์ในโรงเรียนค่ะ)

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ขอมา2016 วันที่ตอบ 2016-08-22 00:05:01 IP : 58.10.51.251


ความคิดเห็นที่ 43 (4043983)

 จ่ายเช็ด10000บาทให้ผู้ขายบุคคลธรรมดา ค่าวัสดุ รร.    หักภาษี ร้อยละ1  เป็นเงินสด 1000ได้หรือไม่   

ผู้แสดงความคิดเห็น Som วันที่ตอบ 2017-04-05 19:53:33 IP : 182.232.70.217


ความคิดเห็นที่ 44 (4058704)

 รับงานทำทัวร์1วันให้กับภาครัฐ สมมุติว่าเป็นเงินเรียกเก็บตามอินวอยรวมทั้งสิ้น 37,000 บาท ทางภาครัฐบอกขอหัก 1%.จะคำนวนอย่างไร ทางเราซึ่งจดทะเบียนท่องเที่ยวเป็นบุคคล มีใบอนุญาตแบบบุคคล จะคิดจำนวนเงินอย่างไร นำส่งภาษีอย่างไร เมื่อก่อนที่ดิวงานภาคเอกชนเหมากรุ๊ปไปทัวร์ ทางเราคิด3% ภาษีหักจากลุกค้า แต่ตอนนี้มาโดนภาครัฐหัก 1%. ไปไม่ถูกเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น บริษัททัวร์ วันที่ตอบ 2017-07-27 18:53:12 IP : 171.96.191.251


ความคิดเห็นที่ 45 (4105975)

 โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้หรือไม่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูการเงิน วันที่ตอบ 2018-08-27 12:58:55 IP : 118.174.117.141


ความคิดเห็นที่ 46 (4135810)

 หน่วยงานราชการซื้อของจากร้านค้า(บุคคลธรรมดา)ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 ในราคา 5,000 บาท ต้องหัก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1% หรือไม่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น การเงินมือใหม่ วันที่ตอบ 2019-09-02 17:13:26 IP : 182.53.71.243


ความคิดเห็นที่ 47 (4163113)

โรงเรียน จ้าง/ซื้อสินค้าจากร้านค้าต้องยอดเท่าไหร่ต้องหัก1%

ผู้แสดงความคิดเห็น นู๋ตุ๊ก วันที่ตอบ 2020-07-21 16:22:39 IP : 180.180.89.46


ความคิดเห็นที่ 48 (4189216)

 กรณีที่ส่วนราชการจ้างงานมหาวืทยาลัย แต่่ส่วนราชการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ จึงขอคืนภาษีดังกล่าวจากสรรพากร เพื่อนำส่งคืนให้แก่มหาวิทยาลัย อยากทราบว่าตรงกับพระราชบัญญัติข้อไหนค่ะ จะเอาอ้างอิง หาแล้วแต่ไม่ตรงกับเคช

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทร์เพ็ญ (janpenmooaom-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-02-05 11:26:10 IP : 103.40.132.13


ความคิดเห็นที่ 49 (4327969)

 อยากทราบว่า กรณีขายสินค้าหรือบริการให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องเปิดภาษีขายรึเปล่าคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุจิตรา (sujitra-dot-bonsu-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2022-09-12 09:51:39 IP : 182.53.90.108[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.