ReadyPlanet.com


การช่วยเหลือคนพิการด้านกฎหมายและจัดหาทนายความ


ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ

 

.. ๒๕๕๒() แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ.. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.. ๒๕๕๒

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ

ผู้ขอรับการช่วยเหลือหมายความว่า คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙.. ๒๕๕๐

คดีหมายความว่า คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน และคดีทรัพย์สินทางปัญญา

องค์กรอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด

หน่วยบริการในพื้นที่หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยาหรือ

แห่งชาติ

เลขาธิการหมายความว่า เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

และให้หมายความรวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ข้อ ๔ ให้มีคณะอนุกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติแต่งตั้งทำหน้าที่กำหนดรายละเอียดในการช่วยเหลือทางกฎหมายและ

จัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ อัตราวงเงิน รายการให้การช่วยเหลือ มาตรฐานการ

ให้บริการ การฝึกอบรม และการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดบริการแก่คนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า ๑๕

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ข้อ ๕ ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดทำหน้าที่

ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่าง

คดีแก่คนพิการในจังหวัด

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิตามกฎหมาย ให้คนพิการ

ได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สำนักงานหมายความว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

(

) การให้คำปรึกษาหารือทางกฎหมาย

(

) การให้ความรู้ทางกฎหมาย

(

) การจัดทำนิติกรรมสัญญา

(

) การไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอมยอมความ

(

) การจัดหาทนายความ

(

ข้อ ๗ ผู้ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย อาจยื่นคำขอเป็นหนังสือ ด้วยวาจา หรือส่งทาง

ไปรษณีย์ เพื่อขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี ดังต่อไปนี้

) การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ในทางคดี

(

สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกำหนด

) ในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งหรือยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ

(

ของมนุษย์จังหวัดหรือที่หน่วยบริการในพื้นที่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคน

ไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นขอรับบริการ

ด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณี อาจยื่นคำขอรับ

การบริการช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างแทนก็ได้

ข้อ ๘ แบบคำขอต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และต้องมี

) ในท้องที่จังหวัดอื่นให้แจ้งหรือยื่นคำขอต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

(

) ชื่อ สกุล และที่อยู่ของผู้ขอรับการช่วยเหลือ

(

) ชื่อ สกุล หรือชื่อหน่วยงานที่เป็นคู่กรณีในข้อพิพาทหรือคดี

(

พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว

หน้า ๑๖

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

) การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการยื่นคำขอรับการช่วยเหลือ พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ

(

ในกรณีที่ตนจะฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดีต้องมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วย

) เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับการช่วยเหลือ และ

(

) การช่วยเหลือที่คนพิการต้องการ

(

คำขอรับการช่วยเหลือใดมีรายการไม่ครบ ไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้หน่วยงาน

ซึ่งรับคำขอตามข้อ ๗ ให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอ เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง หรือ

มาให้ถ้อยคำภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีผู้ขอรับการช่วยเหลือมิได้ดำเนินการตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์ที่จะรับ

การช่วยเหลือดังกล่าว

ข้อ ๙ เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๗ แล้ว ให้หน่วยงานซึ่งรับคำขอดำเนินการดังต่อไปนี้

) ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือหรือแกงไดของผู้ยื่นคำขอ

(

การควบคุมดูแลและติดตามประเมินผล

) ลงสารบบตามประเภทของการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อสะดวกแก่

(

เป็นหนังสือ ตลอดจนคืนเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ขอรับการช่วยเหลือโดยเร็ว

) ในกรณีสั่งไม่รับดำเนินการให้การช่วยเหลือ ให้แจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผล

(

ทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความในการว่าต่างแก้ต่างทางคดี ให้ดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจ

พิจารณาตามระเบียบนี้ต่อไป

ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานซึ่งรับคำขอพิจารณาให้การช่วยเหลือคนพิการ โดยประสานงาน

กับสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด หรือ

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น

ที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดให้เป็นหน่วยงานสำหรับให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน กระทรวงยุติธรรมหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สภาทนายความ หรือหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ

ทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความในการว่าต่างแก้ต่างทางคดีแก่คนพิการก็ได้

ในกรณีหน่วยงานหรือองค์กรตามวรรคหนึ่ง พิจารณาให้การช่วยเหลือและต้องมีค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความเพื่อว่าต่างแก้ต่างทางคดี ให้หน่วยงาน

