เรียน  ทุกท่านที่เคารพ
 
                  ความคืบหน้ากรณีส่งเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ย้าย พมจ.จันทบุรี ออกจากพื้นที่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553  ที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางปราณี สริวัฒน์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 เป็นประธาน ได้มีมติให้ส่งเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
                                   (นายธีระพันธ์  เจริญสิทธิ์)