ReadyPlanet.com


ความพิการ 6 ประเภท - พ.ร.บ.คนพิการปี 2550


ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ..2550
ประเภทความพิการ แบ่งออกเป็น 6 ประเภทได้แก่

                1 ความพิการทางการมองเห็น

                2 ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย

                3 ความพิการทางการเคลื่อนไหว

                4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือ ออทิสติก

                5 ความพิการทางสติปัญญา

                6 ความพิการทางการเรียนรู้

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2405531951

*********************

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com ) :: วันที่ลงประกาศ 2010-05-24 19:51:44 IP : 124.121.139.93


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3182969)

1. หลักเกณฑ์กำหนดความพิการทางการเห็น ได้แก่

() ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการ

เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า ๓ ส่วน ๖๐ เมตร(/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง หรือมีลานสายตาแคบกว่า ๑๐ องศา

 

 () ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น

เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับตั้งแต่ ๓ ส่วน

๖๐ เมตร (/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ไปจนถึงแย่กว่า ๖ ส่วน ๑๘ เมตร (/๑๘)

หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ ฟุต (๒๐/๗๐) หรือมีลานสายตาแคบกว่า ๓๐ องศา

 

2. หลักเกณฑ์กำหนดความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่

() หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือ

การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยิน

จนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ์

,๐๐๐ เฮิรตซ์ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป

() หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไป

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยิน เมื่อตรวจวัด

การได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ์ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ์ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยิน

ดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบลลงมาจนถึง ๔๐ เดซิเบล

() ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรม

ในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ เป็นต้น

 

3. หลักเกณฑ์กำหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่

() ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรม

ในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ อัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการทำงาน มือ เท้า แขน ขา

() ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรม

ในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลำตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน

 

4. หลักเกณฑ์กำหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ได้แก่

() ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจาก

ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ หรือความคิด

() ความพิการออทิสติก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำ กัดในการปฏิบัติกิจกรรม

ในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่อง

ทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจาก

ความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ ๒ ปีครึ่ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัย

กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger)

 

5. หลักเกณฑ์กำหนดความพิการทางสติปัญญา ได้แก่

การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ำกว่าบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ ๑๘ ปี

 

6. หลักเกณฑ์กำหนดความพิการทางการเรียนรู้ ได้แก่

การที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ทำให้เกิดความบกพร่องในด้านการอ่านการเขียน การคิดคำนวณ หรือกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานอื่นในระดับความสามารถที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา__

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2405532028

*********************

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com )วันที่ตอบ 2010-05-24 20:28:43 IP : 124.121.139.93


ความคิดเห็นที่ 2 (3196027)

สโมสรโรตารี สมุทรปราการอ่านที่นี่ ครับ.

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com )วันที่ตอบ 2010-07-12 09:45:53 IP : 124.121.143.62


ความคิดเห็นที่ 3 (3197433)

อ่านมาก ๆ รู้เยอะครับ.

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com )วันที่ตอบ 2010-07-19 18:57:04 IP : 124.121.135.27


ความคิดเห็นที่ 4 (3207739)

ผู้นำคนพิการอ่านได้ความรู้ นะครับ.

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-26 18:58:54 IP : 124.121.142.49


ความคิดเห็นที่ 5 (3215806)
read.
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-02 18:34:44 IP : 124.122.241.3


ความคิดเห็นที่ 6 (3274615)

 

บริษัท  เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ  จำกัด อยู่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  เปิดรับสมัครงานคนพิการเข้าทำงาน  ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล  080-9000389,034-490-120-4

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (jitjung9-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-26 14:42:46 IP : 125.27.221.166


ความคิดเห็นที่ 7 (4141261)

 ผู้พิการทางการเคลือนไหวตั้งแต่ระดับขึ้นไป คือแบบไหน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้พิการ วันที่ตอบ 2019-11-14 03:43:35 IP : 182.232.191.228


ความคิดเห็นที่ 8 (4153021)

 ได้รับการผ่าตัดตอนเป็นทหารจากการสู้รบขัอเท้าขาดผ่าตัดโดยใส่เหล็กทำให้วิ่งไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าพิการทางการหรือเปล่าเพราะเวลาเดินจะไม่เหมือนเดิม

ผู้แสดงความคิดเห็น จิราภรณ์ วันที่ตอบ 2020-03-30 17:09:20 IP : 183.88.250.224


ความคิดเห็นที่ 9 (4153062)

 คุณ จิราภรณ์


โทรคุยกับผมน่ะต้องถามตอบกันครับ ไม่มีรายละเอียด ตอบไปผิดไม่ดีครับ

โทร. 0639193615

 

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ  ทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331  www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

31 มีนาคม 2562

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2020-03-31 08:19:07 IP : 49.48.246.83


ความคิดเห็นที่ 10 (4153064)

 คุณ จิราภรณ์


โทรคุยกับผมน่ะต้องถามตอบกันครับ ไม่มีรายละเอียด ตอบไปผิดไม่ดีครับ

โทร. 0639193615

 

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ  ทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331  www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

31 มีนาคม 2563

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2020-03-31 08:23:37 IP : 49.48.246.83


ความคิดเห็นที่ 11 (4160339)

 อยากทราบว่าตาบอด1ข้างถือว่าเป็นคนพิการหรือไม่หรือต้องบอด2ข้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น สายชล วันที่ตอบ 2020-06-22 15:23:31 IP : 182.232.61.71


ความคิดเห็นที่ 12 (4160451)

  คุณ สายชล 


ตาบอด 1 ข้าง ไม่ถือว่าเป็นคนพิการ / ถ้าตาบอดสนิท 2 ข้างมองไม่เห็น ถือว่าเป็นคนพิการครับ

รายละเอียดปลีกย่อยก็มีบ้างครับ โทรคุยกับผมน่ะต้องถามตอบกันครับ 

โทร. 0639193615

 

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ  ทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331  www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

23 มิถุนายน 2563

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2020-06-23 10:42:47 IP : 49.48.224.184


ความคิดเห็นที่ 13 (4169799)

หนูเกิดอุบัติเหตุแขนซ้ายหักใส่เหล็กทำให้แขนผิดรูปเมื่อ4 ปีที่แล้วค่ะ

และเกิดขึ้นอีกครั้งจากอุบัติเหตุคนเมาแล้วขับรถมาชน

##ข้างเดิม แขนข้างซ้ายค่ะ เมื่อ2 เดือน แขนผิดรูปมากและไม่มึแรง##หนูจะเข้าหลักเกณรึเปล่าค่ะ ...ขอบคุณค่ะ

Tel.088-9192765

ผู้แสดงความคิดเห็น จุฑารัตน์ สันขาว วันที่ตอบ 2020-09-28 06:27:08 IP : 223.24.157.26[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.