ซึ่งรับคำขอตามข้อ ๗ ส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจตามระเบียบนี้พิจารณาสั่งการต่อไป

หน้า ๑๗

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี ได้แก่

) ในกรณีเห็นสมควรดำเนินการให้การช่วยเหลือและจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ

(

) การวางเงินค่าธรรมเนียมศาล

(

) ค่าจ้างทนายความเพื่อว่าต่างแก้ต่างในคดี

(

) การวางเงินเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว

(

ในคดี ให้เป็นไปตามอัตราที่เลขาธิการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยอาจให้การช่วยเหลือ

เต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้

ในกรณีที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการสำหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้

ทางเดียว

ข้อ ๑๒ การพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๑ ให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้

) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่าง

(

กำหนด หรือเป็นคดีที่คนพิการได้รับความเสียหาย เนื่องจากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

) ผู้ขอรับการช่วยเหลือมีความจำเป็น เนื่องจากมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เลขาธิการประกาศ

(

ข้อ ๑๑

(

ตามข้อ ๑๑

(

ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความหรือ

ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายพิจารณาให้ความเห็นตามข้อ ๑๒ เพื่อประกอบการพิจารณาในคำขอรายใด

โดยได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่เลขาธิการกำหนดก็ได้

ข้อ ๑๔ ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับการช่วยเหลือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่

ได้รับการอนุมัติ

ในกรณีที่ไม่รับให้การความช่วยเหลือตามคำขอ ให้แจ้งเหตุผลพร้อมสิทธิในการอุทธรณ์

ต่อผู้ออกคำสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับแจ้งผลการพิจารณา

หน้า ๑๘

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ข้อ ๑๕ ผู้ขอรับการช่วยเหลือจะต้องทำสัญญาการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานซึ่งรับคำขอ

ตามแบบที่เลขาธิการกำหนด

ในกรณีผู้ขอรับการช่วยเหลือไม่ทำสัญญาภายในกำหนดเวลาที่ได้รับแจ้ง โดยไม่แจ้ง

เหตุขัดข้อง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ

ข้อ ๑๖ ผู้ขอรับการช่วยเหลือต้องคืนเงินที่ได้รับการสนับสนุนให้แก่สำนักงาน ในกรณี

ดังต่อไปนี้

) ผู้ขอรับการช่วยเหลือจะฟ้องหรือถูกฟ้อง มีโอกาสในการชนะคดีในกรณีคำขอตาม() และ ()) ผู้ขอรับการช่วยเหลือมีความประพฤติดีหรือไม่มีพฤติการณ์ว่าจะหลบหนีในกรณีคำขอ()) ไม่ผิดสัญญาตามข้อ ๑๖

(

) เงินค่าธรรมเนียมและค่าทนายความที่ได้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

(

ข้อ ๑๗ ในกรณีผู้ขอรับการช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อ ๑๘ ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตั้งงบประมาณ

ประจำปี เพื่อเป็นค่าตอบแทนทนายความหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของ

คณะอนุกรรมการ สำนักงาน และหน่วยบริการในพื้นที่ตามระเบียบนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และทั่วถึง

ข้อ ๑๙ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจกำหนดวิธีการปฏิบัติ ตลอดจน

กำหนดแบบเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนจัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวสากล

2808521722

------------------------------                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

) เงินหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว เมื่อความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไป.. ๒๕๕๒

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐

คนพิการ พ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า

แห่งชาติว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-28 17:22:32 IP : 124.121.138.153


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3044488)

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ

.. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ () แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

คนพิการ พ.. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ

.. ๒๕๕๒

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

ผู้ขอรับการช่วยเหลือหมายความว่า คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.. ๒๕๕๐

คดีหมายความว่า คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน และคดีทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยบริการในพื้นที่หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยาหรือ

องค์กรอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด

เลขาธิการหมายความว่า เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ

สำนักงานหมายความว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

และให้หมายความรวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ข้อ ๔ ให้มีคณะอนุกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติแต่งตั้งทำหน้าที่กำหนดรายละเอียดในการช่วยเหลือทางกฎหมายและ จัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ อัตราวงเงิน รายการให้การช่วยเหลือ มาตรฐานการ ให้บริการ การฝึกอบรม และการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดบริการแก่คนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หน้า ๑๕ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 

ข้อ ๕ ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดทำหน้าที่

ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่าง คดีแก่คนพิการในจังหวัด

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิตามกฎหมาย ให้คนพิการ

ได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

() การให้คำปรึกษาหารือทางกฎหมาย

() การให้ความรู้ทางกฎหมาย

() การจัดทำนิติกรรมสัญญา

() การไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอมยอมความ

() การจัดหาทนายความ

() การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ในทางคดี

ข้อ ๗ ผู้ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย อาจยื่นคำขอเป็นหนังสือ ด้วยวาจา หรือส่งทาง

ไปรษณีย์ เพื่อขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี ดังต่อไปนี้

() ในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งหรือยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ

สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกาศกำหนด

() ในท้องที่จังหวัดอื่นให้แจ้งหรือยื่นคำขอต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดหรือที่หน่วยบริการในพื้นที่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

ในกรณีที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคน

ไร้ความสามารถ หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นขอรับบริการ

ด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณี อาจยื่นคำขอรับ

การบริการช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างแทนก็ได้

ข้อ ๘ แบบคำขอต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และต้องมี

() ชื่อ สกุล และที่อยู่ของผู้ขอรับการช่วยเหลือ

() ชื่อ สกุล หรือชื่อหน่วยงานที่เป็นคู่กรณีในข้อพิพาทหรือคดี

() การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการยื่นคำขอรับการช่วยเหลือ พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ

พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว

 

หน้า ๑๖ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 

() เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับการช่วยเหลือ และ

ในกรณีที่ตนจะฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดีต้องมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วย

() การช่วยเหลือที่คนพิการต้องการ

() ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือหรือแกงไดของผู้ยื่นคำขอ

คำขอรับการช่วยเหลือใดมีรายการไม่ครบ ไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้หน่วยงาน

ซึ่งรับคำขอตามข้อ ๗ ให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอ เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง หรือ

มาให้ถ้อยคำภายในระยะเวลาที่กำหนด  ในกรณีผู้ขอรับการช่วยเหลือมิได้ดำเนินการตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์ที่จะรับการช่วยเหลือดังกล่าว

ข้อ ๙ เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๗ แล้ว ให้หน่วยงานซึ่งรับคำขอดำเนินการดังต่อไปนี้

() ลงสารบบตามประเภทของการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อสะดวกแก่

การควบคุมดูแลและติดตามประเมินผล

() ในกรณีสั่งไม่รับดำเนินการให้การช่วยเหลือ ให้แจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผล

เป็นหนังสือ ตลอดจนคืนเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ขอรับการช่วยเหลือโดยเร็ว

() ในกรณีเห็นสมควรดำเนินการให้การช่วยเหลือและจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ

ทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความในการว่าต่างแก้ต่างทางคดี ให้ดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจ พิจารณาตามระเบียบนี้ต่อไป

ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานซึ่งรับคำขอพิจารณาให้การช่วยเหลือคนพิการ โดยประสานงาน

กับสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด หรือ  สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดให้เป็นหน่วยงานสำหรับให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน กระทรวงยุติธรรมหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสภาทนายความ หรือหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ ทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความในการว่าต่างแก้ต่างทางคดีแก่คนพิการก็ได้ ในกรณีหน่วยงานหรือองค์กรตามวรรคหนึ่ง พิจารณาให้การช่วยเหลือและต้องมีค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความเพื่อว่าต่างแก้ต่างทางคดี ให้หน่วยงาน ซึ่งรับคำขอตามข้อ ๗ ส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจตามระเบียบนี้พิจารณาสั่งการต่อไป

 

หน้า ๑๗ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี ได้แก่

() การวางเงินค่าธรรมเนียมศาล

() ค่าจ้างทนายความเพื่อว่าต่างแก้ต่างในคดี

() การวางเงินเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว

() ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่าง ในคดี ให้เป็นไปตามอัตราที่เลขาธิการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยอาจให้การช่วยเหลือ เต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ ในกรณีที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการสำหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว

ข้อ ๑๒ การพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๑ ให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้

() ผู้ขอรับการช่วยเหลือมีความจำเป็น เนื่องจากมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เลขาธิการประกาศ

กำหนด หรือเป็นคดีที่คนพิการได้รับความเสียหาย เนื่องจากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

() ผู้ขอรับการช่วยเหลือจะฟ้องหรือถูกฟ้อง มีโอกาสในการชนะคดีในกรณีคำขอตาม

ข้อ ๑๑ () และ ()

() ผู้ขอรับการช่วยเหลือมีความประพฤติดีหรือไม่มีพฤติการณ์ว่าจะหลบหนีในกรณีคำขอ

ตามข้อ ๑๑ ()

() ไม่ผิดสัญญาตามข้อ ๑๖

ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความหรือ ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายพิจารณาให้ความเห็นตามข้อ ๑๒ เพื่อประกอบการพิจารณาในคำขอรายใด โดยได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่เลขาธิการกำหนดก็ได้

ข้อ ๑๔ ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับการช่วยเหลือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่

ได้รับการอนุมัติ  ในกรณีที่ไม่รับให้การความช่วยเหลือตามคำขอ ให้แจ้งเหตุผลพร้อมสิทธิในการอุทธรณ์  ต่อผู้ออกคำสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับแจ้งผลการพิจารณา

 

หน้า ๑๘ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 

ข้อ ๑๕ ผู้ขอรับการช่วยเหลือจะต้องทำสัญญาการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานซึ่งรับคำขอ

ตามแบบที่เลขาธิการกำหนด  ในกรณีผู้ขอรับการช่วยเหลือไม่ทำสัญญาภายในกำหนดเวลาที่ได้รับแจ้ง โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ

ข้อ ๑๖ ผู้ขอรับการช่วยเหลือต้องคืนเงินที่ได้รับการสนับสนุนให้แก่สำนักงาน ในกรณี

ดังต่อไปนี้

() เงินค่าธรรมเนียมและค่าทนายความที่ได้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

() เงินหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว เมื่อความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไป

ข้อ ๑๗ ในกรณีผู้ขอรับการช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อ ๑๘ ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตั้งงบประมาณ

ประจำปี เพื่อเป็นค่าตอบแทนทนายความหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของ คณะอนุกรรมการ สำนักงาน และหน่วยบริการในพื้นที่ตามระเบียบนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง

ข้อ ๑๙ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจกำหนดวิธีการปฏิบัติ ตลอดจน

กำหนดแบบเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนจัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๒

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ__

---------------------------------        

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2808521735

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-28 17:34:14 IP : 124.121.138.153


ความคิดเห็นที่ 2 (3224161)

นะครับ.......ฟรี.....คนพิการที่มีปัญหาเรื่องคดีความต่าง ๆ โทรปรึกษา ที่พมจ..... จังหวัดที่ท่านอยู่

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1411532103

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-14 21:03:39 IP : 110.168.3.143


ความคิดเห็นที่ 3 (3224930)

คนพิการที่มีปัญหาเรื่องคดีความต่าง ๆ โทรปรึกษา ที่พมจ..... จังหวัดที่ท่านอยู่ สิทธิของท่านทางราชการมีทนายความ ว่าความให้ฟรี ตามระเบียบที่วางไว้.... สงสัยสอบถาม ได้ที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์ แต่ละจังหวัด.....ได้ครับ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1911531302

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-19 13:03:16 IP : 124.121.143.3


ความคิดเห็นที่ 4 (3908935)

เรียน คุณพันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

            กระผมชื่อนายอภัย ฐิตะศิริ เป็นผู้พิการทางด้านร่างกายแขนขาอ่อนแรง แต่พอช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติครับ    กระผมมีปัญหาเกี่ยวกับทางคดีว่าความครับ ซึ่งเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมน่ะครับ ซึ่งนั่นทำให้ผมต้องหาทนายความเพื่อว่าความแก้ต่างในทางคดี แต่ติดตรงที่กระผมไม่มีเงินมากพอที่จะจ้างทนายความเพื่อว่าความให้ กระผมจึงอยากขอความกรุณาท่านช่วยแนะนำทางด้านนี้ให้กับผมด้วยน่ะครับว่าผมต้องดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร หรือว่าต้องติดต่อกับหน่วยงานใดได้บ้างน่ะครับ เพราะอยากได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้ให้มากที่สุดน่ะครับ

ข้อมูลการติดต่อของผมนะครับ เบอร์โทร.0877549889 Line:AUM GIFFTOYOU ถ้ามีความคืบหน้ายังไงช่วยติดต่อมาให้ผมทราบตามข้อมูลติดต่อตามที่กระผมได้แจ้งให้ท่านทราบไปแล้วน่ะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อภัย ฐิตะศิริ (Graduation9999-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-24 13:10:42 IP : 14.207.4.21


ความคิดเห็นที่ 5 (3909048)

 โทรประสาน ผมโดยตรงครับ 0901327251 ได้ทันทีครับ

 

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

25 ก.พ.59

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2016-02-25 08:18:44 IP : 125.26.229.70


ความคิดเห็นที่ 6 (3909248)

 คุณอภัย ไม่เห็นโทรหาผมหล่ะ 

 

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

26 ก.พ.59

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2016-02-26 10:01:21 IP : 125.26.209.166


ความคิดเห็นที่ 7 (4125033)

 สวัสดีค่ะ...ดิฉันดูแลพี่สาวพิการ ร่างกายพิการ สติไม่ดี ถ่ายเรี่ยราด

ดิฉันอยากสอบถามเรื่องพินัยกรรมค่ะ 

เพราะพี่น้องไม่มีใครเอา ตอนนี้พี่สาวอยู่กับดิฉันค่ะ

ดิฉันไม่มีเงินเลย น้ำประปาที่ก็ถูกตัดไปแล้ว

เงินก็ไม่มี  ข้าวสารก็ไม่มี น้ำกินก็ไม่มี 

ตอนนี้เอาน้ำฝนที่รองไว้มาต้มกินกะพี่สาว

ช่วยหน่อยเถอะค่ะ

กราบขอบคุณล่วงหน้า 

ผู้แสดงความคิดเห็น awanna555@gmail.com วันที่ตอบ 2019-04-13 08:46:31 IP : 223.24.3.43


ความคิดเห็นที่ 8 (4125058)

 กิจกรรมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลปี พ.ศ.  2562

                     ที่ตั้งสมาคม 802/410 ม.วังทองริเวอร์ปาร์ค ซ. 10/4 ถ.พหลโยธิน 70  ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130.   

เดือน เมษายน   2562 

เรียนคุณ awanna

โทรหาผมโดยด่วนครับ 0639193615 

หรือบอกเบอร์โทรมา ผมจะโทรกลับเองครับ

 

 

  ///////////////////////////////////////                                                                                                       

พันตรี ศิริชัย  ทรัพย์ศิริ                                                                                 

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

E-mail : apdi9000@gmail.com

www. apdi2002.com

Page fb. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

14 เม.ย.62

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-04-14 08:38:29 IP : 49.48.249.114


ความคิดเห็นที่ 9 (4125069)

 ดิฉันชื่อ วรรณา

082-6367525

พี่สาวพิการชื่อ ประภา อายุประมาณ 50ปีค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น awanna555@gmail.com วันที่ตอบ 2019-04-14 08:50:51 IP : 223.24.171.38


ความคิดเห็นที่ 10 (4125081)

 เรียนคุณ awanna

คุณวรรณา ไปทำตามที่ผมแนะนำนะครับ พี่สาวคุณจะเงินเดือน เดือนละ 800 บาททุกๆ เดือนครับ

  ///////////////////////////////////////                                                                                                       

พันตรี ศิริชัย  ทรัพย์ศิริ                                                                                 

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

E-mail : apdi9000@gmail.com

www. apdi2002.com

Page fb. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

15 เม.ย.62

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-04-15 07:57:43 IP : 49.48.251.121


ความคิดเห็นที่ 11 (4164730)

 สวัสดีค่ะ อยากจะปรึกษา ได้รู้จักกับบุคคลบุคคลหนึ่งใน Application หลังจากนั้นได้เลิกคุยกันเขาเอารูปภาพที่แอบบันทึกภาพของเรา ไปเปิด Profile มีการแสดงข้อความ ถ้าเราขายบริการทางเพศ ลงทางเบอร์โทรศัพท์เรา- ID LINE -มี่อยู่ชัดเจนของเรา โพสเหยียดเราถึงความพิการทางสายตา จะต้องดำเนินการอย่างไรคะเราพยายามเจรจาให้เขาเอารูปเรา ข้อความ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ID LINE ของเราออก เขาเอาแค่รูปของเราออกค่ะ ส่วนข้อความยังอยู่ เรากลัว มิจฉาชีพทราบที่อยู่เราจะเป็นอันตรายต่อเรา ขอความกรุณาด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น N. วันที่ตอบ 2020-08-05 12:46:45 IP : 110.169.69.214


ความคิดเห็นที่ 12 (4164780)

 เรียนคุณ N 

คุณ N  ไปทำตามที่ผมแนะนำนะครับ

  ///////////////////////////////////////                                                                                                       

พันตรี ศิริชัย  ทรัพย์ศิริ                                                                                 

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

E-mail : apdi9000@gmail.com

www. apdi2002.com

Page fb. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

6 สิงหาคม 63

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2020-08-06 07:59:40 IP : 49.48.231.118[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.